Befal, av /Forsvaret. Begrenset gjenbruk

befal

Elever ved Hærens Befalsskole under mestringsøvelse
Av /Forsvaret.
OF-gradsdistinksjoner
.
OR-gradsdistinksjoner, OR5-9
.
OR-gradsdistinksjoner, OR2-4
.

Et befal er en militær leder som er bemyndiget til å befale, ta kommando og gi ordrer.

I det norske forsvaret er befal fellesbetegnelse for personell i gradene fra og med sersjant/kvartermester til og med general/admiral. I visse sammenhenger, blant annet i disiplinærlovens forstand, regnes også de øverste menige gradene, korporal, konstabel og spesialist, ledende menig og vingsoldat, som befal.

Det kjønnsnøytrale befal er synonymt med, men erstatter i økende grad, betegnelsen befalingsmann, som imidlertid fortsatt forekommer i enkelte lovtekster og reglementer.

Fra og med 1. januar 2016 ble befalsgradene i det norske forsvaret harmonisert med NATOs gradssystem, OF 1 til OF 9 for offiserer og OR 5 til OR 9 for spesialistbefal. Nivåene OR 1 til OR 4 betegner grader for utskrevne og vervede menige.

Inndeling

Befalet kan deles inn etter henholdsvis kategori, grad, tjenestevilkår, funksjon eller utdanningsnivå.

Kategori

Inndeling etter kategori:

 1. Offiserer er generalistbefal med akademisk og militærfaglig utdanning og utdanning i lederskap.
 2. Spesialistbefal er befal med fagutdanning og/eller praktisk erfaring i tillegg til utdanning i lederskap på taktisk og stridsteknisk nivå.

Etter grad

Offisersgradene er inndelt i tre kategorier:

 • subaltern grad: OF 1 fenrik og løytnant, OF 2 kaptein (Hæren og Luftforsvaret)/kapteinløytnant (Sjøforsvaret);
 • stabsoffisers grad: OF 3 major (Hæren og Luftforsvaret)/orlogskaptein (Sjøforsvaret), OF 4 oberstløytnant (Hæren og Luftforsvaret)/kommandørkaptein (Sjøforsvaret), OF 5 oberst (Hæren og Luftforsvaret)/kommandør (Sjøforsvaret) og OF 6 brigader (Hæren og Luftforsvaret)/flaggkommandør (Sjøforsvaret);
 • flaggoffisers grad: I NATO-sammenheng er brigader og flaggkommandør laveste flaggoffisersgrad, på enstjerners nivå. Deretter følger OF 7 generalmajor (Hæren og Luftforsvaret)/kontreadmiral (Sjøforsvaret) med to stjerner, OF 8 generalløytnant (Hæren og Luftforsvaret)/viseadmiral (Sjøforsvaret) med tre stjerner og OF 9 general (Hæren og Luftforsvaret)/admiral (Sjøforsvaret).

Enkelte nasjoner opererer også med en generals- og admiralsgrad på OF 10/femstjerners nivå: feltmarskalk/flåteadmiral.

Spesialistbefalets gradsbetegnelser er:

 • OR 5 sersjant (Hæren og Luftforsvaret)/kvartermester (Sjøforsvaret) og sersjant klasse 1 (Hæren og Luftforsvaret)/senior kvartermester (Sjøforsvaret).
 • OR 6 oversersjant (Hæren)/vingsersjant (Luftforsvaret)/skvadronsmester (Sjøforsvaret).
 • OR 7 stabssersjant (Hæren og Luftforsvaret)/flotiljemester (Sjøforsvaret).
 • OR 8 kommandersersjant (Hæren og Luftforsvaret)/orlogsmester (Sjøforsvaret).
 • OR 9 sersjantmajor (Hæren og Luftforsvaret)/flaggmester (Sjøforsvaret).

Tjenestevilkår

Befal inndeles også etter tjenestevilkår:

 • Stadig tjenestegjørende befal, som omfatter yrkesbefal (befal utdannet ved krigsskole med ansettelse fram til fylte 60 år, og spesialistbefal med ansettelse fram til fylte 35 eller 60 år) og kontraktsbefal (plikttjenestebefal og engasjert befal);
 • Ikke stadig tjenestegjørende befal, som omfatter vernepliktig befal og utskrevet befal.

Funksjon

Befal kan sorteres etter funksjon: operativ, administrativ og teknisk bransje.

Utdanningsnivå

 • BS-nivå omfatter befal med utdannelse fra Forsvarets befalsskole
 • KS/bachelornivå omfatter befal med treårig, for ingeniører tre og et halvtårig, utdannelse fra krigsskole eller tilsvarende;
 • Masternivå omfatter befal som etter krigsskole har utdanning ved Forsvarets høgskole.

Utdanning

Befalsutdanningen i Forsvaret kan inndeles i nivådannende og akkreditert utdanning og fag- og funksjonsrettet utdanning.

Nivådannende og akkreditert utdanning

Nivådannende og akkreditert utdanning er den generelle grunnleggende og videregående militære utdanningen og tilbys ved Forsvarets høgskole.

Fra august 2017 er nivådannende og akkreditert befalsutdanning i Forsvaret underlagt Forsvarets høgskole, ved at de tre krigsskolene og Forsvarets ingeniørhøgskole administrativt ble slått sammen til én høgskole.

Fra august 2018 ble grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret samlet i Forsvarets befalsskole, også underlagt Forsvarets høgskole, mens forsvarsgrenenes befalsskoler ble lagt ned. Befalselever rekrutteres blant soldater med fullført førstegangstjeneste og ansatte grenaderer med motivasjon og talent for ledelse.

For å dekke behovet for sivil kompetanse som ikke kan gis ved Forsvarets egne skoler, gir Forsvaret også utdanning ved høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Fag- og funksjonsrettet utdanning

Fag- og funksjonsrettet utdanning, som ikke er en lederutdanning, foregår hovedsakelig ved Forsvarets våpenskoler og kompetansesentre. Utdanningen tar sikte på å gi utdanning som instruktører og ledere i de forskjellige forsvarsgrener og våpen.

Utdanningen i Forsvaret er gratis, og elevene får fri innkvartering, kost og klær i tillegg til en viss godtgjørelse. Etter endt utdanning og opplæring må elevene gjennomføre plikttjeneste eller en praksisperiode. I denne tiden avtjener de førstegangstjenesten. Det er full likestilling mellom kvinner og menn i all utdanning og i alle tjenestefunksjoner i Forsvaret.

Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole (FHS) består av de to instituttene Institutt for militær ledelse og operasjoner og Institutt for forsvarsstudier, de tre krigsskolene, Cyberingeniørskolen og Forsvarets befalsskole.

Fra juli 2018 ledes Forsvarets høgskole av et styre etter universitets- og høyskoleloven. Samtidig ble det opprettet en sjef i hver forsvarsgren med ansvar for hele forsvarsgrenens kompetanseproduksjon.

Forsvarets høgskoles øverste faglige organ er Styret. Styret er underlagt forsvarssjefen og består av styreleder, forsvarsgrenenes sjefer, tre ansatterepresentanter, en ekstern representant og en representant for studentene.

Under styret er det etablert et koordinerende fagutdanningsråd, ledet av Forsvarsstaben. Sjef Forsvarets høgskole er rektor og har ansvar for den daglige dialogen med forsvarssjefen og Forsvaret.

Til å støtte seg i den daglige ledelsen har Sjef FHS en ledergruppe som består av stabssjef og dekan, de tre krigsskolesjefene, Sjef Cyberingeniørskolen, Sjef Befalsskolen, de to instituttlederne og sjefssersjant.

Institutt for militær ledelse og operasjoner

Institutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO) på Akershus festning i Oslo, tidligere Forsvarets stabsskole, gjennomfører akkrediterte studier på bachelor- og masternivå, i tillegg til videregående befalsutdanning og kompetansehevende kurs. For masterprogrammet utføres studiene i samarbeid med IFS. Instituttet driver også forskning og utvikling innen fagene militærmakt og operasjoner, og yter rådgivende tjenester til Forsvaret, NATO og FN.

Institutt for forsvarsstudier

Institutt for forsvarsstudier (IFS) på Akershus festning i Oslo er et forskningsinstitutt som driver forskning, undervisning og formidling i emnene forsvars- og sikkerhetspolitikk og forsvarshistorie. Sammen med IMLO har instituttet hovedansvar for masterprogrammet ved FHS.

Krigsskolen

Hærens krigsskoleLinderud i Oslo driver lederutdanning til Hæren og Forsvaret. Utdanningen er treårig, for ingeniører tre og et halvtårig, og fører fram til bachelorgrad. I tillegg til militære studier og ledelse, undervises det i landmakt, og det tilbys studier i bygg- og anleggsteknikk samt logistikk; det siste i samarbeid med Sjøkrigsskolen. Krigsskolen gjennomfører også deler av den videregående befalsutdanningen for Hærens spesialister.

Sjøkrigsskolen

SjøkrigsskolenLaksevåg i Bergen driver lederutdanning til Sjøforsvaret og Forsvaret. Utdanningen er treårig, for ingeniører tre og et halvtårig, og fører fram til bachelorgrad. I tillegg til militæres studier og ledelse, undervises det i sjømakt og ulike maritime ingeniørfag. Sjøkrigsskolen utdanner i tillegg offiserer fra alle forsvarsgrener i militær logistikk og gjennomfører deler av den videregående utdanningen for Sjøforsvarets spesialister.

Luftkrigsskolen

Luftkrigsskolen på Kuhaugen i Trondheim utdanner ledere til Luftforsvaret og Forsvaret. Utdanningen er treårig og fører fram til bachelorgrad. I tillegg til militære studier og ledelse, gjennomføres deler av den videregående befalsutdanningen for Luftforsvarets spesialister her.

Cyberingeniørskolen

Cyberingeniørskolen på Jørstadmoen ved Lillehammer utdanner cyberingeniører til Cyberforsvaret og Forsvaret for øvrig. Studiet gir ingeniørutdanning innen data- og kommunikasjonssystemer, kombinert med militær utdanning.

Befalsskolen

Befalsskolen på Sessvollmoen i Ullensaker erstatter fra 2019 forsvarsgrenenes befalsskoler og utdanner sersjanter og kvartermestere til Forsvaret.

Utdanning i Hæren

Gardens rekruttskole på Terningmoen i Elverum, Hærens rekruttskole i Skjold garnison i Øverbygd i Troms og Rekruttskolen for Hæren og Heimevernet på Porsangmoen i Troms og Finnmark driver grunnutdanning av menige mannskaper på førstegangstjeneste.

Hærens lagførerskole på Rena i Østerdalen utdanner personell som har gjennomført førstegangstjenesten i planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner på lagsnivå. Fullført og bestått utdanning kvalifiserer for fast tilsetting som lagfører i Hæren.

Utdanning i Sjøforsvaret

Sjøforsvarets rekruttskole KNM Harald HaarfagreMadlamoen ved Stavanger utdanner rekrutter på førstegangstjeneste til Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Utdannings- og kompetansesenteret for maritim krigføring, KNM Tordenskjold ved Haakonsvern i Bergen, gir fag-, taktikk- og våpenopplæring. Her utdannes også idrettsbefal ved Sjøforsvarets gymnastikkskole.

Utdanning i Luftforsvaret

Luftforsvarets flygeskoleBardufoss gir grunnutdanning som flyger. Etter grunnleggende befalsutdanning ved Forsvarets befalsskole følger seks måneders uttaksflyging ved flygeskolen på Bardufoss. Den toårige fagutdanningen foregår i USA. Elevene blir jagerflygere, maritim-/transportflygere, helikopterflygere eller navigatører.

Alle våpenskolene i Luftforsvaret er organisatorisk underlagt Luftforsvarets skolesenter på Værnes som koordinerer den tekniske utdanningen i forsvarsgrenen.

Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole i Sørreisa i Troms og Finnmark utdanner personellet som skal operere ved kontroll og varslingssenteret CRC Sørreisa.

Utdanning i Heimevernet

Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås er Heimevernets våpenskole. Skolen gir troppeførerkurs fra lag og opp til kompaninivå. Skolen tilbyr ledelses- og veilederkurs, og fagkurs i for eksempel skarpskyting og sanitet.

Utdanning ved Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) på Sessvollmoen i Ullensaker utdanner spesialister, utvikler og gjennomfører fagkurs, og gir operativ logistikkstøtte til hele Forsvaret. Avdelingen har unik kompetanse på landbasert militær logistikk, herunder forsyning, transport (vognførerutdanning), teknisk vedlikehold, forvaltning, og ammunisjon- og eksplosivrydding.

FKL leverer operative logistikkelementer til Forsvarets oppdrag – både nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen ble overført fra Hæren til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i august 2017.

Utdanning i Etterretningstjenesten

Forsvarets etterretningsskole på Lutvann i Oslo er underlagt Etterretningstjenesten og tilbyr to og et halvt års fagutdanning innen etterretning og russisk språk i tillegg til utdanning som befal.

Organisasjoner

Størstedelen av Forsvarets befal er organisert i følgende organisasjoner:

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg