Økonomi og næringsliv i Ecuador

Ecuador er en stor eksportør av landbruksprodukter, i særlig grad bananer.

Artikkelstart

Tross rike ressurser er Ecuador ikke et økonomisk rikt land. BNP per innbygger ble i 2020 beregnet til 5520 USD (Verdensbanken). Statsbudsjettet for 2019 var på 31 309 millioner dollar.

Både BNP og budsjettet er vesentlig redusert siden et toppunkt i 2014. Årsakene til det er fall i oljeprisen og gjeldsopptak til offentlige prosjekter i perioden 2009–2014. Dette har blitt ytterlige forverret av pandemien fra 2020.

Ecuador er en tradisjonell råvareleverandør med lite utviklet egen industri, i likhet med de øvrige søramerikanske landene. Produksjonen og de vesentligste eksportproduktene har vært landbruksvarer, særlig bananer, kakao og kaffe. Fra 1970-tallet er det oljeutvinningen som har stått for de største inntektene.

På 1980- og 1990-tallet ble det ført en nyliberalistisk politikk med privatisering av offentlig virksomhet og av oljeindustrien. Høy inflasjon og kollaps i bankvesenet førte til at den nasjonale valutaen sucre ble erstattet med amerikanske dollar i 2000. Fra 2006 har myndighetene arbeidet for nasjonalisering av ressursene og kontroll over oljevirksomheten.

Disse årene har også vært preget av økonomisk vekst og velferdsutvikling. Høy oljepris og økning i skattene har gitt stadig høyere statsbudsjetter. Skatteinntektene for 2006 utgjorde 4,6 milliarder dollar, mens de i 2014 var økt til 12,51 milliarder. Lavere oljepriser fra 2014 har skapt problemer for budsjettet og søkt kompensert med lån fra utlandet, i hovedsak Kina, og ytterligere beskatning.

Jordskjelvet som fant sted 16. august 2016 og pandemien Covid 19 i 2020 var ytterligere slag mot landets økonomi.

Landbruk

Selv om landbruket har gått tilbake sammenlignet med andre næringer, er det fremdeles her de fleste er sysselsatt. Etter oljeindustrien er det landbruket som tilfører de største eksportinntektene. I den nyliberalistiske epoken ble det satset hardt på intensiv utnyttelse av den dyrkbare marken for eksport. Landbrukspolitikken i senere tid har hatt nytt fokus selvforsyning, uten at dette har ført til en vesentlig omlegging av jordbruksproduksjonen i landet.

Landbruket er differensiert etter landets klimatiske regioner. I lavlandet i kystregionen dominerer store plantasjer som dyrker bananer, kaffe, kakao, palmeolje, ris og sukker. Mesteparten av dette er ment for eksport. I høylandet dyrkes poteter, mais, bønner, quinoa, brokkoli og hvete. I Amazonas-regionen ble jordbruk og kvegdrift innført på 1960- og 70-tallet gjennom migrasjon fra høylandet og kolonialisering. De viktigste produktene er maniok, andre rotfrukter, bananer og en rekke tropiske frukter.

Ecuador er verdens største produsent av bananer og leverer 1/3 av det som finnes av denne frukten på verdensmarkedet. Inntektene utgjør årlig cirka 2 milliarder dollar. Det har imidlertid vært et problem med overproduksjon og synkende priser. Mange større produsenter har endret strategi og begynt å dyrke andre produkter. Småprodusenter selger unna til lave priser eller går konkurs.

Kakao var på begynnelsen av 1900-tallet det viktigste eksportproduktet. Det førte til en økonomisk oppsvingsperiode ved kysten rundt Guayaquil, kjent som kakao-æraen. Etterhvert tok andre land som Brasil over hegemoniet internasjonalt. I dag eksporteres det hovedsakelig kakaobønner og i liten grad foredlede varer. I 2012 innbrakte kakaoen 346 millioner dollar i eksportinntekter.

Kaffeproduksjonen har problemer med lav lønnsomhet og mangel på investeringer i teknologi. Kaffeplantasjene har også vært mye rammet av soppangrep. Inntektene i 2012 utgjorde 274 millioner dollar.

Blomsterproduksjon er en forholdsvis ny aktivitet, omtrent 30 år gammel. I motsetning til de nevnte produktene, foregår blomsterproduksjonen i høylandet. Ecuador solgte roser og andre blomster til USA, Vest-Europa og Russland for 766 millioner dollar i 2012.

For internt forbruk dyrkes det mais, ris, hvete og poteter.

Afrikanske palmer ble innført i 1953 for produksjon av palmeolje til industrielle formål. Produksjonen og manglende kontroll med denne har ført til forurensning av marker og vannreservoarer.

20 prosent av landet er viet husdyrhold. Det er flest kyr (8,3 millioner), men også svin og sau. Høylandet står for brorparten med 51 prosent. Lavlandet ved kysten har 36,7 prosent og Amazonas 12,3 prosent.

Fiske og oppdrett

Det viktigste eksportproduktet i Ecuador etter olje er reker, som innbrakte 3234 millioner dollar i 2018 (Banco Central del Ecuador). Rekeoppdrettet som foregår langs kysten, særlig i provinsen Esmeraldas, er imidlertid omdiskutert ettersom det truer mangroveskogene.

Det drives utstrakt fiske langs Ecuadors kyst og rundt Galápagos. Foruten til internt forbruk eksporteres det store mengder tunfisk og fiskehermetikk.

Gruvedrift

Ecuador har store forekomster av kobber, gull, sølv og kalk. Gruvedrift har inntil relativt nylig vært preget av små- og mellomskala virksomheter. Fra slutten av 1980-tallet ble det delt ut en rekke konsesjoner til store utenlandske aktører, og i dag har flere internasjonale gruveselskaper etablert seg i landet.

Prosjektet Mirador, drevet av det kinesiske selskapet EcuaCorriente, og prosjektet Fruta del Norte, drevet av det canadiske selskapet, Lundin Gold, vil i løpet av de nærmeste årene igangsette utvinning av kobber, gull og sølv. Begge disse prosjektene befinner seg i regnskogområdene i Amazonas. Flere andre internasjonale selskaper er i oppstartfase.

I 2009 ble mineralsektoren i Ecuador regulert i en ny gruvelov. Denne ble imidlertid modifisert i 2013 for å sikre utenlandske investeringer. Ecuador regnes for å være et land som legger godt tilrette for utenlandske gruveselskaper.

Både små-, mellom-, og storskala gruvedrift har alvorlige miljøkonsekvenser, og forurensning til vannkilder, elver og vannsystemer er en særlig utfordring. De store gruveprosjektene har forårsaket protester og aksjoner fra Ecuadors miljø- og urfolks-organisasjoner. Spørsmålet om Ecuador skal innrette økonomien mot den industrielle mineralutvinningen er et av de mest betente politiske temaene i landet.

Petroleum

Det ecuadorianske oljeeventyret ble innledet i 1964 av Texaco Gulf i Lago Agrio, den nordlige delen av Amazonia. I 1972 ble det statlige oljeselskapet CEPE, senere Petroecuador, etablert. I 1976 hadde CEPE majoriteten av andelene i selskaper som opererte i oljevirksomheten. Dets rolle ble imidlertid gradvis svekket i den nyliberale perioden, inntil privatiseringen ble reversert fra 2006.

Ecuador leverer cirka 0,5 prosent av verdens årlige oljeforbruk. Med alle kjente forekomster, inkludert i den verneverdige delen av Amazonas-regnskogen, beregnes reservene til 3 538 millioner oljefat. Med dagens produksjon kan den opprettholdes til 2032.

I 2012 eksporterte Ecuador råolje til en verdi av 12 715 millioner dollar. 70 prosent av dette var forhåndssolgt til Kina som dekning av lån og kreditter.

Det er tre store oljeraffinerier i landet, i Esmeraldas, i La Libertad og i Shusufundi. Det største i Esmeraldas har en kapasitet på 110 000 fat daglig.

Til tross for egen produksjon av oljederivater som bensin, diesel og gass, må Ecuador fortsatt importere til eget forbruk.

Yasuni ITT-initiativet

Utvinning av olje i regnskogområdet er kontroversielt. Ønsket om bevaring av mest mulig regnskog og artsmangfoldet som finnes der, veies opp mot økonomiske interesser av utvinning. I den såkalte Yasuni ITT-regionen, beliggende i Amazonia, befinner store deler av Ecuadors oljereserver seg. Det antas også at det lever folk i frivillig isolasjon i disse områdene.

I 2007 presenterte Ecuador Yasuni-initiativet i FN. Mot en kompensasjon fra verdenssamfunnet tilsvarende halvparten av oljereservenes antatte verdi, skulle Ecuador forplikte seg til ikke å utvinne dem. I 2013 konstaterte president Rafael Correa at planen ikke hadde fått tilstrekkelig gjennomslag og besluttet iverksettelse av plan B, som skulle innebære en mest mulig skånsom utvinning. Beslutningen har ført til protester fra miljøvernorganisasjonene.

Rettssaken mot Chevron

Siden 1993 har det foregått en prosess primært mellom det multinasjonale oljeselskapet Chevron og en gruppe amazonasurfolk. Oljeselskapet Texaco, som senere fusjonerte med Chevron, utvant olje i Lago Agrio fra 1964 til 1990. Denne virksomheten forårsaket betydelige miljøskader, utslipp i elver og sumpområder, helseskader for folk i området, døde dyr og ødelagte avlinger. I 1993 ble det anlagt en rettssak i New York, hvor Texaco hadde sitt hovedsete. Saksøkerne representerte urbefolkningsnasjonene Cofàn, Siona, Secoya, Huaroani og Amazonaskichwaene. De krevde fullstendig opprydding av de forurensede områdene, nye drikkevannsreservoarer, legebistand og erstatning til samtlige berørte. Etter ti år ble søksmålet avvist i New York og henvist til behandling i Ecuador. I 2011 ble Chevron dømt til å betale en erstatning på 9150 millioner dollar i annen instans i provinsen Sucumbios. Chevron har siden bestridt dommen og jobbet for å få den annullert av internasjonale domstoler. De hevder blant annet at det ble presentert falske beviser og at den ecuadorianske domstolen var korrupt.

Industri

Det er lite industriell aktivitet i Ecuador, også etter latinamerikansk målestokk. De varer som produseres er hovedsakelig til internt forbruk og litt eksport til nabolandene. De vesentligste industriproduktene er oljederivater som diesel og gass, fiskehermetikk og metaller. Med tanke på at oljereservene vil opphøre, er det et uttrykt ønske fra myndighetene om å utvikle mer høyteknologisk industri.

Turisme

Turisme er en stadig viktigere inntektskilde for Ecuador. Den har vært jevnt økende. I 2012 ankom det 1 271 953 turister. Det innbrakte 849 millioner dollar til landet. Mest attraktivt er Galàpagosøyene. Dernest kommer gamlebyene i Quito og Cuenca med sine koloniale bebyggelser. Begge er utnevnt som verneverdig verdensarv av UNESCO. Ecuador har også flere store nasjonalparker beliggende i Andesfjellene og i Amazonia. Her er det stor kapasitet for økoturisme.

Den uformelle økonomien

Med uformell eller svart økonomi, menes virksomhet som utøves av personer eller sammenslutninger som ikke er registrert som næringsdrivende eller arbeidstakere. De betaler ikke skatt og har heller ingen sosiale rettigheter knyttet til sin virksomhet. Vi har ikke spesifikke tall på omfanget av dette, men analyser viser at for Latin-Amerika som helhet anslår man at hele 60 prosent av alt utført arbeid kan settes i denne kategorien.

Den uformelle økonomien er veldig synlig, ettersom den utøves av tusenvis av ambulerende gateselgere og skopussere. Det finnes også håndverkere, bygningsarbeidere og rengjørere i denne nisjen. Mange kombinerer uformelt arbeid med formelt.

Bakgrunnen for omfanget av den uformelle økonomien er mangel på arbeidsplasser. Prisene på varene eller tjenestene som den uformelle økonomien tilbyr er lavt verdsatt og gir lite rom for betaling av offentlige avgifter eller skatt.

Samferdsel

Landets topografi, tette skoger og spredt bosetning gjør utbyggingen av et samferdselsnett vanskelig og kostbar. Den panamerikanske hovedvei går gjennom det sentrale Ecuador i en lengde av cirka 1400 kilometer, med sideveier ned til stillehavskysten.

De fleste større byer har flyforbindelse. Internasjonale lufthavner finnes utenfor Quito (Mariscal Sucre) og i Guayaquil (Simón Bolívar). De viktigste havnebyene er Guayaquil, Esmeraldas, Manta og Puerto Bolívar.

Jordskjelvet 16. august 2016

Jordskjelvet som ble målt til 7,8 på Richters skala forårsaket betydelige materielle skader i tillegg til tap av 668 menneskeliv.

Skjelvet rammet særlig provinsen Manabi som ligger ved kysten. Et stor antall bygninger er ødelagt. Tusener har mistet boligene sine. Det er betydelige skader på offentlige bygninger, som skoler og sykehus, og veinettet.

Planleggingsdepartementet (Secretatía Naciónal de Planificación) har regnet ut at det vil koste 3 344 millioner USD å utbedre skadene.

Ecuador mottok nødhjelp fra en rekke land og internasjonale institusjoner umiddelbart etter skjelvet. Norge bidro med 15 millioner kroner.

For langsiktig gjenoppbygging har landet fått lån fra Verdensbanken, Det internasjonale Pengefondet, Banco de Desarrollo de América (CAF) og Banco Interamerícano de Desarrollo (BID) på til sammen 1 000 USD.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Vazques, Lola og Saltos, Napoleón (2013) " Ecuador su realidad". Fundación Jose Peralta.
  • Correa, Rafael (2009): "Ecuador: de Banana Republic a la no Republica". Debolsillo.
  • Acosta, Alberto (2012): "Breve Historia Económica del Ecuador" Corporación Editora Nacional

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg