reindriftsloven

Tamrein i Hammerfest
Tamrein i Hammerfest
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Reindriftsloven regulerer reindriften i og utenfor det samiske reinbeiteområdet. For det samiske reinbeiteområdet er lovens formål å legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen og samfunnet for øvrig. Videre skal loven bidra til sikring av reindriftsarealene i det samiske reinbeiteområdet samt til å sikre forsvarlig dyrevelferd for tamrein.

Faktaboks

Også kjent som

lov om reindrift

Utenfor det samiske reinbeiteområdet skal loven legge forholdene til rette for en økologisk og økonomisk bærekraftig utnytting av reinbeiteressursene med basis i lokal kultur og tradisjon.

Loven inneholder privatrettslige og offentligrettslige regler. Den gir både regler om intern forvaltning av reinbeiteområdet (som regulerer forholdet mellom reindriftsutøverne), og regler om forholdet mellom reindriften og omverdenen.

Lovens fullstendige tittel er lov om reindrift. Den ble vedtatt 15. juni 2007 og trådte i kraft 1. juli samme år. Den nye loven erstattet reindriftsloven fra 1978.

Bakgrunn

Landbruks- og matdepartementet oppnevnte høsten 1998 Reindriftslovutvalget som ble ledet av professor dr.juris. Kirsti Strøm Bull. Utvalget fikk i mandat å gjennomgå reindriftsloven (1978-loven) med sikte på å revidere de bestemmelsene som gjaldt styring og forvaltning av reindriften og regulering av de interne forholdene i næringen. Utvalget kom med sin innstilling våren 2001, NOU 2001:35 Forslag til endringer i reindriftsloven. Forslagene til lovendringer var særlig knyttet til behovet for å utforme bestemmelser for de interne forholdene i reindriften. Utvalget var av den oppfatning at reglene i 1978-loven i for stor grad overlot til myndighetene å treffe avgjørelser og at loven åpnet for stort innslag av skjønnsutøvelse i avgjørelsen av de enkelte spørsmål. Den nye loven følger i stor grad opp hovedlinjene i Reindriftslovutvalgets forslag.

De sentrale endringer fra tidligere lov er at siidaen har fått en sentral plass (kapittel 6), det legges til rette for lettere generasjonsoverganger (kapittel 2), regler for god reindriftsskikk lovfestes (kapittel 4), sentrale forskrifter er innarbeidet i loven for å effektivisere regelverket (kapittel 5), distriktsstyret skal heretter kun ha privatrettslige oppgaver (kapittel 6), og det er gitt nye bruksregler for det enkelte reinbeitedistrikt (kapittel 7). Det er også gitt regler om megling som alternativ konfliktløsningsform (kapittel 10), og skjerpede regler om sanksjoner og tvangstiltak for tilfeller av overtredelser (kapittel 11).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg