Dokumentet med uavhengighetserklæringen. Representanter for 12 de ulike statene har skrevet under.
Av .
Maleri av Thomas Jefferson
Thomas Jefferson hadde en stor del av æren for utformingen av den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776. Han var USAs 3. president i perioden 1801–1809.

Den amerikanske uavhengighetserklæringen er en erklæring som de nordamerikanske koloniene undertegnet 4. juli 1776 om at de var frie og uavhengige stater. Koloniene hadde siden 1600-tallet vært underlagt Storbritannia, men etter å ha undertegnet uavhengighetserklæringen, regnet koloniene seg som selvstendige stater. De kalte seg Amerikas forente stater (USA). Uavhengighetserklæringen i 1776 regnes som starten på USAs historie som selvstendig forbundsstat.

Faktaboks

Også kjent som

Den amerikanske uavhengighetserklæringa

engelsk Declaration of Independence, United States Declaration of Independence

Den andre kontinentalkongressen i Philadelphia vedtok uavhengighetserklæringen. Delegasjonene fra 12 av de 13 koloniene stemte for. Delegasjonen fra New York manglet instruks fra sin lovgivende forsamling og avholdt seg i første omgang fra å stemme. 11 dager senere sluttet New York seg til de andre koloniene.

Kjernen i erklæringen er et avsnitt om menneskerettigheter, og innholdet er påvirket av John Lockes filosofi og naturrett. Teksten er i hovedsak skrevet av Thomas Jefferson.

Erklæringen kom i høy grad på etterskudd. Da erklæringen ble vedtatt, hadde britene og koloniene allerede vært i krig siden april 1775. Den amerikanske uavhengighetskrigen begynte som en konflikt om hvorvidt britene hadde rett til å kreve skatt fra de amerikanske koloniene. Etter hvert som krigen pågikk, mente flere og flere at uavhengighet for koloniene var den eneste løsningen på krigen.

Ved årsskiftet 1775/1776 var kolonistene delt i tre fraksjoner. Det var de radikale, som var for uavhengighet for koloniene. En konservativ gruppe håpet på mulighetene for å bevare amerikanske rettigheter innenfor det britiske imperiet. Mellom dem fantes en gruppe moderate som gjerne ville bli i imperiet, men ikke hadde stor tiltro til at det ville gå slik. På nyåret 1776 ble alle, med unntak for et fåtall av de mest konservative, overbevist om at bare uavhengighet var mulig. Det tok altså kolonistene nesten 15 måneder å bli enige om at en formell løsrivelse fra kolonimakten var den eneste løsningen på konflikten.

Bakgrunn

Kart over de 13 koloniene som sluttet seg til uavhengighetserklæringen

Fra begynnelsen av 1600-tallet ble det etablert 13 britiske kolonier langs den amerikanske østkysten. Kartet viser de 13 kolonienes utstrekning og plassering. New England-koloniene i rødt, midt-koloniene (Middle Atlantic Colonies) i lys oransje, de sørlige koloniene (Southern Colonies) i oransje-brunt. Som vi ser av kartet, utgjør disse koloniene bare en liten del av det som i dag er USA. Resten av delstatene sluttet seg til ved senere tidspunkt. USA består i dag av 50 delstater.

Fra begynnelsen av 1600-tallet ble det etablert 13 britiske kolonier langs den amerikanske østkysten mellom Florida i sør og det som i dag er Canada i nord. Prosessen mot uavhengighet fra Storbritannia hadde for alvor skutt fart etter Teselskapet i Boston 14. desember 1773. Det såkalte teselskapet var en politisk protest mot at Storbritannia hadde rett til å skattlegge de amerikanske koloniene. Mange av kolonistene mente skattleggingen var urettferdig, siden de ikke var representert i det britiske parlamentet. Protesten førte til at De utålelige lovene (The Intolerable Acts) ble vedtatt. Lovene innebar blant annet av havna i Boston ble stengt, og kolonien Massachusetts ble fratatt selvstyre og lagt under britisk administrasjon. Lovene var en form for straffetiltak, som var så omfattende og strenge at de tretten koloniene bestemte seg for å møtes for sammen å utforme mottiltak.

Den første kontinentalkongressen

Offisielt maleri av John Adams, 1792

John Adams representerte Massachusetts i den første og den andre kontinentalkongress, og var en av tilhengerne av uavhengighet. I 1797 ble han USAs 2. president.

Representanter for 12 kolonier møttes i Philadelphia fra 5. september til 26. oktober 1774 til det som er kjent som den første kontinentalkongressen. Diskusjonene var preget av motsetninger mellom ulike grupperinger og interesser, til dels ideologisk betinget, men også økonomisk og geografisk. Når det gjaldt forholdet til henholdsvis den britiske kongen og det britiske parlamentet, var uenigheten i mindre grad geografisk betinget. Det fantes fortsatt talsmenn for en tilpasning til Parlamentets krav om overhøyhet og rett til ikke bare å regulere imperiets handel, men også til direkte å skattlegge koloniene.

Etter en drøy måned, 14 oktober, kom kongressen til enighet i flere saker. For det første ble delegatene enige om en rettighetserklæring, «Declaration of Rights». Etter å ha undertegnet avtalen mellom de 12 koloniene, brukte delegatene noen dager på å utforme en henvendelse til kongen og det britiske folk som oppsummerte deres argumentasjon. Mange av delegatene håpet fortsatt på forsoning med kongemakten, selv om de ikke trodde på noen forsoning med parlamentet. Imidlertid stod ikke uavhengighet på den offisielle dagsorden og ble knapt drøftet på tomannshånd delegatene imellom. 26. oktober ble kongressen oppløst, med den forståelse av at en ny kongress ville bli innkalt 10. mai 1775, om det skulle bli behov for det.

Den andre kontinentalkongressen

Fotografi av Battle Monument i Concord

Da den andre kontinentalkongressen trådte sammen, hadde den amerikanske uavhengighetskrigen allerede brutt ut med trefningen i Concord 19. april 1775. I byen finnes et minnesmerke over slaget i en park som heter Minute Man National Historical Park.

Kongen og parlamentet var helt avvisende overfor kolonienes krav. Det innebar at de utålelige lovene stod ved lag og den britiske okkupasjonen av Boston ble opprettholdt. Som avtalt møttes dermed delegater fra koloniene i Philadelphia fra 10. mai 1775. Det skulle bli en lang sesjon for Den andre kontinentalkongressen. I realiteten varte den frem til konføderasjonsartiklene trådte i kraft i 1781. Da var det gått fem år siden uavhengighetserklæringen ble vedtatt.

Da den andre kontinentalkongressen trådte sammen, hadde alt krigen mot Storbritannia (som senere skulle bli kjent som den amerikanske uavhengighetskrigen) brutt ut med trefningene i Concord og Lexington. Samme dag som Kongressen åpnet, erobret styrker fra koloniene Fort Ticonderoga i den britiske Quebec-provinsen.

Forsoning med Storbritannia eller uavhengighet?

Maleri av John Jay, 1794
John Jay var blant de konservative, som ønsket at koloniene skulle forbli en del av det britiske imperiet, men få tilbake rettighetene de hadde før teselskapet i 1773. Denne gruppen hadde tidligere vært i flertall, men fra nyåret 1776 ønsket de aller fleste uavhengighet.

Likevel var det langt fra enighet delegatene imellom om hva som var målet for krigføringen: forsoning med bibehold av rettighetene fra før 1764 eller uavhengighet. Flertallet av delegatene var grunnleggende i tvil. Den mest fremtredende tvileren var John Dickinson fra Pennsylvania. Han ønsket ikke uavhengighet, men tvilte på om noen annen løsning var mulig. Han hadde følge av flertallet på kongressen. De argumenterte ikke eksplisitt for uavhengighet, og enda færre ønsket en uavhengighetserklæring. De trodde ikke på forsoning, men mente de måtte prøve fordi de antok at de fleste kolonistene ønsket det. De uttalte tilhengerne av uavhengighet, som John Adams fra Massachusetts, var også nølende til en uavhengighetserklæring.

Kongressen fortsatte sitt arbeid langs to delvis uforenlige spor. For det første fortsatte den krigen ved å etablere en felles hær for koloniene og ved å utnevne George Washington til øverstkommanderende 15. juni 1775. Samtidig med utnevnelsen av Washington begynte slaget om Bunker Hill ved Boston. Den britiske garnisonen i Boston var omringet av amerikanske styrker, og gikk til angrep opp Bunker Hill. 2. juli ankom Washington til Boston og overtok kommandoen. Tidlig i juli 1775 samlet så Kongressen seg om den såkalte «olivengren-petisjonen» (Olive Branch petition) til Kongen. Den var uttrykk for et fortsatt, om enn svinnende, håp om forsoning med den britiske kongen.

Mens krigshandlingene fortsatte, ble engasjementet for uavhengighet ytterligere svekket ut over høsten 1775. Ved årsskiftet var kongressen fortsatt delt i tre fraksjoner. Det var de radikale, som John og Samuel Adams, Benjamin Franklin og Thomas Jefferson, som enten var for uavhengighet eller i alle fall erkjente at krig kunne eller måtte føre dit. En svinnende konservativ gruppe omfattet John Jay og John Dickinson. De håpet på mulighetene for å bevare amerikanske rettigheter, og på at britene skulle endre sine holdninger. Mellom dem fantes en gruppe moderate som gjerne ville bli i imperiet, men ikke hadde stor tiltro til at det ville gå slik. På nyåret 1776 ble alle, med unntak for et fåtall av de mest konservative, overbevist om at bare uavhengighet var mulig.

Holdningsendring til fordel for uavhengighet

Maleri av Benjamin Franklin

Benjamin Franklin var blant de mest radikale av kongress-deltakerne, og ønsket uavhengighet.

Av .

Holdningsendringen hadde dels sammenheng med parlamentets og regjeringens, og også kongens, uforsonlige linje og uvilje mot kompromisser. Men alle viktigst var trolig Tom Paines pamflett Common Sense (Sunn fornuft). Paine var en meget radikal engelskmann. Han hadde kommet til Amerika noen år tidligere med et anbefalingsbrev fra Benjamin Franklin i lommen. Pamfletten ble publisert tidlig på nyåret 1776, og kom de neste månedene i flere opplag, til sammen ble det trykket nær en halv million eksemplarer. Pamfletten var et skarpt angrep på britene og et forsvar for koloniene.

Paine gjentok ikke bare argumentene som kolonistene hadde fremført i mer enn ti år. Han påpekte også som enkelte andre kritikere hadde gjort det siste året, at den britiske konstitusjonen og det arvelige kongedømmet representerte en trussel mot kolonistenes rettigheter snarere enn mulige garantier mot parlamentets overgrep. Pamfletten var både et argument for amerikanske friheter og et angrep på det arvelige monarki og det arvelige aristokratiet. Den holdt frem koloniene som en fakkel for friheten, og henstilte til kolonistene om å bli enige seg imellom og arbeide for folks rettigheter over hele verden, sette til side sine interne stridigheter og arbeide for Amerikas frie og uavhengige stater.

Straks i etterkant av publiseringen av Common Sense kom nyheten til koloniene om at kongen og parlamentet hadde hyret inn tyske leietropper for å bekjempe kolonistenes opprør. Dermed var tvilen som hadde preget forsommerens forhandlinger i den andre kontinentale kongressen som blåst bort. I mars 1776 ga engelskmennene opp okkupasjonen av Boston og flyttet sitt hovedkvarter til New York, hvor de forble gjennom uavhengighetskrigen. I april åpnet koloniene for fri handel med alle land, unntatt Storbritannia, og i mai påla kongressen de nye lovgivende forsamlinger å oppnevne regjeringer og utforme grunnlover.

Uavhengighetserklæringen utformes

Maleri som forestiller undertegningen av uavhengighetserklæringen. En stor sal med mange menn. De fleste sitter på rekke til venstre i bildet. Til høyre i bildet er en mindre gruppe menn samlet rundt et bord med papirer.

Den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet 4. juli 1776. De britiske koloniene i Nord-Amerika erklærte at de var uavhengige av Storbritannia, og dannet Amerikas forente stater (USA). Den nye forbundsstaten ble først anerkjent av Storbritannia etter fredsavtalen i 1783. Maleri fra 1819.

I løpet av mai samlet kongressen seg om en trepunkts plan; en uavhengighetserklæring, en mulig allianse med en eller flere av Storbritannias fiender i Europa, og en konstitusjonell statsdannelse. 7. juni 1776 la Richard Henry Lee fra Virginia frem et forslag som inneholdt disse tre elementene. På dette tidspunkt var de midlere koloniene, New York, New Jersey, Pennsylvania og Delaware, fortsatt ikke helt rede til å slutte seg til forslaget, og en endelig beslutning ble utsatt til 1. juli.

Samtidig ble en komité nedsatt for å utforme en uavhengighetserklæring. Komiteen, med fem medlemmer, deriblant John Adams, Benjamin Franklin og Thomas Jefferson, leverte sitt utkast 28. juni. Det var i hovedsak forfattet av Jefferson. Han hadde omfattende kunnskaper om både forspillet til uavhengigheten, og til samtidig og historisk litteratur om konstitusjonelle spørsmål. Dessuten var han usedvanlig skrivefør. I 1776 var han 33 år, og kom fra en fremstående plantasjeeiende familie i Virginia. I 1800 ble han valgt til USAs tredje president.

Da komiteen leverte sitt utkast til uavhengighetserklæring, var alle delegasjonene, med unntak for New York, bemyndiget til å stemme for uavhengighet. 4. juli godkjente kongressen uavhengighetserklæringen etter å ha foretatt flere endringer. Først 15. juli kunne New York delegasjonen legge frem sitt mandat for godkjennelse av erklæringen.

Uavhengighetserklæringens innhold

Erklæringen må i det vesentlig ses som en gjentagelse av John Lockes kontraktsteori, som også hadde preget kolonistenes argumentasjon overfor den britiske kongen og parlamentet siden begynnelsen av uavhengighetskampen. Kongen og parlamentet hadde stadig brutt sine forpliktelser overfor kolonistene, og gjennom erklæringen forsvarte de sine rettigheter og tok det nødvendige siste skritt ved å erklære uavhengighet etter at alle andre utveier var forsøkt. Kjernen i erklæringen lyder slik:

«Vi mener at dette er selvklare sannheter: at alle mennesker er født like, og at de har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper. Blant disse er retten til livet, til friheten og til å søke etter lykken. Vi mener at politisk styre er innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettigheter, og at det bygger sin rett til å regjere på samtykke fra dem de regjerer over. Når en styreform blir slik at den skader disse formål, har folket rett til å avskaffe den og sette opp et nytt styre, bygd på de grunnsetninger og organisert i de former som synes dem best skikket til å sikre velferd og lykke.» (Norsk oversettelse Ingrid Semmingsen).

Deretter påviste erklæringen, gjennom en rekke eksempler, at kongen og parlamentet hadde krenket disse grunnsetningene på tyrannisk og vilkårlig vis.

Betydning

Erklæringen ble inngangsportalen til De forente staters historie som selvstendig nasjon. Den ble også en inspirasjon for mange land både i samtiden og ettertiden, for eksempel den norske grunnloven fra 1814. Uavhengighetserklæringen ble også en inspirasjon i de mange statene som ble etablert etter kolonirikenes sammenbrudd etter andre verdenskrig.

Men prinsippene i uavhengighetserklæringen om at alle er frie og like, ga langt fra noe reelt bilde av forholdene i koloniene da erklæringen ble utformet. Kvinner hadde færre rettigheter enn menn, og langt fra alle menn hadde stemmerett. Som i Storbritannia var stemmeretten avhengig av inntekt eller eiendom, selv om kravene til slikt var lavere i USA. De mannlige innfødte amerikanerne (urfolkene) var heller ikke likestilt med den hvite, mannlige befolkningen. Afro-amerikanerne var i det alt vesentlige slaver. Erklæringens forfatter Thomas Jefferson drev selv plantasje med slaver. Han trodde da heller ikke at svarte og hvite ville kunne leve sammen som likemenn. Det hadde langvarig undertrykkelse gjort umulig. Slaveriet skulle vedvare i nesten hundre år etter uavhengigheten. Reell likebehandling, og i enkelte delstater også formell, ligger fortsatt i fremtiden.

Koloniene som sluttet seg til uavhengighetserklæringen (fra nord til sør)

Koloni
1. New Hampshire
2. Massachusetts Bay
3. Rhode Island
4. Connecticut
5. New York
6. New Jersey
7. Pennsylvania
8. Maryland
9. Delaware
10. Virginia
11. North Carolina
12. South Carolina
13. Georgia

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Burk, Kathleen: Old World, New World, Atlantic Monthly Press, New York 2008
  • Middlekauff, Robert: The Glorious Cause. The American Revolution, 1763-1789, Oxford Uninversity Press, Oxford 2005.
  • Semmingsen, Ingrid: En verdensmakt blir til, Aschehoug, Oslo 1972

Kommentarer (2)

skrev fredrik solberg

hei jeg har leitet å leitet etter ka som skjedde me den Andre kongressen? var det skreve flere kopi eller? har lest litt forskjelli sider på nette so ingen av historien stemmer helt so spør jeg deg:) spennende historie

svarte Kjell-Olav Hovde

Hei og takk for spørsmål Fredrik Solberg. Ottar Julsrud har sluttet som fagansvarlig. Vi jobber med å finne en ny kompetent leksikonskribent og fagperson som kan fylle plassen, men det tar litt tid å finne noen som kan fylle skoene. Både Store norske leksikon og Wikipedia har gode oversiktsartikler. Store norske leksikonhttp://snl.no/USA/historieWikipediahttp://no.wikipedia.org/wiki/USAs_historie_%281776%E2%80%931789%29Ellers er denne siden spekket med god info. http://www.ushistory.org/Kjell-Olav Hovde, redaksjonssekretær

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg