Katti Anker Møller

Faktaboks

Katti Anker Møller

egentlig Kathrine

Født
23. oktober 1868, Hamar
Død
20. august 1945, Torsnes (nå Fredrikstad), Østfold
Virke
Kvinnesaksforkjemper
Familie

Foreldre: Folkehøyskolebestyrer Herman Anker (1839–96) og Marie Elisabeth («Mix») Bojsen (1842–92).

Gift 9.1.1889 med godseier Kai Bisgaard Anker Møller (1859–1940).

Søster av Ella Anker (1870–1958); svigerdatter til Dikka Møller (1838–1912); svigerinne til Johan Castberg (1862–1926); mor til Tove Mohr (1891–1981).

Katti Anker Møller

Katti Anker Møller. Foto fra omkring 1910.

Katti Anker Møller
Av .
Norske kvinners nasjonalråd
Katti Anker Møller var med på stiftelsen av Norske kvinners nasjonalråd. Bildet er fra stiftelsen i 1904. Møller sitter lengst til høyre. De andre er, fra venstre, Karen Grude Koht, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Betzy Kjelsberg.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Lisens: CC BY 2.0

Katti Anker Møller var en norsk kvinnesaksforkjemper og sosial- og helsepolitiker.

Katti Anker Møller var opptatt av moderskapet og vilkårene for mødre i Norge. Hun gikk inn for å heve status for morsarbeidet, bedre leveforhold og rettigheter for mor og barn og gi mødre mulighet til personlig utvikling.

Hun drev et utstrakt opplysningsarbeid og tok initiativ til en rekke sosialpolitiske reformer. De viktigste var innføringen av De castbergske barnelovene i 1915 og opprettingen av Mødrehygienekontoret i Oslo i 1924. Møller er særlig kjent for sin kamp for prevensjon, seksualopplysning og avkriminalisering av abort.

Hun samarbeidet med små og store kvinneorganisasjoner over hele det politiske spekteret, og hadde gode kontakter i landets intellektuelle og politiske elite.

Hun var medlem i Norsk Kvinnesaksforening. I 1904 ble hun valgt inn i det første styret i Norske Kvinners Nasjonalråd, men trakk seg ut i 1906. Hun var også med på å stifte og lede Kvindernes Enhetsfront, en tverrpolitisk kvinneorganisasjon med tilslutning fra kvinner fra borgerlige partier. Fra 1920 støttet hun seg i hovedsak på arbeiderbevegelsens kvinneforeninger.

Katti Anker Møller fulgte med i internasjonal forskning og debatt om befolkningsspørsmål, deltok på kongresser i Berlin og London, og hadde kontakt med blant annet Frida Steenhof, Charlotte Perkins Gilman og Marie Stopes.

I 1998 ble det reist en skulptur av Katti Anker Møller i Fredrikstad, utført av billedhuggeren Birthe-Marie Løveid. I 2013 fikk også Hamar en skulptur, laget av samme billedhugger og satt opp på Sagatun.

Biografi

Skulptur av Katti Anker Møller, utført av billedhogger Birthe Marie Løveid og reist ved Fredrikstad bibliotek i 1998.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Katti Anker Møller ble født og vokste opp på SagatunHamar, hvor hennes far, Herman Anker, hadde grunnlagt og drev Norges første folkehøyskole. Hun fikk ta del i et aktivt og stimulerende miljø, preget av frilynt kristendom og diskusjoner om kvinnesak, venstrepolitikk og demokrati.

Katti var nummer fire av ti søsken. Moren, Mix Anker, døde 50 år gammel, etter å ha født 10 barn. Livet hennes var de siste årene preget av angst for nye graviditeter, og dette ble en viktig bakgrunn for Katti Anker Møllers engasjement for seksualopplysning og prevensjon.

Etter middelskolen fikk Katti et syv måneders opphold i Frankrike hos venner av familien. Så tok hun offentlig lærerinneeksamen i Kristiania. 20 år gammel giftet hun seg med fetteren Kai Møller. Han var godseier på Thorsø Herregård i Østfold, og hun ble husfrue for en storgård med flere husmannsplasser og mange ansatte. Hun kom tett inn på husmannskonenes strev med mange barn, og opplevde at hushjelper ble uønsket gravide og grepet av «sort fortvilelse».

I 1900 brant Thorsø Herregård ned til grunnen, og måtte gjenoppbygges. Samme år ble Kai Møller valgt til stortingsrepresentant for Venstre, og familien flyttet for en tid til Oslo. Katti Anker Møller begynte med dette sitt politiske virke, og kjempet uavbrutt for sine saker i nesten 30 år.

Katti Anker Møller og Kai Møller fikk barna Tove Mohr (1891), Edvard (1893) og Mix (1896).

Hjem for ugifte mødre

Sammen med avholdsorganisasjonen Det Hvite Bånd i Kristiania, begynte hun i 1901 å samle inn penger til et hjem for ugifte mødre og deres barn. Det førte til en hard debatt i kvinnesakstidsskriftet Nylænde. Mange mente at Møller ikke burde «sy puter under synden». Andre støttet opp. I 1902 kunne det første hjemmet åpnes, i 1907 det neste. Kritikken forstummet etter hvert.

De castbergske barnelover

Katti Anker Møller
Av /Nasjonalbiblioteket.
Lisens: CC PDM

Møller mente veldedighet og frivillig arbeid ikke var nok. Målet måtte være offentlig ansvar og rettferdige lovbestemmelser. Sammen med svogeren Johan Castberg, utarbeidet og kjempet hun gjennom de lovene som ble kjent som De castbergske barnelover.

Samarbeidet med Castberg tok til i 1901, da hun støttet opp om det første lovforslaget fra Castberg i en artikkel i Nylænde. Siden fulgte hun opp med flere artikler og foredrag på 70 steder Norge rundt, langs kysten og i innlandet. Da Castberg utarbeidet proposisjonen om barnelovene i 1909, var han i stadig kontakt med Katti Anker Møller, som kommenterte og kom med forslag. Da loven ble vedtatt i 1915, satt hun på stortingsgalleriet og hørte på.

Moderskapets frigjørelse

I 1915 holdt Møller foredraget «Moderskapets frigjørelse». Her innledet hun kampen for «det frivillige moderskap». Hun argumenterte for å fjerne § 245 i straffeloven, som fastsatte fengselsstraff for fosterfordrivelse. Samtidig gikk hun inn for å skaffe kvinnene kunnskaper om prevensjon, barsel og moderskap. Forslaget om å avkriminalisere abort vekket så stor motstand at Møller la det til side.

Arbeidet for mødrehygiene, seksualopplysning og prevensjon fortsatte. Det var også meget vanskelig. Bruk av prevensjon fikk ingen støtte i middelklassens kvinnebevegelse. Barnebegrensning måtte bare skje på «naturlig» måte, og helst gjennom avholdenhet. I arbeiderkvinneforeninger og i Arbeiderpartiets kvinneforbund var det derimot stor interesse for saken.

Sundhetslære for unge kvinder

I 1908 oppfordret Møller Norske Kvinners Nasjonalråd til å få skrevet og publisert en bok om seksualkunnskap, beregnet på undervisning av ungdom. Resultatet ble Kristiane Skjerves bok Sundhetslære for unge kvinder, utgitt i 1916. Boka ble utgitt i stadig nye opplag, og var lenge den eneste boka om seksualkunnskap til bruk i skolen.

Mødrefag

En del av Møllers program var kontroversielt, men mye vant også stor tilslutning. Det gjaldt mange ulike tiltak for å bedre forholdene for mødre og barn. Møller gikk inn for obligatorisk husstellundervisning i folkeskolen, riktignok med seksualundervisning. Hun arbeidet for profesjonalisering av sykepleier- og jordmorutdanning. I 1907 støttet hun initiativet til å opprette Statens lærerinneskole i husstell på Stabekk. Senere fulgte hun opp dette som medlem av den statlige «Stabækkomitéen» av 1916. Den gikk blant annet inn for å innføre mødrefag med småbarnsstell.

Barselhjemsutstillingen

I 1916 var Møller formann og drivkraft i komitéen som arrangerte den store Barselhjemsutstillingen i Oslo. Hensikten med denne, var å formidle kunnskaper om ernæring, hygiene, fødsler og barnestell. Målet var også å få opprettet kommunale føde- og barselhjem. Møller mente at alle fødsler burde skje på klinikk. Det var løpende, opplysningsbaserte foredrag om disse temaene. Utstillingen inneholdt historiske og samtidige gjenstander fra hele landet, fotografier, plansjer og brosjyrer. Et populært innslag var en rekonstruksjon av en fødsel i et «elendighetsrom» og i en topp moderne fødestue.

Barselhjemsutstillingen var en publikumssuksess. Med bidrag fra staten ble den senere sendt på turné til byer over hele landet. Møller var med som leder, foredragsholder og inspirator.

Kvindernes fødselspolitik

I 1919 holdt Møller sitt neste store foredrag, «Kvindernes fødselspolitik». Her hevdet hun at staten måtte gi småbarnsmødre lønn for sitt arbeid. På den måten kunne de bli økonomisk uavhengige, og dermed frigjøre seg fra de patriarkalske og undertrykkende forholdene i ekteskapet. For å tvinge fram mødrelønn, måtte barns liv bli mer verdifulle. «Varen» småbarn måtte bli knappere, slik at den steg i verdi. Det forutsatte at kvinnen ikke måtte føle seg forpliktet eller tvunget til et samleie hun ikke ønsket, og at hun selv kunne kontrollere antall barn ved hjelp av prevensjon.

Igjen ble Møller møtt med massiv kritikk. Mange var opprørt over ordvalget og tonen i foredraget, som de syntes var kynisk og rå. De mente dessuten at både ekteskapet og barna var en privatsak, som ikke måtte skitnes til ved å trekkes inn i den offentlige sfæren. Støtte til Møller kom fra kvinner i Arbeiderpartiet. Fra nå av samarbeidet Møller for det meste med arbeiderbevegelsens kvinner.

Fra mødreforsikring til barnetrygd

Sammen med Johan Castberg kjempet Møller fram en ordning med mødreforsikring alt i 1909. Den ga gravide rett til økonomisk støtte før og etter fødselen, så fremt de eller deres menn var registrert i trygdekassen. I 1920 ble morstrygd vedtatt i Oslo kommune. Saken ble reist av Fellesstyret for Arbeiderpartiets kvinneforeninger i 1917. Den var inspirert av Katti Anker Møllers arbeid, og hun var også med på å utforme lovforslaget. En liknende ordning ble senere innført i en rekke andre kommuner. En form for mødrelønn på statlig nivå ble realisert i form av barnetrygden, som ble innført i 1946. Denne trygden gikk til alle barn, og ble utbetalt til mødrene.

Et brev til de strævsomme Mødre

Denne brosjyren på 20 små sider la grunnen for finansiering av det første mødrehygienekontoret.
.
Lisens: fri

I 1921 kom brosjyren «Et brev til de strævsomme mødre» av Marie Carmichael Stopes, oversatt fra engelsk og bearbeidet for norske forhold av Katti Anker Møller. Den var utgitt av Det norske Arbeiderpartis Forlag. I dette lille heftet finnes informasjon om seksualitet, befruktning og prevensjon. Blant annet gir det en nøyaktig beskrivelse av hvordan et pessar virker og hvordan man setter det inn. Brosjyren ble solgt i mange tusen eksemplarer, og la grunnlaget for å finansiere det første Mødrehygienekontoret.

Mødrehygienekontorene

Mødrehygienekontoret i Oslo ble åpnet i 1924, med støtte fra kvinner i arbeiderbevegelsen. Katti Anker Møller var selv styreleder de to første årene. Kontorets oppgave var å undervise i og selge eller dele ut preventive midler. Det skulle også veilede i svangerskapshygiene, spedbarnstell og ernæring, og hjelpe til med å skaffe praktisk og rimelig spedbarnsutstyr.

Dette var starten på en bevegelse for seksualopplysning. 13 mødrehygienekontorer ble opprettet utover landet før andre verdenskrig.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Blom, Ida og Sølvi Sogner: Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra Vikingtid til 2000-årsskifter, 1999, isbn 82-465-0579-4, Finn boka
  • Haavet, Inger Elisabeth, red.: Katti Anker Møller : mødrenes forkjemper 125 år, 1994, isbn 82-992330-7-0, Finn boka
  • Hake, Hanna Barth: Ikke bare en kvinnesakskvinne. Katti Anker Møllers arbeid sett i lys av det tidlige 1900-tallets hygieniske folkeopplysningsbevegelse. Hovedoppgave i idéhistorie, UiO 2004, Finn oppgaven
  • Lønnå, Elisabeth: Stolthet og kvinnekamp. Norsk Kvinnesaksforenings historie fra 1913, 1996, Finn boka
  • Mohr, Tove: Katti Anker Møller – en banebryter, 1968, Finn boka

Kommentarer (13)

skrev Kjetil Korslund

Det burde kanskje nevnes at hun var på den første internasjoanle eugenikk-kongress i London sammen med Jon Alfred Mjøen.

svarte Ida Scott

Hei! Takk for spørsmål. Se svar fra fagansvarlig og forfatter under. Mvh Ida Scott, redaksjonen.

skrev Elisabeth Lønnå

I 1912 reiste Katti Anker Møller som delegat til arrangementet "The first international Eugenics, sammen med den norske farmasøyten Jon Alfred Mjøen. Kongressen ble dominert av tyske Alfred Plötz, og var svært kontroversiell. Plötz mente at eutanasi (aktiv dødhjelp) ville skape et bedre samfunn. Mjøen sluttet opp om dette, og ville innføre "frivillig sterilisering" og isolering av "mindreverdige elementer". Katti Anker Møller var dypt uenig, tok sterk avstand fra "rasehygiene" og skrev om dette til Gina Krog.

svarte Kjetil Korslund

Så hvorfor var hun på The first International Eugenics Congress?

svarte Elisabeth Lønnå

Så... Sent på 1800-tallet oppsto den ny-malthusianske bevegelsen, som var godt representert på kongressen. Det var denne Katt Anker Møller sympatiserte med. Nymalthusianerne var radikale og sosialt innstilte, og ville innføre et mer likestilt samfunn. En omfattende familieplanlegging måtte til hvis ikke fattigdommen skulle herje. Det krevde bruk av preventive midler, for seksuell avholdenhet var ikke realistisk. To store pionerer for bruk av prevensjon var representert på kongressen: Annie Besant og Charles Braclaugh. Disse hadde vært med på å stifte det ny-malthusianske forbundet i 1878. Holdninger og mål hadde ny-malthusianerne med kvinneforkjempere som Helene Stöcker i Berlin, Marie Stritt i Dresden og Marie Stopes i London. Katti Anker Møller ønsket å stifte en ny-malthusiansk organisasjon i Norge, men det lyktes ikke. Hun var fremdeles rystet over Alfred Mjøens holdninger da hun kom hjem, men fikk mye hjelp av sin svoger Otto Lous Mohr. Mohr skrev svært kritiske avisartikler om Mjøens forsøk på å isolere "lavverdige menneskegrupper" og "defekte individer" osv., og her kom Katti Anker Møller med innspill.
Et tips om en bok som er meget god, er Rune Slagstads "De nasjonale strateger". Den har jeg hatt mye glede av. Her finner du stoff om Katti Anker Møller og andre modige kvinner, og du kan lese om Samfunnshygiene i samme bok, hvor man blant annet kan få kunnskap om Alfred Mjøen.

skrev Kjetil Korslund

"Ifølge Jon Røyne Kyllingstads bok Kortskaller og langskaller (2004) kan man skille mellom en tysk tradisjon (etter Ploetz) som hadde til formål å fremme og rendyrke en nordisk herrerase, og en engelsk tradisjon (etter Galton) som i større grad vektla positive og negative individuelle arveanlegg. Den siste tradisjonen hadde innflytelse langt utenfor nasjonalsosialistiske kretser og vekket interesse og sympati hos blant andre kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller og legen og folkeopplyseren Karl Evang."

https://utgave.morgenbladet.no/morgenbladet-utgaven/morgenbladet-29-1-2020/14

svarte Elisabeth Lønnå

Det var ikke "positive og negative arveanlegg" blant gravide kvinner som var poenget, men hvordan man skulle hjelpe kvinner - unge og eldre - som ikke var gift og derfor ble utsatt for en forferdelig hets, eller kvinner som ba om hjelp med prevensjon fordi de hadde langt flere barn enn de ønsket seg og kunne leve noenlunde godt med (ofte opp i 10-15 barn).

skrev Kjetil Korslund

Så du mener Kyllingstad tar feil. Notert. Men du har fremdeles ikke svart på hvorfor K. A. Møller dro på eugenikerkongress. Jeg tror mange finner dette underlig, og en forklaring hadde vært på sin plass.

skrev Elisabeth Lønnå

Det er ikke underlig for meg. Jeg tror mange ville likt en slik reise og et slikt opphold.

skrev Kjetil Korslund

Nå skjønner jeg ingen ting. Du finner det ikke påfallende at hun dro på internasjonal rasehygienekongress? Du ser det som slags spennende ferie?

skrev Kjetil Korslund

Det er nok heller slik at generasjonen kvinnesakskvinner som Katti Anker Møller tilhørte så rasehygienesaken som en felles alliert i kampen for selvbestemt abort.

skrev Gunn Hild Lem

Hei Kjetil, jeg tror vi avslutter denne diskusjonen her. Takk for innspill. Fagansvarlig svarte allerede 19. november at Katti Anker Møller sympatiserte med nymalthusianerne som var radikale og sosialt innstilte, og ville innføre et mer likestilt samfunn. De var en alliert i kampen for familieplanlegging, men hun var likevel rystet over holdningene til rasehygienikerne etter konferansen. Dersom du er uenig i det, må du gjerne være det. Kommentarfeltet i leksikonet er en mulighet til å kommentere feil og mangler ved artiklene, men ikke til lengre diskusjoner. Vennlig hilsen Gunn Hild Lem, redaksjonssjef

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg