Temaside

#samer

Samisk utstyr

Terje Rakke/Visitnorway.com. Udefinert


Standard sxdf8783

Alta-saken

Alta-saken var en politisk konflikt fra ca. 1968 til 1982, hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk mot en storskala vannkraftutbygging i Indre Finnmark. Saken fikk stor betydning for ut...

Standard elsa laula renberg

Elsa Laula Renberg

Elsa Laula Renberg, samisk (norsk-svensk) organisasjonspioner.Laula Renberg vokste opp med foreldre som drev reindrift i grensetraktene mellom Norge og Sverige. Hun var en av få samekvinner i sin g...

Standard finnmarkseiendommen

Finnmarkseiendommen

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier av 95 prosent av Finnmark fylke. FeFo er et eget rettssubjekt som skal forvalte grunn og naturressurser i samsvar med finnmarkslovens formå...

Finnmarksloven

Finnmarksloven, lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke. Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en ba...

fornorskingspolitikk

Forsknorskingspolitikk er en betegnelse som brukes om den offentlige politikk som norske myndigheter førte for å assimiliere samene i det norske samfunnet. I omlag 100 år (fra cirka 1850) var den o...

Standard lappekodisillen 2

Lappekodisillen

Lappekodisillen er navnet på et tillegg til grensetraktaten av 1751 mellom Danmark-Norge og Sverige (som da omfattet Finland).Hele tittelen er: "Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imel...

Standard tamrein trollheimen 1471106053246074596 o

reindriftsloven

Reindriften i det samiske reinbeiteområdet er regulert gjennom lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven). Loven inneholder privatrettslige og offentligrettslige regler. Den gir både r...

sameloven

Sameloven, lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold av 12. juni 1987. Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, s...

Sameparagrafen

Sameparagrafen er kallenavnet på Grunnlovens § 108, som lyder slik: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske fol­kegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, s...

samerett

Samerett omfatter rettsspørsmål som spesielt angår sa­mer. Samerett omfatter også de deler av norsk rett hvor den kulturelle eller språklige for­skjellen mellom den samiske folkegruppe og den norsk...

Standard sametinget luftfoto

Sametinget

Sametinget er et folkevalgt organ oppretta for å sikre Norges samiske befolkning politisk representasjon og medvirkning.Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning berører ...

Standard samiske spr k

samisk

Samisk er en uralsk språkfamilie som blir talt i Norge, Sverige, Finland og Russland.De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralsk...

Urfolkserklæringen

FNs erklæring om urfolks rettigheter (urfolkserklæringen) ble vedtatt på FNs Generalforsamling 13. september 2007.Urfolkserklæringen inneholder bestemmelser om urfolks rettigheter og har stor betyd...

Standard kvinne bolivia

urfolks rettigheter

Urfolks rettigheter er menneskerettigheter som handler om urfolk eller er relevante for urfolk. I Norge har det samiske folk status som urfolk.Urfolks rettigheter er nedskrevet som bestemmelser i k...