universet

En illustrasjon av hvordan universet har utviklet seg siden big bang. Universets alder øker oppover i figuren. Legg merke til at tiden i figuren ikke øker jevnt; den første delen av universets historie er kraftig forstørret.
universets historie

Universets nåværende innhold

68% mørk energi 68
27% mørk materie 27
5% atomer 5
Kilde: ESA (European Space Agency)

Artikkelstart

Universet er alt som eksisterer av rom, energi og materie. Læren om universet sett som en helhet kalles kosmologi.

Faktaboks

Uttale
univˈerset
Etymologi
fra latin av universus ‘altomfattende’, av uni- og versus ‘vendt’, egentlig ‘vendt til ett’

Universet er fylt av varm gass, kaldt støv, stjerner og to bestanddeler vi ikke vet hva er: mørk materie og mørk energi. Stjernene er samlet i galakser. Solsystemet som Jorden tilhører befinner seg i en middels stor galakse kalt Melkeveien. Den har mellom hundre milliarder og fire hundre milliarder stjerner. Den observerbare delen av universet inneholder over tusen milliarder galakser.

Mellom stjernene og galaksene er det nesten tomt, men likevel ikke helt tomt. Den gjennomsnittlige tettheten i universet svarer omtrent til tre hydrogenatomer per kubikkmeter. Mer presist er tallet 5·10-27 (tall på standardform) kg/m³ (kilogram per kubikkmeter).

Universet utvider seg. Kanskje er universet uendelig stort, for det har ingen grenser. Men den observerbare delen av universet er endelig. Observasjoner og beregninger har vist at universet oppsto for omtrent 13,8 milliarder år siden. Det betyr at vi bare kan se objekter som er nær nok til at lyset ikke har brukt mer enn 13,8 milliarder år på å bevege seg til Jorden. Lyset fra fjernere områder har ikke kommet frem til Jorden ennå.

Universet oppsto i en kosmisk eksplosjon som kalles Big Bang. Helt i starten eksisterte et plasma av frie kvarker, elektroner og nøytrinoer samt energirik elektromagnetisk stråling. Etter et hundetusendels sekund slo tre og tre kvarker seg sammen og dannet de første protonene og nøytronene. Ti minutter seinere ble en fjerdedel av materien omdannet til heliumatomkjerner, og 380 tusen år senere ble de første nøytrale atomene dannet. Omtrent to hundre millioner år etter starten ble de første stjernene dannet. Vårt solsystem oppsto mye senere – for omtrent fire og en halv milliarder år siden.

Universet er nå fylt av omtrent 68 prosent mørk energi, 27 prosent mørk materie og 5 prosent vanlig materie (se figur). Man vet ennå ikke hva den mørke energien og den mørke materien er.

Avstander i universet

Som mål for avstander i verdensrommet benyttes ofte lysår, som er den veilengde lyset tilbakelegger i løpet av ett år (1 lysår = 9,46 ·1012 km = 9,46 billioner km). Astronomer bruker ofte lengdeenheten parsec, som er 3,26 lysår. Lysets hastighet er 300 000 km/s, og lyset bruker om lag åtte min fra Solen til Jorden; men det bruker over fire år på veien fra den nærmeste stjernen, Alfa Centauri.

Man kan få et visst begrep om denne avstanden ved å lage en enkel modell i en målestokk på 1:10 milliarder. I denne modellen blir Solen bare som en grapefrukt med en diameter på 14 cm, og Jorden ville i denne modellen være passende representert ved et grovt sandkorn som beveger seg rundt «Solen» i en avstand på 15 meter. Avstanden fra Solen ut til den ytterste planeten, Neptun, ville være cirka 450 meter, mens avstanden til nærmeste stjerne ville tilsvare avstanden Oslo–Kanariøyene. For å få representert større avstander (dimensjonen for vår galakse, avstanden til andre galakser), må man minske målestokken drastisk.

Galakser

Alle stjernene vi kan se med det blotte øyet på himmelen er samlet i ett system; vår galakse, Melkeveisystemet, som har form som en diskos. Solen ligger omtrent i symmetriplanet for diskosen ved cirka 2/3 av avstanden ut fra senteret. Vi observerer selve diskosplanet som et lysende tåkebånd over himmelen, Melkeveien. Egentlig består dette båndet av svært mange stjerner som tilsynelatende står tett sammen. De fleste befinner seg også langt borte og er tilsvarende svake. Bortsett fra de nærmeste stjernene greier man derfor ikke med det blotte øye å skille de enkelte stjernene fra hverandre. Størrelsen på denne diskosen er om lag 100 000 lysår, og den inneholder cirka 200 milliarder stjerner. Vår galakse inneholder om lag ti prosent støv og gass, resten er stjerner, og i de ytre områdene: mørk materie. Hele galaksen med stjerner og gass og støvskyer roterer rundt sin symmetriakse. Solen bruker for eksempel rundt 200 millioner år på ett omløp rundt galaksesenteret. Hastigheten er cirka 250 km/s. Galaksens rotasjon er slik at spiralarmene henger etter i bevegelsen.

Tre andre galakser kan observeres med det blotte øyet; Andromedagalaksen og de to Magellanske skyene. De Magellanske skyene kan sees på den sørlige himmelhalvkulen. Andromedagalaksen ligger omtrent to millioner lysår unna oss.

Galakser deles gjerne inn i følgende hovedtyper: spiralgalakser, stangspiraler, elliptiske galakser og irregulære galakser. Antallet slike stjernesystemer man kan observere med de største teleskoper, er cirka hundre milliarder. De fjerneste man til nå har observert er i en avstand på over tolv milliarder lysår. Galaksene regnes som universets byggesteiner.

Universets begynnelse

Avstandene vokser og temperaturen synker når universet utvider seg. Det betyr at avstandene var mindre før, og temperaturen høyere. Går vi langt nok tilbake i tid kommer vi til et tidspunkt da avstandene var null og temperaturen uendelig høy. Denne starttilstanden fant sted for 13,8 milliarder år siden.

Relativitetsteorien sier at universet kan ha oppstått fylt av en «mørk energi» med en enorm tetthet. Denne energien forårsaket frastøtende gravitasjon, og det oppsto en akselerert ekspansjon – en slags kosmisk eksplosjon som populært kalles Big Bang eller «kjempesmellet». Denne perioden kalles inflasjonsperioden og varte ifølge beregningene bare i 10-33 sekund (tall på standardform).

I begynnelsen av denne perioden oppsto kvantefluktuasjoner som forårsaket ujevnheter i energitettheten, og disse var kimene til de store ujevnhetene som det én milliard år senere utviklet seg galaksehoper fra.

Ifølge relativitetsteorien kan rommet være krumt. I et krumt rom vil lyset ikke bevege seg linjalrett. Hvis rommet har positiv krumning, vil to lysstråler som starter med å være parallelle bøye seg mot hverandre, og hvis rommet har negativ krumning, vil de bøye seg vekk fra hverandre. I et såkalt «flatt rom», det vil si et rom med euklidsk romlig geometri, vil lysstrålene forbli parallelle.

Et univers med euklidsk romlig geometri kalles et «flatt univers». Energitettheten (eller massetettheten) i et flatt univers kalles den kritiske tettheten. Universet nærmet seg den kritiske tettheten under inflasjonsperioden. Ved avslutningen av denne perioden var universet praktisk talt flatt.

Observasjoner tyder på at universet har samme egenskaper i alle retninger når vi observerer langt nok utover, si én milliard lysår utover. Observasjonene tyder også på at hvis vi deler opp universet i terninger med sidekant på minst én milliard lysår, så er alle terningene like. Disse egenskapene omtales i fagmiljøet ved å si at universet er isotropt (samme egenskaper i alle retninger) og homogent (samme egenskaper over alt) i stor skala (når vi ser på områder med utstrekning på minst én milliard lysår).

Universets utvikling

Da inflasjonsperioden tok slutt 10-33 sekund etter starten gikk nesten all den mørke energien over til elektromagnetisk stråling samt kvarker, elektroner og nøytrinoer. Omtrent et hundretusendels sekund senere slo tre og tre kvarker seg sammen og dannet protoner og nøytroner. Så kom en periode med omtrent ti minutters varighet der den såkalte kosmiske nukleosyntesen skjedde, det vil si hvor hydrogen fusjonerte til helium. Etter et kvarter besto omtrent 75 prosent av den vanlige materien av hydrogen og 25 prosent av helium. I tillegg var det såkalt mørk materie. Hva denne besto av, og fortsatt består av, er det ingen som vet.

Det var høy temperatur i universet. Strålingen var energirik, og materien eksisterte som et glohett plasma med ladde partikler; protoner og elektroner og alfapartikler som består av to protoner og to nøytroner. Alfapartikler er det samme som atomkjernene til helium. På denne tiden var universet ugjennomsiktig. Men tre hundre og åtti tusen år senere var temperaturen sunket til tre tusen grader. Da fanget protonene og alfapartiklene inn elektroner og dannet universets første nøytrale atomer, hydrogen- og heliumatomer. Dette førte også til at universet ble gjennomsiktig.

Nå kunne den elektromagnetiske strålingen bevege seg fritt. Strålingen vi fanger opp når vi observerer den kosmiske mikrobølgestrålingen, kommer fra denne tiden.

Når vi ser utover i universet, ser vi bakover i tid, for vi ser et objekt slik det var da det sendte ut den strålingen vi observerer. Dette betyr at den kosmiske mikrobølge-bakgrunnsstrålingen er vårt vindu til den fjerneste fortid vi kan se – fire hundre tusen år etter at universet oppsto.

Noen hundre millioner år senere ble de første stjernene dannet, og da universet var én milliard år gammelt, var de første galaksene i gang med å utvikle seg.

De første stjernene var større enn de som dannes nå. Men de fusjonerte hydrogen til helium i et forrykende tempo, så de hadde kortere levetid enn stjerner med mindre masse. Da de hadde brukt opp hydrogenet de var i stand til å fusjonere, begynte de å produsere tyngre grunnstoffer i en kort periode, og så eksploderte de i voldsomme supernovaeksplosjoner. Dermed ble den interstellare materien beriket med tyngre grunnstoffer, slik at den neste generasjonen av stjerner hadde et innslag av grunnstoffer tyngre enn helium. Solsystemet ble dannet for omtrent 4,5 milliarder år siden av materie som inneholdt tilstrekkelig med tunge grunnstoffer til at det kunne dannes steinplaneter i solsystemet. Dette var en forutsetning for at det kunne oppstå liv på Jorden.

Universets innhold

Det var tre hovedingredienser i universet: stråling, materie og mørk energi. Strålingen dominerte universets utvikling de første femti tusen årene. Men strålingens tetthet avtok raskere enn materietettheten. Fra universet var femti tusen år og omtrent åtte milliarder år fremover dominerte materien universets utvikling. Materiens tiltrekkende gravitasjon gjorde at ekspansjonshastigheten bremset ned.

Den mørke energien har en merkelig egenskap. Etter at inflasjonsperioden tok slutt har dens tetthet holdt seg konstant. Både strålingens og materiens tetthet har hele tiden avtatt under ekspansjonen. For omtrent seks milliarder år siden begynte den mørke energien å få avgjørende betydning for hvordan universets ekspansjonshastighet endret seg. Den mørke energiens frastøtende gravitasjon gjorde at ekspansjonsfarten begynte å øke.

Denne tendensen vil fortsette. Slik det ser ut med de kunnskapene vi har nå, vil universets ekspansjon aldri ta slutt. Ekspansjonen vil bli raskere og raskere.

Den kosmiske mikrobølge-bakgrunnsstrålingen

Temperaturen til den kosmiske bakgrunnsstrålingen, som var 3000 grader varm 380 000 år etter at vårt univers oppsto, har nå sunket til 2,7 kelvin, det vil si minus 270,3 grader celsius. Denne strålingen ble for første gang registrert i 1965. På grunn av forskjellene i tetthet i det kosmiske plasma er det et mønster av ørsmå temperaturvariasjoner i bakgrunnsstrålingen. De inneholder en mengde informasjon om universets egenskaper da strålingen ble sendt ut. Ved hjelp av Planck-satellitten har man nå greid å måle temperaturvariasjonene i den kosmiske bakgrunnsstrålingen med en nøyaktighet på én hundretusendels grad.

En grundig analyse av observasjonsdataene har vist at de stemmer godt med forutsigelsen fra inflasjonsmodellene av universets begynnelse. Spekteret av temperaturvariasjoner er slik disse modellene forutsier, og det er ingen tegn på at rommet ikke er flatt (euklidsk). Det er imidlertid konstruert over hundre forskjellige inflasjonsmodeller, og nå arbeider forskerne med å prøve å finne ut hvilke som kan kasseres fordi de ikke stemmer med observasjonsdataene.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg