bioteknologiloven

Bioteknologiloven ble vedtatt 5. desember 2003 og trådte i kraft den 1. januar 2004.

Det er en av flere lover som regulerer bruken av bioteknologi. Genteknologiloven er en annen lov som regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer, det vil si mikroorganismer, planter og dyr.

Formål

Lovens formål er å sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle. Dette skal skje i samsvar med prinsipper om respekt for menneskeverd, menneskelige rettigheter og personlig integritet, uten diskriminering på grunnlag av arveanlegg (gener), basert på de etiske normer nedfelt i vår vestlige kulturarv.

Loven har åtte hovedkapitler fordelt på disse temaene:

Virkeområde

Lovens virkeområde følger av § 1-2 og humanmedisinsk bruk av bioteknologi med mer. Dette omfatter blant annet assistert befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk og genetiske undersøkelser av fødte.

Loven gjelder ikke for forskning som ikke har diagnostiske eller behandlingsmessige konsekvenser for deltakerne, eller hvor opplysningene om den enkelte ikke kan føres tilbake til vedkommende med unntak av forskning på overtallige befruktede egg, kloning med videre.

Loven gjelder ikke for sykehusobduksjon eller for sakkyndig likundersøkelse etter straffeprosessloven § 228.

Assistert befruktning

Loven definerer hva som forstås med assistert befruktning, inseminasjon og befruktning utenfor kroppen.

Loven oppstiller vilkår for assistert befruktning og inseminasjon, og for befruktning utenfor kroppen. Loven har i dette kapitlet blant annet regler om informasjon og samtykke av paret, om avgjørelse om behandling som treffes av lege, om barnets rett til opplysninger om sædgiver, om donorregister, om sædgiver, om valg av sædgiver, om lagring og import av sæd og om behandling av sæd før befruktning. Det er videre bestemmelser om blant annet opplæring og kvalitetssikring, og lagring av befruktede og ubefruktede egg og eggstokkvev.

Loven har også et forbud mot eggdonasjon og transplantasjon av organer og vev som produserer kjønnsceller. Loven har i et eget kapittel bestemmelser om preimplantasjonsdiagnostikk, som er undersøkelse av befruktede egg utenfor kroppen.

Forskning

Bioteknologiloven har bestemmelser om forskning på overtallige befruktede egg, kloning med mer. Loven oppstiller formål og vilkår knyttet til slik forskning, og krav om godkjennelse av regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Loven oppstiller krav om informasjon og samtykke, og forbud mot framstillinger av menneskelige embryoer ved kloning, og forbud mot bruk av teknikker med sikte på å framstille arvemessige like individer.

Fosterdiagnostikk

I kapittelet om fosterdiagnostikk oppstilles krav om godkjenning av fosterdiagnostikk, krav om skriftlig samtykke og plikt til å gi informasjon og genetisk veiledning til kvinnen eller paret før undersøkelsen. Loven har videre bestemmelser om adgangen til å opplyse om kjønn før 12. svangerskapsuke, og om farskapstesting på fosterstadiet.

Genetiske undersøkelser av fødte

Genetiske undersøkelser omfatter alle typer analyser av menneskets arvestoff, av genprodukter og deres funksjon, eller organundersøkelser, som har til hensikt å gi informasjon om menneskets arveegenskaper. Med genetiske undersøkelser av fødte, menes blant annet genetiske undersøkelser for å stille sykdomsdiagnose, og genetiske presymptomatiske undersøkelser. Loven har bestemmelser om anvendelse av genetiske undersøkelser, om godkjenning av genetiske undersøkelser, om genetisk veiledning, om genetiske masseundersøkelser, om genetisk undersøkelse av barn, om forbud mot bruk at genetiske opplysninger utenfor helse- og omsorgstjenesten og om oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet.

Genterapi

Med genterapi menes det i loven overføring av genetisk materiale til humane celler for medisinske formål eller for å påvirke biologiske funksjoner. Loven har bestemmelser om vilkår for genterapi, om godkjenning og om samtykke.

Generelle bestemmelser

I kapittelet om generelle bestemmelser reguleres godkjenning av virksomheter, rapporteringsplikt, opprettelse av Bioteknologirådet, og en straffebestemmelse for overtredelse av loven.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg