Mestringsøvelse HBS
Elever ved Hærens Befalsskole under mestringsøvelse
Av /Forsvaret.
OR-gradsdistinksjoner, OR5-9
.
OR-gradsdistinksjoner, OR2-4
.

Et befal er en militær leder som er bemyndiget til å befale, ta kommando og gi ordrer.

Det kjønnsnøytrale befal er synonymt med, men erstatter i økende grad, betegnelsen befalingsmann, som imidlertid fortsatt forekommer i enkelte lovtekster og reglementer.

I det norske forsvaret var befal lenge fellesbetegnelse for personell i gradene fra og med sersjant/kvartermester til og med general/admiral. Fra og med 1. januar 2016 ble befalsgradene i forsvaret harmonisert med NATOs gradssystem, OF 1 til OF 9 for offiserer og OR 5 til OR 9 for spesialistbefal. Nivåene OR 1 til OR 4 betegner grader for utskrevne og vervede menige.

I forsvaret er et befal etter dette betegnelse på en leder med fagutdanning og/eller praktisk erfaring som spesialist i tillegg til utdanning i lederskap på taktisk og stridsteknisk nivå.

I visse sammenhenger, blant annet i disiplinærlovens forstand, regnes også de øverste menige gradene, korporal, konstabel og spesialist, ledende menig og vingsoldat, fortsatt som befal.

Inndeling

Befal kan deles inn etter henholdsvis grad, tjenestevilkår, funksjon eller utdanningsnivå.

Etter grad

Spesialistbefalets gradsbetegnelser er:

  • OR 5 sersjant (Hæren og Luftforsvaret)/kvartermester (Sjøforsvaret) og sersjant klasse 1 (Hæren og Luftforsvaret)/senior kvartermester (Sjøforsvaret).
  • OR 6 oversersjant (Hæren)/vingsersjant (Luftforsvaret)/skvadronsmester (Sjøforsvaret).
  • OR 7 stabssersjant (Hæren og Luftforsvaret)/flotiljemester (Sjøforsvaret).
  • OR 8 kommandersersjant (Hæren og Luftforsvaret)/orlogsmester (Sjøforsvaret).
  • OR 9 sersjantmajor (Hæren og Luftforsvaret)/flaggmester (Sjøforsvaret).

Tjenestevilkår

Befal inndeles også etter tjenestevilkår:

  • Stadig tjenestegjørende befal, som omfatter spesialistbefal med ansettelse fram til fylte 35 eller 60 år) og kontraktsbefal (plikttjenestebefal og engasjert befal);
  • Ikke stadig tjenestegjørende befal, som omfatter vernepliktig befal og utskrevet befal.

Funksjon

Befal kan sorteres etter funksjon: operativ, administrativ og teknisk bransje.

Utdanningsnivå

BS-nivå omfatter befal med utdannelse fra Forsvarets befalsskole.

Utdanning

Fra august 2018 ble grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret samlet i Forsvarets befalsskole, også underlagt Forsvarets høgskole, mens forsvarsgrenenes befalsskoler ble lagt ned. Befalselever rekrutteres blant soldater med fullført førstegangstjeneste og ansatte grenaderer med motivasjon og talent for ledelse.

For å dekke behovet for sivil kompetanse som ikke kan gis ved Forsvarets egne skoler, gir Forsvaret også utdanning ved høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Fag- og funksjonsrettet utdanning

Fag- og funksjonsrettet utdanning, som ikke er en lederutdanning, foregår hovedsakelig ved Forsvarets våpenskoler og kompetansesentre. Utdanningen tar sikte på å gi utdanning som instruktører og ledere i de forskjellige forsvarsgrener og våpen.

Utdanningen i Forsvaret er gratis, og elevene får fri innkvartering, kost og klær i tillegg til en viss godtgjørelse. Etter endt utdanning og opplæring må elevene gjennomføre plikttjeneste eller en praksisperiode. I denne tiden avtjener de førstegangstjenesten. Det er full likestilling mellom kvinner og menn i all utdanning og i alle tjenestefunksjoner i Forsvaret.

Befalsskolen

Befalsskolen på Sessvollmoen i Ullensaker erstatter fra 2019 forsvarsgrenenes befalsskoler og utdanner sersjanter og kvartermestere til Forsvaret.

Utdanning i Hæren

Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning på Terningmoen er en felles rekruttskole for alle Hærens avdelinger. Heimevernet på Porsangmoen i Troms og Finnmark driver grunnutdanning av menige mannskaper på førstegangstjeneste.

Hærens lagførerskole på Rena i Østerdalen utdanner personell som har gjennomført førstegangstjenesten i planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner på lagsnivå. Fullført og bestått utdanning kvalifiserer for fast tilsetting som lagfører i Hæren.

Utdanning i Sjøforsvaret

Sjøforsvarets rekruttskole KNM Harald HaarfagreMadlamoen ved Stavanger utdanner rekrutter på førstegangstjeneste til Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Utdannings- og kompetansesenteret for maritim krigføring, KNM Tordenskjold ved Haakonsvern i Bergen, gir fag-, taktikk- og våpenopplæring. Her utdannes også idrettsoffiserer og befal ved Sjøforsvarets gymnastikkskole.

Utdanning i Luftforsvaret

Luftforsvarets flygerskoleBardufoss gjennomfører seleksjonsflyging (uttaksflyging) to ganger i året, som en del av seleksjonsløpet for å bli militær flyger. Deretter gjennomfører flygeraspirantene en bachelorgrad ved Luftkrigsskolen, som kvalifiserer for offisersgrad. All grunnleggende flygerutdanning skjer i USA, og kan vare i opptil to år. Elevene blir jagerflygere, maritim-/transportflygere, helikopterflygere eller navigatører.

Alle fagskolene i Luftforsvaret, med unntak av Luftverntaktisk skole, er organisatorisk underlagt Luftforsvarets skolesenter. Skolesenteret er ansvarlig for all fag- og funksjonsutdanning i Luftforsvaret, alt fra teknisk utdanning på Kjevik, flygerutdanning i USA, baseforsvarsteknisk utdanning på Værnes til droneflygersertifisering på Rygge. Luftforsvarets skolesenter etablerer sitt hovedsete på Værnes frem mot 2025.

Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole i Sørreisa i Troms og Finnmark utdanner personellet som skal operere ved kontroll og varslingssenteret CRC Sørreisa (131 Luftving).

Utdanning i Heimevernet

Heimevernets våpenskole på Dombås tilbyr troppeførerkurs fra lag og opp til kompaninivå. Skolen tilbyr ledelses- og veilederkurs, og fagkurs i for eksempel skarpskyting og sanitet.

Utdanning ved Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) på Sessvollmoen i Ullensaker utdanner spesialister, utvikler og gjennomfører fagkurs, og gir operativ logistikkstøtte til hele Forsvaret. Avdelingen har unik kompetanse på landbasert militær logistikk, herunder forsyning, transport (vognførerutdanning), teknisk vedlikehold, forvaltning, og ammunisjon- og eksplosivrydding.

FKL leverer operative logistikkelementer til Forsvarets oppdrag – både nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen ble overført fra Hæren til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i august 2017.

Utdanning innen etterretning

Språk- og etterretningsskolen på Lutvann i Oslo er underlagt Forsvarets Høgskole og tilbyr en tre års bachelorgrad innen etterretning og russisk språk i tillegg til utdanning som befal.

Organisasjoner

Størstedelen av Forsvarets befal er organisert i følgende organisasjoner:

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Gudmund Eiane

Ifølge Forsvaret.no starter spesialistbefal rekken fra OR2.

Burde artikkelen gjenspeile det?

https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/uniformer-grader-medaljer/grader

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg