elementærpartikkel

Atomet består av en kjerne, og rundt den kretser elektroner, som er elementærpartikler. Kjernen inneholder protoner og nøytroner, og disse er igjen bygd opp av kvarker.
Atom
Av .

Elementærpartikler er de aller minste, udelelige partiklene i naturen. Alt stoff (all materie) er bygd opp av elementærpartikler.

Den mest kjente elementærpartikkelen er elektronet. Et atom består av ett eller flere elektroner som beveger seg omkring en atomkjerne. Elektronene bindes til kjernen med elektromagnetiske krefter.

Atomkjernen består av kjernepartikler, kalt protoner og nøytroner. Disse bindes sammen til en atomkjerne med kjernekrefter, også kalt sterk vekselvirkning. Tidligere trudde en at protonet og nøytronet var elementære, men i 1970-åra fant en ut at disse var satt sammen av mindre partikler, kalt kvarker. En kvark er like elementær som et elektron. Mange partikkelfysikere har spekulert på om de minste partiklene vi kjenner til nå består av enda mindre partikler. Spesielt har en lurt på om higgsbosonet er satt sammen av mindre deler. Men det finnes (per 2019) ingen observasjoner som tyder på dette.

De opprinnelige partiklene

I et ekstremt lite tidsrom etter big bang besto universet bare av elementærpartikler og deres antipartikler, og temperaturen var ekstremt høg. Antipartiklene annihilerte med partiklene og danna stråling. Etterhvert som universet utvida seg og ble kjølt ned, kunne det dannes atomkjerner, atomer og molekyler, og stoff kunne klumpe seg og danne planeter, solsystem og galakser, slik vi ser det i dag.

Historikk

Atomet er ikke udelelig

Ernest Rutherford fant ut i 1911 at atomet ikke er udelelig, men består av mindre partikler. Fram til 1932 regna en med at atomet var satt sammen av to typer elementærpartikler, elektronet, som er bærer av negativ elektrisitet, og protonet, som er bærer av positiv elektrisitet. Et atom inneholder like mange elektroner som protoner, slik at atomet er elektrisk nøytralt.

Flere partikler blir oppdaget

I 1932 oppdaga en så positronet. Positronet er elektronets antipartikkel, det vil si at det har samme egenskaper som elektronet, men har motsatt ladning. Samme år oppdaga en også nøytronet, som har omtrent samme masse som protonet, men som er elektrisk nøytralt. Protonet og nøytronet er begge med på å bygge opp alle atomkjerner, og kalles med et fellesnavn for nukleoner.

I kosmisk stråling fant en seinere myonet, \(\pi\)-mesonet (pionet) og K-mesonet (kaonet). Myonet og elektronet, som begge har spinn ½ (egentlig 1/2 ganger Plancks konstant h delt på 2π), og ikke deltar i sterk vekselvirkning (kjernekrefter), ble kalt for leptoner.

Nøytrinoet blir postulert

For å forklare beta-henfall, det vil si det at visse atomkjerner kan sende ut elektroner, satte Wolfgang Pauli i 1930 fram hypotesen om at det fantes et nøytralt lepton med liten eller ingen hvilemasse. Dette ble kalt nøytrino. Beta-henfall betyr da at et nøytron (fritt eller inni en atomkjerne) desintegrerte til et proton, et elektron og et (anti-elektro-) nøytrino.

Kvarker

Etter hvert oppdaga en svært mange sterkt vekselvirkende partikler, både baryoner (av disse er nukleonet det vanligste) med halvtallig spinn (1/2 , 3/2,...) og mesoner med heltallig spinn (0,1...). Dette gjorde at en fikk mistanke om at hadronene, det vil si baryoner og mesoner, ikke var elementære, men var satt sammen av mindre partikler.

I 1964 satte Murray Gell-Mann og George Zweig, uavhengig av hverandre, fram hypotesen om at hadronene var satt sammen av kvarker (engelsk quarks) med spinn ½, slik at baryonene inneholder tre kvarker, og mesonene én kvark og én antikvark.

Til å begynne med regna en med tre ulike kvarktyper som kunne forklare spekteret av baryoner og mesoner. Disse fikk etter hvert navna u, d, s (av engelsk up, down, strange). Ifølge teorien skulle u-kvarken ha elektrisk ladning +2/3, mens d- og s-kvarken skulle ha ladning –1/3 av (den positive) elementærladninga (e). Protonet skulle bestå av to u-kvarker og én d-kvark og nøytronet av to d-kvarker og én u-kvark, slik at protonet får ladning +1 (egentlig +1 ganger elementærladninga e), og nøytronet blir elektrisk nøytralt. Nukleonet har en radius på cirka 1 fermi = 10–15 m. Videre skulle \(\pi^+\)-mesonet bestå av én u-kvark og én anti-d kvark ( \( \bar{d} \) ), og K-mesonet av én s-kvarkog én anti-u kvark (ū). Men kvark-bildet (-hypotesen) ble til å begynne med møtt med en viss skepsis.

Kvarker og gluoner blir påvist i eksperimenter

Omkring 1970 ble det ved Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) i California, USA utført et eksperiment der elektroner med en energi mellom 1 og 10 GeV (giga elektronvolt) ble skutt mot protoner. Resultatet fra dette eksperimentet viste at nukleonet består av mindre deler, som ble kalt partoner. Dette eksperimentet hadde en viss analogi med Ernest Rutherfords eksperiment da han skjøt alfapartikler mot atomet for å påvise at det besto av mindre deler. Etter hvert viste det seg at det blant disse partonene for det første var tre kvarker (ofte kalt valenskvarker), og i tillegg, avhengig av energien, noen kvark-antikvarkpar, og gluoner (bosonene som formidler sterk vekselvirkning). Men en har aldri påvist frie (isolerte) kvarker eller gluoner; de vil alltid være bundet til et hadron.

Kvarkbildet slo igjennom for alvor i 1974, da en fant flere partikler med masser mellom 3 og 4 GeV/c2, kalt ψ(psi)-partikler med egenskaper svært like positronium, som er et bundet system av ett elektron og ett positron. Observasjonene stemte overens med hypotesen om at ψ-partiklene besto av en ny type kvark c (engelsk charm) og en tilsvarende antikvark \(\bar{c}\).

Klassifisering av elementærpartiklene

Leptoner og kvarker

I dag mener vi at materie er bygd opp av to hovedtyper av elementære fermioner med spinn ½, leptoner og kvarker. Leptonene kan bare delta i elektromagnetisk og svak vekselvirkning, mens kvarkene i tillegg kan delta i sterk vekselvirkning. Det finns seks leptontyper og seks kvarktyper, samt alle deres antipartikler. Disse fermionene har en utstrekning som er mindre enn 10–18 m. Antipartikkelen til et fermion f betegnes gjerne f med en strek over (engelsk f-bar), det vil si \(\bar{f}\).

Det finnes tre leptoner med ladning –1: elektronet e, myonet μ og tauleptonet (tauonet) τ, med hver sin nøytrinotype νe, νμ og ντ, som alle er elektrisk nøytrale. At νe var forskjellig fra νμ ble vist i 1962 av Leon M. Lederman, Melvin Schwartz og Jack Steinberger, som fikk Nobelprisen for denne oppdagelsen i 1988. Nøytrinoene deltar bare i svak vekselvirkning, og de har svært liten hvilemasse (mindre enn 1 eV/c2)) i forhold til sine elektrisk ladde partnere.

Leptontall

For å systematisere egenskapene til leptonene, har en definert tre typer leptontall Le, Lμ og Lτ. Verdien av Le for elektronet e og elektronnøytrinoet νe er +1, deres antipartikler har Le = –1, og alle andre partikler har Le = 0. Tilsvarende for Lμ og Lτ. Baryonene har leptontall null.

Disse definisjonene er nyttige fordi det viser seg at de tre leptontallene, så langt man har målt hittil, er bevart for alle prosesser som observeres i ett og samme laboratorium. Et godt eksempel er prosessen μ→ eνeνμ.

Nøytrinooscillasjoner

Når nøytrinostråler med kjente egenskaper beveger seg over større avstander fra ett sted til et annet (for eksempel et par hundre kilometer, eller helt fra sola til jorda) og observeres her, har en funnet nøytrinooscillasjoner, det vil si at én nøytrinotype kan konverteres til en annen. Dette impliserer også at nøytrinoene har masse. Dessverre kan en ikke estimere nøytrinomassene direkte ut fra disse eksperimenta. En kan bare estimere differansen av de kvadratiske massene, som er svært små, for eksempel i størrelsesorden fra 10–3 eV2 til 10–5 eV2.

Hadronisk materie og flavour

Materie bygd opp av kvarker, hadronisk materie, har leptontall lik null, men har en annen type ladning som på engelsk kalles flavour. De seks forskjellige kvarktypene er bærere av hver sin type flavour. Det finnes tre kvarktyper med ladning +2/3, kalt u, c, t (av engelsk up, charm, top), og tre kvarktyper med elektrisk ladning -1/3, kalt d, s, b (av engelsk down, strange, bottom). Flavour er bevart i sterk og elektromagnetisk vekselvirkning, men ikke i svak.

Fargeladning

Alle kvarkene har baryontall 1/3, og alle antikvarkene -1/3. Kvarkene er også bærere av en type ladning (kvantetall) kalt «farge» (som ikke har noe med vanlig optisk farge å gjøre). Dette kvantetallet kan ha tre mulige verdier, som gjerne kalles «rød», «gul» og «blå». Kvarkene er satt sammen til hadroner (baryoner eller mesoner) slik at de fysiske hadronene er «fargeløse». Eksistensen av farge-kvantetallet ble foreslått for å forklare at baryonet Ω- kunne bestå av tre s-kvarker, alle med spinn langs samme akse. Ifølge pauliprinsippet skal ikke dette være mulig med mindre det finnes et annet kvantetall med forskjellige verdier for de tre s-kvarkene.

Tre familier av fermioner

De tolv fundamentale fermionene deles inn i tre familier slik at det i hver familie fins ett lepton med ladning -1, ett nøytralt lepton (nøytrino), én kvark med ladning +2/3 og én kvark med ladning -1/3. De fire fermionene i en familie kan igjen deles inn i én dublett (par) av leptoner og én dublett av kvarker. Den første (og letteste) familien består av leptondubletten (νe, e-) og kvarkdubletten (u,d). Partiklene i denne familien utgjør byggesteinene til vanlige atomer (i tillegg kan beta-henfall forstås).

Denne dublettstrukturen spiller en sentral rolle i oppbygningen av elektrosvak teori, den forente teorien for elektromagnetisk og svak vekselvirkning. Den andre familien, (νμ, μ-) og (c,s), og spesielt den tredje familien, (ντ, τ-) og (t,b), representerer tyngre og svært ustabil materie som desintegrerer til lettere materie.

Partiklenes stabilitet

Svært få partikler er stabile. Elektronet er stabilt. Det letteste nøytrinoet må være stabilt. Protonet ser foreløpig ut til å være stabilt, mens et fritt nøytron har en gjennomsnittlig levetid på cirka 15 minutter. (Men et nøytron som er bundet til en kjerne, er som oftest stabilt. I motsatt fall er kjernen en beta-stråler). Andre partikler er svært ustabile, med levetider fra 10-6 sekund og enda kortere.

Vekselvirkningspartikler

I tillegg til materiepartiklene, det vil si leptoner og kvarker, finnes det et sett av partikler som kalles vekselvirkningspartikler, kraftformidlere eller justérbosoner (engelsk gauge-bosons, se justérteori). Disse er ansvarlige for vekselvirkningene mellom fermionene:

Fotonet formidler elektromagnetisk vekselvirkning, og de tunge bosonene W± og Z formidler svak vekselvirkning. At det skulle eksistere slike tunge bosoner ble foreslått allerede i 1930-åra, mens de først ble påvist eksperimentelt i 1983 ved forskningsinstituttet CERN i Genève. Disse er svært ustabile (med levetid omkring 10−24 sekund).

Sterk vekselvirkning mellom kvarkene formidles av åtte gluoner, eller rettere sagt gluonet kan eksistere i åtte forskjellige fargetilstander, rød x anti-blå og så videre. (Det finnes 3 x 3 = 9 slike kombinasjoner, en av dem er fargeløs og regnes ikke med. Dermed får vi åtte gluoner. Et gluon med farge rød x anti-blå vil transformere en blå kvark til en rød kvark).

I 1979 ble gluonet påvist eksperimentelt på en indirekte måte ved forskningsinstituttet DESY i Hamburg. Alle justérbosonene har spinn 1. Det skal ifølge standard elektrosvak teori også finns et nøytralt boson med spinn 0, det såkalte Higgs-bosonet som ble oppdaga i 2012, og har en masse på cirka 125 GeV/c2 .

Etter dette (fram til november 2019) har en ikke påvist nye partikler (eller nye typer fundamentale vekselvirkninger) som ikke finns i Standardmodellen.

De forskjellige hadronene og elementærpartiklene

Navn Symbol Masse (MeV/c2) Levetid (s) Elektrisk ladning (e)
LEPTONER
Elektron e 0,511 stabil –1
Elektronnøytrino νe <1· 10–6 stabil 0
Myon μ 105,7 2,2 · 10–6 –1
Myonnøytrino νμ <1· 10–6 ? 0
Tau τ 1777 3 · 10–13 –1
Taunøytrino ντ <1· 10–6 ? 0
HADRONER
Proton p (uud) 938,3 <1031 år +1
Nøytron n (ddu) 939,6 887 0
Omega(-) Ω(sss) 1672 0,80 · 10–10 –1
π-meson (pion) \(\pi^+(u \bar{d}\)) 139,6 2,6 · 10–8 +1
K-meson (kaon) K+ (\( u \bar{s}\)) 493,7 1,2 · 10–8 +1
KVARKER
Opp-kvark u 2 – 5 +2/3
Ned-kvark d 5 – 12 +1/3
Sær-kvark s 90 – 200 10–8 – 10–10 +1/3
Sjarm-kvark c (1,2– 1,4) · 103 10–12 +2/3
Bunn-kvark b (4,1 – 4,5) · 103 10–12 +1/3
Topp-kvark t 1,75 · 105 (<10–24 ?) +2/3
JUSTÉRBOSONER
Foton γ 0 stabil 0
W-boson W± 80,2 ·103 10–25 ±1
Z-boson Z 91,2 · 103 10–25 0
Higgs-boson H 126 x10^3 0
Gluon g 0 stabil 0

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg