Faktaboks

Skamlingsbanken

Højskamling

Skamlingsbankstøtten
Skamlingsbankstøtten
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Skamlingsbanken er en høyde mellom Kolding og Christianfeld i Sønderjylland i Danmark. Høyeste punkt heter Højskamling og er 113 meter over havet. Skamlingsbanken er et kupert naturområde med et storslått rundskue, i retning Lillebælt og Fyn, Middelfart, Bredningen og over området mellom Kolding og Christiansfeld.

Skamlingsbanken ligger omtrent på grensen mellom det danske og det tyske språkområdet. Fra og med 1800-tallet har Skamlingsbanken derfor vært sentrum for en rekke folkemøter og språkfester, med formål om å bevare og styrke dansk språk og kultur i Sønderjylland.

En minnestøtte over 18 personer som særlig hadde arbeidet for den danske sak i Sønderjylland, ble reist i 1863. Året etter ble den ødelagt av prøyssiske (tyske) soldater under den dansk-tyske krig. Støtten ble reist på ny i 1866.

Bakgrunn

Skamlingsbanken ligger lengst nord i det gamle hertugdømmet Slesvig. Mens Slesvig lå under den danske kronen, var Holstein en del av det gamle tysk-romerske riket. I middelalderen ble de knyttet tettere sammen, med Holsten som den stadig mer dominerende part. På tysk side arbeidet sterke krefter for et samlet Slesvig-Holsten med en friere stilling i det danske monarkiet, mens man på Danmarks side ønsket et dansk Slesvig uten Holsten.

I første halvdel av 1800-tallet var det danske språket på vikende front, først og fremst i byene, men også blant bøndene i Syd-Slesvig. De nordslesvigske bøndene beholdt sitt danske talespråk, men embetsspråket var tysk i begge hertugdømmene. I 1830 begynte språkstriden og kampen for å bevisstgjøre den øvrige befolkningen for alvor. I første omgang ønsket man å innføre dansk som embetsspråk, og man lyktes i 1840 å få kong Christian 8. (Christian Frederik) til å utstede et språkreskript hvor det ble slått fast at embetsspråket skulle være dansk, der kirkespråket var dansk. Men i sin ytterste konsekvens handlet det om en fri forfatning for Slesvig-Holsten, eller å bevare tilknytningen til Danmark. Forut for de kommende begivenhetene på Skamlingsbanken lå en spirende nasjonalisme som spredte seg over hele Europa etter napoleonskrigene.

Peter Hiort Lorenzen

11. november 1842 reiste kjøpmann og politiker Peter Hiort Lorenzen fra Haderslev seg opp i Slesvigs stenderforsamling og snakket på dansk, og ble med ett slag personifiseringen av kampen for det danske språk. Han behersket utmerket tysk, og det var således ingen tvil om hvilken provokasjon talen var. Han krevde at dansk skulle være likeverdig med tysk i hertugdømmet, et krav som førte til stor oppstand. Ved den første Skamlingsbankfesten året etter fikk Peter Hiort Lorenzen overrakt et drikkehorn i sølv, anskaffet ved en innsamling over hele Danmark med de bevingede ord inngravert: «Han talte dansk. Og han vedblev at tale dansk.» Hornet befinner seg i dag på det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, men en kopi er utstilt på Skamlingsbanken.

Det første folkemøtet

En gruppe nordslesvigske bønder besluttet å markere årsdagen for kong Christian 8.s språkreskript, og hadde tidligere ervervet Skamlingsbanken som møtested. Imidlertid falt årsdagen på en søndag, og møtet ble forskjøvet til torsdag 18. mai 1843. Møtet var inspirert av Steen Steensen Blichers folkemøter på Himmelbjerget. Men mens disse var på hell, var engasjementet rundt møtene på Skamlingsbanken nytt og glødende. Møtene var sterkt politiske med danskheten og språket i sentrum. Hele 6000 mennesker deltok på det første møtet. Bonde og politiker Laurids Skau er av ettertiden kalt møtenes «første og største» taler, og ble en av forgrunnsfigurene for den nordslesvigske nasjonalfølelsen.

I 1893, på femtiårsdagen for det første Skamlingsbankmøtet, ble det avduket en obelisk utført av billedhugger Petersen fra Haderslev med et portrett i kobber utført av Herman Vilhelm Bissen. På obelisken er gravert inn følgende vers, forfattet av Nikolai Frederik Severin Grundtvig etter møtet i 1844:

«Ordet lød som Tordenbragruller over Skoven, ramte og som Tordenslagkasted Glans paa Voven. Tændte Baal i Kæmpe-Favntændte Skamlingsbankens Bavnmed de klare Luer.»

Peter Hiorth Lorenzen var en annen av talerne på det første Skamlingsbankmøtet, og det var ved denne anledning han fikk overrakt hedersgaven. Fabrikkeier og politiker Johan Christian Drewsen, medlem av både den grunnlovgivende riksforsamling og av Folketinget, sto for den høytidelige overrekkelsen.

Det andre folkemøtet

Folkemøtet i 1843 hadde vært en suksess, men året etter møtte en enda større menneskeskare (9000–12 000) for å høre Nikolai Frederik Severin Grundtvig og politikeren Orla Lehmann. Sistnevnte hadde i 1842 sonet tre måneder i fengsel for en kritisk tale mot eneveldet. Årsaken til møtet var at kong Christian 8. hadde lagt frem et lite tilfredsstillende nytt lovforslag til fremme av dansk språk. Datoen for det andre Skamlingsbankmøtet var 4. juli.

Det var ved denne anledningen «Der er et yndigt land» ble sunget og fra da av ansett som Danmarks nasjonalsang. Sangene var datidens forsiktige måte å påvirke den eneveldige kongen på. Adam Gottlob Oehlenschläger skrev teksten i 1819 eller 1820, mens melodien angivelig ble skrevet i 1835 av Hans Ernst Krøyer, kantor ved Slotskirken i København. Sangen var med andre ord ikke ny til denne anledningen.

Grundtvig forfattet «Velkommen i den grønne lund» til et tilsvarende folkemøte i Mern, syd på Sjælland.

Språkfester

De påfølgende år ble det arrangert nye språkfester med tusenvis av deltagere, og konflikten mellom danske og tyske interesser utviklet seg snart fra kulturelle stridigheter til storpolitikk, og kulminerte med utbruddet av den slesvigske krig 18. mars 1848. Slesvig krevde opptagelse i Det tyske forbund og en fri forfatning.

Begivenhetene førte til det første av de berømte Casinomøtene i København. På møtet krevde man kongens ministerium avsatt og en fri og felles forfatning for Danmark og Slesvig. En stor borgerrepresentasjon med Orla Lehmann i spissen overrakte Frederik 7. resolusjonen, men regjeringen hadde gått av bare timer i forveien. Kongen kunne således erklære at han allerede hadde gjort det Lehrmann bad om.

5. juni 1849 nådde februarrevolusjonens bølger Danmark, og junigrunnloven ble undertegnet. En ny regjering med deltagelse fra både liberale og konservative ble opprettet, og kongen betraktet eneveldet som opphørt og seg selv som konstitusjonelt statsoverhode fra da av.

I Slesvig-Holsten benyttet man anledningen til å bryte med den felles forfatningen, men den nye regjeringen slo fast at Slesvig under alle omstendigheter skulle tilhøre Danmark, mens Holsten gjerne måtte slutte seg til Det tyske forbund. Holstenerne og de tysktalende slesvigere fikk støtte av Preussen, som måtte slutte fred med Danmark etter sterkt press fra Russland. Krigen sluttet med en dansk militær seier, men den bragte ingen varig løsning på det slesvig-holstenske spørsmål.

Obelisken på Skamlingsbanken

Folkemøtene på Skamlingsbanken fortsatte, og den 1. oktober 1863 sto Skamlingbankstøtten, selve symbolet på kampen for danskheten, ferdig. Innskriften lyder: «Minde om den danske sags forkæmpere i Slesvig.» Obelisken er 16 meter høy, ble tegnet av professor Ferdinand Meldahl og består av 25 svenske granittblokker. I tillegg er navnene på 18 menn, som alle hadde gjort en innsats for den danske sak, inngravert. Personene er, i alfabetisk rekkefølge:

 1. Werner Hans Frederik Abrahamson, dikter (1744–1812)
 2. Andreas Gottlieb Fabricius (1732–1804)
 3. Frederik Fischer, urmaker (1809–1871)
 4. Christian Flor, høyskoleforstander og politiker (1792–1875)
 5. Claus Jaspersen, jurist (1770–1847)
 6. Thomas Hoyer Jensen (1771–1846)
 7. Peter Christian Koch, redaktør av «Danevirke» (1807–1880)
 8. Hans Andersen Krüger, nordslesvigsk politiker (1816–1881)
 9. Nis Lorenzen, politiker (1794–1860)
 10. Peter Hiorth Lorenzen, kjøpmann og politiker (1791–1847)
 11. Claus Manicus, lege og redaktør av Flensburger Zeitung (1795–1877)
 12. Hans Nissen, bonde og allemannstingmedlem (1788–1857)
 13. Georg Hermann Overbeck, lærer og musikkdirektør i Flensburg (1743–1796)
 14. Paul Ditlev Christian Paulsen, jurist og politiker (1798–1854)
 15. Erik Ludvigsen Pontoppidan, biskop, kansler og forfatter (1698–1764)
 16. Laurids Pedersen Skau, bonde og politiker (1817–1864)
 17. Hans Iver Staal (1796–1862)
 18. Carl Wilhelm Anton von Wimpen (1802–1839)

Skamlingsbankstøtten ble aldri skikkelig innviet, for årstiden da den sto ferdig innbød ikke til det, og året etter brøt en ny krig ut, den dansk-tyske krig. Etter forskjellige endringer i forfatningen ble det vedtatt en ny fellesforfatning for Danmark og Sønderjylland, som ble den direkte årsaken til at Preussen, sammen med Østerrike, erklærte krig. Resultatet etter det endelige nederlaget ved Dybbøl Banke i 1864 var at Danmark måtte avstå Holsten, Lauenburg og Sønderjylland til Tyskland.

Prøyssisk besettelse

Prøyssiske soldater besatte Skamlingsbanken under den dansk-tyske krig, og den 21. mars 1864 fikk ingeniørsoldatene med stor møye ødelagt obelisken etter ordre fra generalfeltmarskalk Friedrich Wrangel. Granittsteinene ble konfiskert og solgt på auksjon. Skamlingsbankeselskapet, som hadde blitt approbert av Frederik 7. i 1854, og som fremdeles lyder de samme statutter, allierte seg med et par danskvennlige menn fra omegnen, og avtalte at de skulle by på steinene. Som sagt, så gjort. De fikk tilslaget, og overdro dem senere til Skamlingsbankselskapet.

Fordi et lite område mellom Christiansfeld og Kolding forble en del av Danmark etter krigen, kunne Skamlingsbanken fortsette å være et nasjonalt samlingssted. Slik ble obelisken gjenreist i 1866 – dog ille medfaren. Hakk og skader i kanter og hjørner taler sitt tydelige språk, selv i dag.

I løpet av de første 100 årene var Skamlingsbanken samlingssted for 149 større folkemøter og fester. I årene etter 1864 ble det ganske stille, ettersom toppen lå i kongeriket, mens hele baklandet tilhørte Preussen. Først i 1884 kom det fart i arrangementene igjen, da på initiativ fra nordiske høyskolefolk, i form av sangstevner, ungdomsmøter og grunnlovsmøter, og folkemøtene fikk etter hvert større preg av å være folkefester.

Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Bjørnson har også vært blant talerne på Skamlingsbanken. I flere år hadde man bedt ham komme og tale om Nordens fremtid, men det var først 4. juni 1906 det lykkes Bjørnson å komme av sted. Han talte blant annet om hva som skulle til for å skape fred i verden: «Der er noget, der snarere vilde føre dertil, og det er, om Frankrig og Tyskland blev alliered.»

Andre verdenskrig

Da nazistene overtok makten i Tyskland i 1933, ble vernet om danskheten igjen vekket, og i 1934 innkalte Det Unge Grænsevern til et folkemøte som trakk 35 000 deltagere. Og motstandsbevegelsen samlet nær 100 000 mennesker like etter freden i 1945.

Nest etter den før omtalte obelisken er flaggstangen karakteristisk. Den skal etter sigende være Danmarks høyeste. Skamlingsbankeselskabet som eier den, har tillatelse til å flagge med splittflagg.

Andre minnesmerker

I tillegg til støtten står det flere andre minnesmerker på Skamlingsbanken.

 • Det første ble satt opp i 1884, ble reist av norske og svenske folkehøyskoler til minne om Grundtvig.
 • På 50-årsdagen for det første Skamlingsbankmøtet ble minnesmerket over Laurids Skau reist.
 • I 1897 fikk departementssjef Th. Regenburg en støtte reist til ære for et forgjeves forsøk, i årene mellom de slesvigske kriger, på å spre det danske språket i områder hvor det allerede var på retrett eller hadde gått helt tapt. Portrettet er utført av L. V. Pacht.
 • I 1899 ble det reist et monument over presten i Vonsild, Mourits Mørk Hansen, som var medlem av stenderforsamlingen og en svært iherdig talsmann for den sønderjyske sak.
 • I det sekstiende året for det første Skamlingsbankmøtet ble det oppført en talerstol, nede i et naturlig amfi. Lorenz Frølich tegnet, og billedhugger Niels Larsen Stevns utførte oppgaven. Det er blitt det mest symbolske minnesmerke, som i ord og bilder uttrykker kampen for morsmålet. Talerstolen er omkranset av fem grupper trær, som symboliserer at de nordiske land er uatskillelige. Trærne er bøk for Danmark, gran for Norge, einer for Finland, bjørk for Sverige og rogn for Island.
 • I 1912 fikk Christian Flor sitt fortjente minnesmerke. Han hadde vært den store inspirator bak Laurids Skau og skrev alle hans Skamlingsbanktaler i tiden 1843–45. Han var også aktivt med i utgivelsen av ukebladet «Dannevirke» og en rekke andre tiltak for det danske språk.
 • Peder Skau, Laurids Skaus yngre bror, har fått en bronsebyste, utført av billedhugger Carl Martin Hansen.
 • «Klokkestabelen» fra 1948, ble reist til minne om motstandsbevegelsens falne under andre verdenskrig. Klokketårnet er valgt som symbol fordi kirkeklokker gjennom tidene ikke bare skulle ringe til fredelige handlinger, men også når fare truet. Tre ganger daglig spiller klokkene de første tonene av Prins Jørgens Marsch, som BBC benyttet under krigen til kallesignal.

Skamlingsbanken i dag

Skamlingsbanken er levende i dag, og i midten av august hvert år arrangeres «Open Air Opera». Hvert år samles omkring 20 000 mennesker for å overvære en operaforestilling i uvanlige rammer.

I 2019 opphevet Fredningsnævnet den eksisterende fredningen av Skamlingsbanken for å gjennomføre en ny og utvidet fredning slik at en nytt besøkssenter kan anlegges samtidig som områdets unike landskap, natur og kulturhistoriske verdier kan sikres.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg