Victoria terrasse med Utenriksdepartementet til høyre
Victoria terrasse fra forsiden
Victoria terrasse fra forsiden

Victoria terrasse er en av de store leiegårdene i Oslo og ligger i dag på adressen Victoria Terrasse 1–11. Bygningen sto ferdig i 1890 og har beholdt store deler av sitt opprinnelige uttrykk. I 1913 gikk alle de tre kvartalene i komplekset over i statlig eie, og de eies i dag av Statsbygg. De opprinnelige basarene ble revet på 1960-tallet og er i dag erstattet av Vikaterrassen.

Faktaboks

Etymologi
etter daværende kronprinsesse Victoria

Opprinnelig besto bygget av 124 leiligheter med høy standard med innlagt vann og elektrisitet. Bygget er tredelt med to sidegater og ligger mellom gatene Victoria Terrasse, tidligere gatenavn Tunis, og Kronprinsens gate, tidligere gatenavn Algier.

Hovedarkitekten var Henrik Thrap-Meyer, men flere andre kjente arkitekter har også vært involvert i prosjektet. Bygningen er oppkalt etter den svenske kronprinsesse Victoria (1862–1930). Henrik Ibsen bodde i en av leilighetene i 1891–1895.

Starten på prosjektet

Victoria terrasse
Bildet viser Victoria terrasse sett fra Russeløkkeveien.
Av /Oslo museum, byhistorisk samling.
Lisens: CC CC0 1.0

Tomten og området

Tomten var velegnet for et offentlig bygg eller noe monumentalt på grunn av sin synlighet, og i 1847 vurderte Stortingstomt-kommisjonen å legge Stortingsbygningen på høyden av Ruseløkken i Oslo. Tomten ble vurdert for flere formål, og området rundt var i stor grad regulert og bebygget, eller i ferd med å bli det. Byggingen av Vestbanestasjonen førte også til flere reguleringsarbeider i området. På 1870-tallet besto området primært av leiegårder for arbeidere og håndverkere samt noe industri. I 1881 startet rivingen av de mindre husene på Ruseløkkebakken, og mot slutten av 1885 var alle de mindre husene revet.

Folkevekst i Kristiania

Kristiania var en by i sterk vekst, og fra cirka 1870-tallet var byen i ferd med å skifte karakter fra en småby til en europeisk by. Det var stor byggevirksomhet i store deler av byen, og det moderne Oslo er sterkt preget av den byggeaktiviteten som skjedde i denne perioden.

Interessentskabet for Ruseløkkens bebyggelse

I 1874 ble «Interessentskabet for Ruseløkkens Bebyggelse» dannet. De engasjerte arkitekt Henrik Thrap-Meyer til å tegne et utkast til bebyggelsen på tomta. Thrap-Meyer, som allerede hadde tegnet flere skoler i Kristiania, var en velrenommert arkitekt. I 1875 henvendte «Interessentskabet for Ruseløkkens Bebyggelse» seg til magistraten for å få omregulert Ruseløkkbakken.

Til da hadde de kjøpt 25 av 37 tomter og startet planleggingen. Arkitekten Henrik Thrap-Meyer utarbeidet to forslag som ble presentert i byggesaken. Interesseselskapet argumenterte for at anlegget ville være et prydanlegg med stor nytteverdi for byen, og søkte om et tilskudd til prosjektet. Dette markerte starten på en lang byggesak med mange forslag og arkitekter. Først i andre halvdel av 1877 ble reguleringsplanen for tomten vedtatt. Anlegget fikk dispensasjon for flere byggehøyder, men fikk ikke dispensasjon fra regelen om at minimum en fjerdedel av tomten skulle benyttes som gårdsplass.

I andre halvdel av desember 1878 ønsket interesseselskapet å opprette et aksjeselskap for å overta tomten og planene. Det ble presentert to detaljerte forslag for prosjektet med varierte størrelser på leiligheter og mulighet for offentlige lokaler. Basarene ble ikke nevnt i forslaget. I 1881 sendte IFRB, «Interessentskabet for Ruseløkkens Bebyggelse», byggemelding for første byggetrinn av basaranlegget etter tegninger fra arkitekt Thrap-Meyer, i mai, og sommeren samme år startet rivingen av hus langs Ruseløkkveien. Anlegget ble delt i to byggetrinn fordi to av tomtene ennå ikke var kjøpt, men i løpet av 1882 var også disse tomtene kjøpt.

Byggestart

Det var flere utfordringer knyttet til finansieringen av det store leiegårdsprosjektet, og byggingen ble utsatt flere ganger. Det ble gjort flere endringer i reguleringen, og i tillegg til Thrap Meyers utkast la flere andre arkitekter frem forslag.

Først våren 1884 ble byggestart for leiegårdsanlegget forberedt, og når arbeidet startet, stod «Interesseselskapet for Ruseløkkbakkens Bebyggelse» som byggherre, men fra 1885 begynte de å kalle seg «Algeier-Companiet». I 1888 ble «Algier-Companiet» et aksjeselskap under navnet «A/S Petersborg-Companiet».

Den første delen som ble ferdigstilt, var det sørlige kvartalet, og i 1888, like før hele prosjektet var ferdigstilt, ble prosjektet overført fra Thrap-Meyer til en annen arkitekt, Olaf Due. Dette var grunnet en større rettssak angående honorarene til Thrap-Meyer. Ved dom vant Thrap-Meyer på alle hovedpunktene og ble tilkjent fullt honorar.

Siste del av prosjektet, som da var Kronprinsens gate 6–10, ble gjennomført av arkitekt Olaf Due, sammen med Bernhard Steckmest.

Bygningen

1895 - Jacob Woxens leilighet på Victoria terrasse.
Eldre fotografi som viser en av leilighetene i Victoria terrasse

Leilighetene i komplekset

Det var et svært flott og moderne leilighetskompleks, og alle leilighetene hadde elektrisk lys og innlagt vann. I 1911 ble det også lagt inn vannklosetter i flere av leilighetene. Det var mennesker fra øvre samfunnsklasse med god økonomi som bodde her, og fra 1891 til 1895 bodde Henrik Ibsen i en av leilighetene.

Leiegårdskomplekset hadde også kjeller- og loftleiligheter, og de totalt 124 leilighetene hadde gjennomsnittlig litt over fem rom. Sett bort fra loft- og kjellerleilighetene lå snittet på seks rom per leilighet. Til sammenligning hadde en gjennomsnittlig leilighet i Oslo i 1888 rett over to rom, og i 1900 like under to rom.

Tidlige kontorer

Fra begynnelsen ble flere av leilighetene i komplekset anvendt som kontorlokaler. Dette var allerede antydet som en mulighet i finansieringsplanen fra 1878. Fra og med 1886 leide flere offentlige etater kontorer i bygningen. Dette inkluderte blant annet Arbeidsdepartementet, den militære høyskolen, Patentkommisjonen, Havnedirektoratet, Veidirektoratet og lokaler til Poststyrelsen. I tillegg ble fjerde og tredje etasje i bygget ut mot Kronprinsens gate 2 spesielt innredet for å huse kontorene til Statistisk Centralbureau.

Fasadeuttrykk

Fotografi tatt mellom 1975-1980.

Fotografiet, fra mellom 1975-1980, viser nordkvartalets markante hjørnetårn med trekantgavler med tre spissbuevinduer i ulik størrelse. Gavlene er rikt ornamentert. Over hele andre og tredje etasje strekker det seg pilastre med korintiske kapitel og glatte søyleskaft, som er doblet ved hjørnene. I fjerde etasje følger et lignende system, men her er pilastrene begrenset til kun én etasjehøyde.

Av /Oslo museum, byhistorisk samling.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Frem til 1950- og 1960-tallet var bygningen synlig fra havet og hadde en svært dominerende plassering i byen. Terrenget faller noe mot sør, og sydkvartalet er et par meter lavere enn midt- og nordkvartalet.

Arkitekten ønsket opprinnelig samme gesimshøyde på hele anlegget, men dette ble ikke tillatt av bygningskommisjonen. Annlegget består av tre kvartaler, hvor deler av fasaden er trukket ut. Disse uttrekte delene, kalt risalitter, har kupler og tårnhjelmer. Den mest dominerende kuppelen er over midtrisalitten i midtkvartalet.

Høydeforskjellene er synlige i tverrgatene, men oppleves ikke fra hovedfasaden sett fra Ruseløkkveien eller Victoria Terrasse. Gårdene mot Kronprinsens gate er bygget fire meter høyere enn gårdene mot Victoria Terrasse. Hele leilighetskomplekset er delt inn i tre kvartaler, med to tverrgater.

Bygningene oppleves i dag som et helhetlig kompleks med et felles fasadeuttrykk. Kvartalene har flere kupler, risalitter og tårnhjelmer som dominerer bygningen. Planteornamentikk er tydelig på flere steder av fasaden. Disse elementene går igjen i alle de tre kvartalene.

Gatefasade mot Victoria Terrasse

Gatefasaden mot Victoria Terrasse er markert med en kraftig sokkel, og alle vinduene på dette etasjenivået er buede krysspostvinduer. Mellom gatefasaden og andre etasje er det et kraftig, ornamentert etasjeskillebånd med tannsnitt. Dette store etasjeskillebåndet som går langs hele fasen, støtter opp flate halvsøyler, kalt pilastere, som strekker seg over hele andre og tredje etasje.

Mellom andre og tredje etasje er det ingen markering mellom etasjene. Halvsøylene går helt opp til etasjebåndet som markerer fjerde etasje. De flate halvsøylene (pilastrene) har glatte søyleskaft og avsluttes med korintiske kapitel, også kalt søylehoder. Pilastrene går langs hele fasaden og er doble ved hjørnene og delvis ved midtpartiet.

I fjerde etasje er det et annet pilastersystem. Dette går fra etasjeskillet mellom tredje og fjerde etasje, som også markeres med et dekorert etasjeskillebånd. Også her har pilastrene glatte søyleskaft og korintiske kapitel, men et noe annet system og uttrykk.

På den uttrukkede delen av fasaden (risalittene) er pilastrene i fjerde etasje noe ulikt utformet enn på resten av fasaden. I andre og tredje etasje har fasaden krysspostvinduer og trerammsvinduer med overlys på midtpartiet. I andre etasje står vinduene rett på etasjeskillebåndet og har en mindre flat halvsøyle (pilaster) på hver side av vinduet. Overliggeren over vinduet er på undersiden dekorert med en tannsnittbord, som støttes opp av to konsoller, som igjen støttes av pilastrene. Mellom de to konsollene er det et ornamentert felt.

I tredje etasje er vinduene kun dekorert med profilerte smyg, vindusbrett og en enklere overligger. Det samme gjelder vinduene i fjerde etasje, men de har et ornamentert felt over seg. Under tårnhjelmene er det plassert tre mindre vinduer. Flere av kuplene har trekantgavler med spissbuevinduer. Disse er noe ulikt utformet på de ulike kvartalene. På midtkvartalet er det bare et større oppdelt spissbuevindu, men på nordkvartelet er det tre mindre i to ulike størrelser.

Midtkvartalets hovedfasade domineres av den store kuppelen over midtrisalitten. Kuppelen har et tilnærmet kvadratisk plan og en utsiktsplattform på toppen. Kuppelen har mindre gavltrekanter med spissbuevinduer på sidene og mindre firkantede hjørnetårn i fothjørnene på kuppelen. Hjørnetårnene har ingen vinduer, men ornamenterte spissbuede felt. Risalittene på hjørnene av midtkvartalet er kronet med tårnhjelmer og utsiktsplattformer på toppen. Tårnhjelmene har også spisse gavler med spissbuevinduer.

Kronprinsens gate

Fasadene mot Kronprinsens gate og de to sidegatene har en enklere utforming enn hovedfasadene. Gatefasaden er markert med de samme pusstripene som hovedfasaden og rundbuevinduene.

Kronprinsens gate 6–10, som ble utformet av arkitekt Olaf Due sammen med Bernhard Steckmest, inneholder mange av de samme elementene som resten av komplekset. Det benyttes det samme systemet av risalitter som krones med tårnhjelmer, og flere pilastre i fasadene, men detaljene er ikke de samme som i resten av bygget. Fasadene ut mot gårdsrommene er betydelig enklere.

Endringer

Bygningens fasade har gjennomgått mindre endringer. I 1939 ble kuppelen på Kronprinsens gate 2 revet, og tårnhjelmene på Kronprinsens gate 6–10 ble revet i 1955. På 1980-tallet ble de indre bakfløyene på midtkvartalet revet.

Farger

I 1979 gjennomførte Riksantikvarens restaureringsatelier en fargeundersøkelse av bygningens fasader. Resultatene av undersøkelsen viste at fasadene opprinnelig hadde vært hvitkalkede før de ble malt i forskjellige farger. I første etasje ble pilastere, etasjeskillebånd og gesimser malt i en okergul nyanse, mens overflatene på de øvre etasjene hadde en lysere, grågul farge. Vinduene og dørene hadde opprinnelig en mørk, brun farge.

Basarene

Victoria terrasse
Victoria terrasse. Foto fra mellomkrigstiden.
Av /Norsk Folkemuseum.
Lisens: CC PDM
Basarene på Victoria terrasse
Bildet viser de opprinnelige teglsteinsbasarene før de ble revet. Basarene var opprinnelig tiltenkt salg av kjøtt, fisk og grønnsaker og var svæt moderne.
Av .
Lisens: CC BY NC ND 4.0

De opprinnelige basarene utgjorde et imponerende kompleks som dekket nesten 3000 kvadratmeter, oppført i rødlig teglstein. Basarene var hovedsakelig dedikert til salg av fisk, kjøtt og grønnsaker. Sentralt i anlegget var en større fiskehall som var plassert i sydvestfløyen. Anlegget var svært moderne for sin tid, med elektrisk belysning drevet av en kullfyrt dampmaskin, og alle salgsbodene var utstyrt med innlagte vannledninger.

Fra ferdigstillingen til basarene ble revet i årene 1963 og 1966–1967, gjennomgikk de en rekke endringer. Det er fremdeles ikke funnet noen originale tegninger eller oppmålingsskisser av basarene. Dessverre har arkitekt Henrik Thrap-Meyers tegningsarkiv gått tapt.

På basarenes opprinnelige plassering finner man i dag Vikaterrassen med flere butikker og næringslokaler.

Statlig eie

Inntektene fra leiegården levde ikke opp til forventningene arkitekt Wilhelm von Hanno hadde skissert i sitt utkast fra 1876. Leieinntektene viste seg å være betydelig lavere enn det byggherren hadde forutsett. Situasjonen forverret seg ytterligere etter «Kristianiakrakket» i 1899, da leieinntektene falt enda mer. Selv uten dette økonomiske tilbakeslaget lå inntektene langt under det som opprinnelig var forventet i planene fra 1876.

Fra begynnelsen var flere av leilighetene utleid til offentlige etater, ettersom staten hadde et økende behov for kontorlokaler. I 1913 ble det fremlagt et forslag om å kjøpe hele komplekset for å omgjøre bygningene til regjeringskontorer. I juni samme år vedtok Stortinget å kjøpe hele Victoria Terrasse og valgte å omgjøre hele komplekset til kontorlokaler.

Andre verdenskrig

Under andre verdenskrig ble Victoria Terrasse brukt som hovedkvarter for Gestapo i Norge. Adressen til Gestapos hovedkontor var Victoria Terrasse 5, 7 og 9, som utgjorde hovedfasaden på midtkvartalet.

I 1944 ble bygningen mål for et bombeangrep som førte til ødeleggelse av nabobygningen i Drammensveien 2. Fløyene fra Victoria Terrasse som lå inntil denne bygningen, ble også revet. Mellom 1961 og 1963 ble det reist en ny bygning på stedet for Utenriksdepartementet, tegnet av Bernt Heiberg.

Bygningen i dag

Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet i bakgrunnen med statuen av kong Haakon 7. i forgrunnen
Utenriksdepartementet
Av /NTB.

I dag er bygningen eid av Statsbygg og er klassifisert som verneklasse 1, regulert i henhold til plan- og bygningsloven. Bygningen benyttes for tiden av Utenriksdepartementet. Det er imidlertid planlagt at departementet skal flytte til det nye regjeringskvartalet mot slutten av 2025.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg