Forsumping, prosess som fører til myrdannelse, skjer når grunnvannstanden heves på tidligere tørrlendt mark, enten fordi vanntilførselen er økt, fordi avløpet er forsnevret, eller fordi fordunstingen er minket (f.eks. ved snauhugst). Det tidligere plantedekke fortrenges av et sumpplantesamfunn. Kan også inntreffe når sjøer og tjern gror igjen.