helsetilsynsloven

Helsetilsynsloven, lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. av 30. mars 1984 nr. 15 trådte i kraft 1. april 1984.

Tilsynsmyndighetene

Det følger av helsetilsynsloven at Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med helse- og omsorgstjenesten i landet. Statens helsetilsyn skal i henhold helsetilsynslovens § 1 utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i lov og forskrifter. Statens helsetilsyn ledes av en direktør som utnevnes av kongen på åremål.

Det følger videre av helsetilsynslovens § 1 at det skal være en fylkeslege i hvert fylke. Fylkesmannen er ifølge samme bestemmelse tillagt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten, og er da direkte underlagt Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen

I helsetilsynslovens § 2 redegjøres det for hvilke oppgaver fylkesmannen og Statens helsetilsyn har. Fylkesmannen skal blant annet føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell. Fylkesmannen skal også i forbindelse med slikt tilsyn gi råd, veiledning og opplysninger som bidrar til at befolkningen får dekket sitt behov for helse- og omsorgstjenester. Fylkesmannen skal holde seg orientert om helse- og omsorgstjenesten i fylket og om hvilke forhold som kan innvirke på disse. Fylkesmannen skal også informere Statens helsetilsyn om brudd på reglene etter helsepersonelloven kapittel 11. Dette gjelder blant annet informasjon om forhold som tilsier advarsel eller tilbakekall av autorisasjon og suspensjon av godkjenninger.

Det følger av helsetilsynsloven at enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomheten følger de krav som fremgår av lov og forskrift. Dette er for å forebygge svikt i tjenesten. Fylkesmannen skal påse at internkontrollsystem er etablert og at det blir ført kontroll med egen virksomhet.

Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn skal blant annet gi administrative reaksjoner etter reglene i helsepersonelloven kapittel 11. Fylkesmannen og Statens helsetilsyn skal også registrere slike reaksjoner og informere arbeidsgivere til dem det er reagert mot.

Når Statens helsetilsyn mottar varsel om alvorlige hendelser slik som dødsfall eller betydelig og uventet skade på pasient, skal Statens helsetilsyn foreta stedlig tilsyn hvis det er nødvendig for at tilsynssaken skal bli tilstrekkelig opplyst.

Statens helsetilsyn kan gi pålegg om å rette på forholdene dersom helse- og omsorgstjenesten drives på en måte som kan medføre skade på pasienter eller som av andre grunner er uforsvarlig.

Kilder

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg