Syntaks

Syntaks er de reglene som styrer hvordan setninger og fraser kan bygges opp i et språk. Syntaksen bestemmer for eksempel hvilken ordstilling vi har i setninger og hvilken form et ord kan ha når det opptrer i relasjon til andre ord. I setninger styrer syntaksen rekkefølgen av setningsleddene. I norsk har vi en syntaktisk regel som sier at det finitte verbet alltid må komme på andre plass i setninger. Hele artikkelen

Ny artikkel