Orla Lehmann, dansk jurist og politiker; høyesterettsadvokat 1844. Fra slutten av 1830-årene en av lederne blant de liberale akademikerne, og var den første som utformet de nasjonalliberale ideer med kravet om en fri forfatning, Eider som Danmarks grense i sør og Nordens enhet. Som medlem av «Marsministeriet» 1848 deltok han aktivt i utarbeidelsen av det nye grunnlovsforslaget. 1851–53 var han folketingsmann, fra 1854 medlem av Landstinget, der han i de nærmeste årene var en av de ledende. 1861–63 var han med i Carl Christian Halls regjering som innenriksminister. Utkastet til Novemberforfatningen av 1863 var Lehmanns verk, og han var en av de ivrigste talsmenn for en nærmere allianse med Sverige og Norge. Da denne politiske kursen ikke kunne gjennomføres, gikk han av. Etter denne tiden var det slutt med Lehmanns innflytelse i dansk politikk. – I sin bok Norge og Nordmændene. Rejseerindringer fra 1836 og 1865 gir han uttrykk for en meget norskvennlig innstilling.