Helserett er en samlebetegnelse for rettsregler som er knyttet til sykdom og helse. Det dreier seg om rettsregler som omfatter både helsevesenet og aktørene i helsevesenet, det vil si både de som yter helsetjenester og de som mottar helsetjenester. Helseretten omfatter derved regler som gjelder helsetjenesten organisatorisk og administrativt, helsepersonells plikter og oppgaver og pasientenes rettsstilling.Helseretten er en undergruppe av velferdsretten, som er en samlebetegnelse på alle rettsregler som verner den enkeltes velferd.. Hele artikkelen

Ny artikkel