bananfarm

Ecuador er en stor eksportør av landbruksprodukter, i særlig grad bananer.

Tross rike ressurser er ikke Ecuador et økonomisk velstående land. BNP per innbygger ble i 2022 beregnet til 6479 USD (Verdensbanken). De senere årene har landet slitt med stadig vanskeligere økonomi med budsjettunderskudd og gjeldsopptak i utlandet.

Ecuador er en tradisjonell råvareleverandør med lite utviklet egen industri, i likhet med de øvrige søramerikanske landene. Produksjonen og de vesentligste eksportproduktene har vært landbruksvarer, særlig bananer, kakao og kaffe. Fra 1970-tallet er det oljeutvinningen som har stått for de største inntektene.

På 1980- og 1990-tallet ble det ført en nyliberalistisk politikk med privatisering av offentlig virksomhet og av oljeindustrien. Høy inflasjon og kollaps i bankvesenet førte til at den nasjonale valutaen sucre ble erstattet med amerikanske dollar i 2000. I årene fra 2006 ble det arbeidet for nasjonalisering av ressursene og kontroll over oljevirksomheten. Fra 2017 snudde trenden, og en rekke offentlige virksomheter er siden da privatisert.

Etter en periode med god økonomisk vekst og velferdsutvikling fram til 2015, har Ecuador gradvis fått større økonomiske problemer.

Lavere oljepriser fra 2014 skapte problemer for budsjettet og søkt kompensert med lån fra utlandet, i hovedsak Kina, samt ytterligere beskatning.

Jordskjelvet som fant sted 16. august 2016, sosiale opprør med ødeleggelser og nedstengning av offentlige og private virksomheter som følge og myndighetenes militære mottiltak i 2019 og 2022, koronapandemien i 2020 og militær mobilisering i kampen mot narkobandene fra januar 2024 har ført til ytterligere slag mot landets økonomi.

Landbruk

Selv om landbruket har gått tilbake sammenlignet med andre næringer, er det fremdeles her de fleste er sysselsatt. Etter oljeindustrien er det landbruket som tilfører de største eksportinntektene. I den nyliberalistiske epoken ble det satset hardt på intensiv utnyttelse av den dyrkbare marken for eksport. Landbrukspolitikken i senere tid har hatt nytt fokus på selvforsyning, uten at dette har ført til en vesentlig omlegging av jordbruksproduksjonen i landet.

Landbruket er differensiert etter landets klimatiske regioner. I lavlandet i kystregionen dominerer store plantasjer som dyrker bananer, kaffe, kakao, palmeolje, ris og sukker. Mesteparten av dette er ment for eksport. I høylandet dyrkes poteter, mais, bønner, quinoa, brokkoli og hvete. I Amazonas-regionen ble jordbruk og kvegdrift innført på 1960- og 1970-tallet gjennom migrasjon fra høylandet og kolonialisering. De viktigste produktene er maniok, andre rotfrukter, bananer og en rekke tropiske frukter.

Kakao var på begynnelsen av 1900-tallet det viktigste eksportproduktet. Det førte til en økonomisk oppgangsperiode ved kysten rundt Guayaquil, kjent som «kakao-æraen». Etter hvert tok andre land som Brasil over hegemoniet internasjonalt. I dag eksporteres det hovedsakelig kakaobønner og i liten grad foredlede varer. I 2021 innbrakte kakaoen 266 millioner dollar i eksportinntekter.

Ecuador er verdens sjette største produsent av bananer, og verdens største eksportør. Landet eksporterte mer enn tre ganger så mye som Filippinene som ligger på andreplass. Et av verdens fire største selskap som driver eksport av bananer, Grupo Noboa S.A., har tilhold i Ecuador. Selskapet eies av familien til Daniel Noboa, president i Ecuador fra 2023. Landets eksportinntekter fra bananer ble beregnet til 3485 dollar i 2021.

Kaffeproduksjonen har problemer grunnet lav lønnsomhet og mangel på teknologiske investeringer. Kaffeplantasjene har også vært mye rammet av soppangrep.

Blomsterproduksjon er en forholdsvis ny aktivitet, omtrent 30 år gammel. I motsetning til de nevnte produktene foregår blomsterproduksjonen i høylandet. Ecuador solgte roser og andre blomster til USA, Vest-Europa og Russland for 417 millioner dollar i 2021.

For internt forbruk dyrkes det mais, ris, hvete og poteter.

Afrikanske palmer ble innført i 1953 for produksjon av palmeolje til industrielle formål. Produksjonen og manglende kontroll med denne har ført til forurensning av marker og vannreservoarer.

20 prosent av landet er viet husdyrhold. Det er flest kyr (8,3 millioner), men også svin og sau. Høylandet står for brorparten med 51 prosent. Lavlandet ved kysten har 36,7 prosent og Amazonas 12,3 prosent.

Fiske og oppdrett

Det viktigste eksportproduktet i Ecuador etter olje er reker, som innbrakte 7289 millioner dollar i 2022 (Banco Central del Ecuador). Rekeoppdrettet som foregår langs kysten, særlig i provinsen Esmeraldas, er imidlertid omdiskutert ettersom det truer mangroveskogene.

Det drives utstrakt fiske langs Ecuadors kyst og rundt Galápagosøyene. Foruten til internt forbruk ble det i 2022 eksportert fisk for 271 millioner dollar. I tillegg ble det eksportert fiskehermetikk for 1461 millioner dollar, tunfisk for 114 millioner og fiskemel for 64 millioner,

Gruvedrift

Ecuador har store forekomster av kobber, gull, sølv og kalk. Gruvedrift har inntil relativt nylig vært preget av små- og mellomstore virksomheter. Fra slutten av 1980-tallet ble det delt ut en rekke konsesjoner til store utenlandske aktører, og i dag har flere internasjonale gruveselskaper etablert seg i landet.

Prosjektet Mirador, drevet av det kinesiske selskapet EcuaCorriente, og prosjektet Fruta del Norte, drevet av det canadiske selskapet Lundin Gold, vil i løpet av de nærmeste årene igangsette utvinning av kobber, gull og sølv. Begge disse prosjektene befinner seg i regnskogområdene i Amazonas. Flere andre internasjonale selskaper er i oppstartfase.

I 2009 ble mineralsektoren i Ecuador regulert i en ny gruvelov. Denne ble imidlertid modifisert i 2013 for å sikre utenlandske investeringer. Ecuador regnes for å være et land som legger godt til rette for utenlandske gruveselskaper.

Både små-, mellom-, og storskala gruvedrift har alvorlige miljøkonsekvenser, og forurensning til vannkilder, elver og vannsystemer er en særlig utfordring. De store gruveprosjektene har forårsaket protester og aksjoner fra Ecuadors miljø- og urfolks-organisasjoner. Spørsmålet om Ecuador skal innrette økonomien mot den industrielle mineralutvinningen er et av de mest betente politiske temaene i landet.

Petroleum

Det ecuadorianske oljeeventyret ble innledet i 1964 av Texaco Gulf i Lago Agrio, den nordlige delen av Amazonia. I 1972 ble det statlige oljeselskapet CEPE, senere Petroecuador, etablert. I 1976 hadde CEPE majoriteten av andelene i selskaper som opererte i oljevirksomheten. Dets rolle ble imidlertid gradvis svekket i den nyliberale perioden, inntil privatiseringen ble reversert fra 2006.

Ecuador leverer cirka 0,5 prosent av verdens årlige oljeforbruk. Med alle kjente forekomster, inkludert i den verneverdige delen av regnskogen i Amazonas, beregnes reservene til 3538 millioner fat olje. Med dagens produksjon kan den opprettholdes til 2032.

I 2022 eksporterte Ecuador råolje til en verdi av 10 034 millioner dollar.

Til tross for egen produksjon av oljederivater som bensin, diesel og gass, må Ecuador fortsatt importere til eget forbruk.

Yasuni ITT

Utvinning av olje i regnskogområdet er kontroversielt. Ønsket om bevaring av mest mulig regnskog og artsmangfoldet som finnes der, veies opp mot økonomiske interesser av utvinning. Store deler av Ecuadors oljereserver befinner seg i den såkalte Yasuni ITT-regionen i Amazonia. Det antas også at det lever folk i frivillig isolasjon i disse områdene.

I 2007 presenterte Ecuador Yasuni-initiativet i FN. Mot en kompensasjon fra verdenssamfunnet tilsvarende halvparten av oljereservenes antatte verdi, skulle Ecuador forplikte seg til ikke å utvinne dem. I 2013 konstaterte president Rafael Correa at planen ikke hadde fått tilstrekkelig gjennomslag, og besluttet derfor å iverksette «plan B», som skulle innebære en mest mulig skånsom utvinning. Beslutningen har ført til protester fra miljøvernorganisasjonene.

I 2023 ble det holdt en rådgivende folkeavstemning i Ecuador om hvorvidt utvinningen av olje i Yasuni skulle fortsette, og det ble et klart nei. Det er beregnet at drift av dette oljefeltet årlig vil kunne innbringe 1200 millioner dollar de neste årene. Det er derfor uklart om politikerne vil respektere resultatet av folkeavstemningen.

Rettssaken mot Chevron

Siden 1993 har det foregått en prosess primært mellom det multinasjonale oljeselskapet Chevron og en gruppe urfolk fra Amazonas. Oljeselskapet Texaco, som senere fusjonerte med Chevron, utvant olje i Lago Agrio fra 1964 til 1990. Denne virksomheten forårsaket betydelige miljøskader, utslipp til elver og sumpområder, helseskader for folk i området, døde dyr og ødelagte avlinger. I 1993 ble det anlagt en rettssak i New York, hvor Texaco hadde sitt hovedsete. Saksøkerne representerte urfolksnasjonene cofàn, siona, secoya, huaroani og amazonaskichwaene. De krevde fullstendig opprydding av de forurensede områdene, nye drikkevannsreservoarer, legebistand og erstatning til samtlige berørte. Etter ti år ble søksmålet avvist i New York og henvist til behandling i Ecuador. I 2011 ble Chevron dømt til å betale en erstatning på 9150 millioner dollar i annen instans i provinsen Sucumbios. Chevron har siden bestridt dommen og jobbet for å få den annullert av internasjonale domstoler. De hevder blant annet at det ble presentert falske beviser og at den ecuadorianske domstolen var korrupt.

Industri

Det er lite industriell aktivitet i Ecuador, også etter latinamerikansk målestokk. Varene som blir produsert er hovedsakelig til internt forbruk, samt litt for eksport til nabolandene. De vesentligste industriproduktene er oljederivater som diesel og gass, fiskehermetikk og metaller. Med tanke på at oljereservene vil opphøre, er det et uttrykt ønske fra myndighetene om å utvikle mer høyteknologisk industri.

Turisme

Turisme er en stadig viktigere inntektskilde for Ecuador. Den har vært jevnt økende inntil utbruddet av koronapandemien. I 2021 kom det 600 000 turister, mens tallet for 2019 var 1,5 millioner. Politisk ustabilitet, usikkerhet og stigende kriminalitet påvirker også turistindustrien negativt.

Mest attraktivt for turister i Ecuador er Galápagosøyene. Dernest kommer gamlebyene i Quito og Cuenca med sine koloniale bebyggelser. Begge er utnevnt som verneverdig verdensarv av UNESCO. Ecuador har også flere store nasjonalparker beliggende i Andesfjellene og i Amazonia. Her er det stor kapasitet for økoturisme.

Den uformelle økonomien

Med uformell eller svart økonomi menes virksomhet som utøves av personer eller sammenslutninger som ikke er registrert som næringsdrivende eller arbeidstakere. De betaler ikke skatt og har heller ingen sosiale rettigheter knyttet til sin virksomhet. Vi har ikke spesifikke tall på omfanget av dette, men analyser viser at for Latin-Amerika som helhet anslår man at hele 60 prosent av alt utført arbeid kan settes i denne kategorien.

Den uformelle økonomien er veldig synlig, ettersom den utøves av tusenvis av ambulerende gateselgere og skopussere. Det finnes også håndverkere, bygningsarbeidere og rengjørere i denne nisjen. Mange kombinerer uformelt arbeid med formelt.

Bakgrunnen for omfanget av den uformelle økonomien er mangel på arbeidsplasser. Prisene på varene og tjenestene som den uformelle økonomien tilbyr, er lavt verdsatt og gir lite rom for betaling av offentlige avgifter eller skatt.

Samferdsel

Landets topografi, tette skoger og spredt bosetning, gjør utbyggingen av samferdselsnettet vanskelig og kostbar. Den panamerikanske hovedvei går gjennom det sentrale Ecuador i en lengde av cirka 1400 kilometer, med sideveier ned til stillehavskysten.

De fleste større byene har flyforbindelse. Internasjonale lufthavner finnes utenfor Quito (Mariscal Sucre) og i Guayaquil (Simón Bolívar). De viktigste havnebyene er Guayaquil, Esmeraldas, Manta og Puerto Bolívar.

Jordskjelvet 16. august 2016

Jordskjelvet som fant sted 16. august 2016 ble målt til 7,8 på Richters skala, og forårsaket betydelige materielle skader i tillegg til tap av 668 menneskeliv.

Skjelvet rammet særlig provinsen Manabi som ligger ved kysten. Et stort antall bygninger ble ødelagt. Flere tusen mennesker mistet boligene sine. Skjelvet førte til betydelige skader på offentlige bygninger, som skoler og sykehus, og veinettet.

Planleggingsdepartementet (Secretaría Naciónal de Planificación) regnet ut at det ville koste 3344 millioner USD å utbedre skadene.

Ecuador mottok nødhjelp fra en rekke land og internasjonale institusjoner umiddelbart etter skjelvet. Norge bidro med 15 millioner kroner.

For langsiktig gjenoppbygging har landet fått lån fra Verdensbanken, Det internasjonale Pengefondet, Banco de Desarrollo de América (CAF) og Banco Interamerícano de Desarrollo (BID) på til sammen 1000 millioner USD.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Vazques, Lola og Saltos, Napoleón (2013) «Ecuador su realidad». Fundación Jose Peralta.
  • Correa, Rafael (2009): «Ecuador: de Banana Republic a la no Republica». Debolsillo.
  • Acosta, Alberto (2012): «Breve Historia Económica del Ecuador». Corporación Editora Nacional.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg