Akupunktur

Akupunktur er en alternativ behandlingsform basert på tradisjonell kinesisk medisin. Når akupunktur utføres av private utøvere, reguleres det av lov om alternativ behandling. Akupunktur tilbys også noen ganger som en del av fødetilbudet i det offentlige helsevesenet, og da omfattes tilbudet av helsepersonelloven.

Akupunktur
Av /Shutterstock.

Alternativ behandlingsloven er en norsk lov som inneholder regler om alternativ behandling av sykdom. Loven har som formål å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling.

Faktaboks

Fullt navn
lov om alternativ behandling av sykdom mv.
Kortnavn
alternativ behandlingsloven
Forkortelse
albhl.
Også kjent som

Kvakksalverloven 1936–2004. Kvakksalver er en eldre betegnelse på en person som driver med alternativ behandling uten å være autorisert helsepersonell. Kvakksalver kommer av nedertysk kwakkeln, ‘svindle’

Vedtatt
26.6.2003
Trådt i kraft
1.1.2004
Lovdata-ID
NL/lov/2003-06-27-64

Loven bestemmer at noen behandlingsformer som hovedregel kun skal utføres av autorisert helsepersonell, som behandling av allment smittsomme sykdommer og alvorlige sykdommer. I tillegg har loven regler om taushetsplikt, bruk av titler ved alternativ behandling og markedsføring. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av loven straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Ved særdeles skjerpende omstendigheter kan straffen økes til inntil to års fengsel.

Lovens innhold

Virkeområde

Loven gjelder for de som utøver alternativ behandling og som ikke er helsepersonell. Når helsepersonell utøver alternativ behandling så gjelder helsepersonelloven og helsetjenestelovgivningen.

Definisjon

Alternativ behandling er ifølge loven helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. I tillegg omfattes behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten. Det vil si at når det brukes metoder av helsetjenesten eller autorisert helsepersonell som i all vesentlighet anvendes av andre, omfattes dette likevel av begrepet alternativ behandling. Om for eksempel akupunktur utføres av helsepersonell eller i helsetjenesten, er det å se på som alternativ behandling.

Skillet mellom alternativ behandling og konvensjonell behandling har betydning fordi alternativ behandling reguleres etter Lov om alternativ behandling av sykdom mv., mens konvensjonell behandling styres etter helsepersonelloven og helsetjenestelovgivningen. Når alternativ behandling utøves i helsetjenesten og/eller av autorisert helsepersonell, gjelder imidlertid også helsepersonelloven.

Frivillig registerordning

Alternativ behandlingsloven fastslår at Helse- og omsorgsdepartementet gir forskrift om en frivillig registerordning. Formålet med ordningen er ifølge forskriften å ivareta pasientenes sikkerhet og forbrukerrettigheter og sørge for seriøsitet blant utøvere.

Taushetsplikt

Taushetspliktreglene i helsepersonelloven gjelder for alle som utøver alternativ behandling, også for de som ikke er helsepersonell. Dette fastslås i alternativ behandlingslovens § 4.

Behandling som kun skal utøves av helsepersonell

Enkelte behandlingsformer skal som hovedregel kun utføres av helsepersonell. Dette gjelder medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko for pasienter (se § 5), behandling av allmennfarlig smittsom sykdom (§ 6) og andre alvorlige sykdommer og lidelser (§ 7). Alternativ behandling for å lindre symptomer av sykdommen eller bivirkninger av behandlingen, kan likevel gjøres av andre enn helsepersonell når det gjelder allmennfarlig smittsom sykdom og andre alvorlige sykdommer og lidelser. Det samme gjelder behandling som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til å helbrede seg selv.

Ved andre alvorlige sykdommer og lidelser kan alternativ behandling likevel gjøres dersom det skjer i samarbeid eller i felles forståelse med pasientens lege, og pasienten har samtykkekompetanse. Det samme gjelder for andre pasienter dersom helse- og omsorgstjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby pasienten (§ 7).

Andre bestemmelser

Loven om alternativ behandling av sykdom mv. har også bestemmelser om bruk av titler og markedsføring i § 8, samt regler om straff i § 9 for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av loven.

Historikk

Aarbakke-utvalget leverte sin offentlige utredning om alternativ medisin i 1998 (NOU 1998: 21) og regjeringen la frem forslag til ny lov om alternativ behandling i Ot.prp.nr. 27 (2002-2003). Samtidig ble kvakksalverloven foreslått opphevet. Forslaget ble fulgt opp ved Innstilling fra sosialkomiteen om lov om alternativ behandling av sykdom mv. (Innst.O.nr.98 (2002-2003)).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Andreas Kilde Lien

Tittelen er vel ikke særskriving, så burde endres til alternativbehandlingsloven.

svarte Marianne K. Bahus

I korttittelen på lovdata så står det: "Alternativ behandlingsloven – albhl"

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg