reindriftsloven

Tamrein i Hammerfest
Lisens: CC BY SA 3.0

Reindriftsloven regulerer reindriften i det samiske reinbeiteområdet. Loven inneholder privatrettslige og offentligrettslige regler. Den gir både regler om internforvaltning av reinbeiteområdet og regler om forholdet mellom reindriftsutøverne, og regler om forholdet mellom reindriften og omverdenen.

Faktaboks

også kjent som:

lov om reindrift

Lovens fullstendige tittel er lov om reindrift. Den ble vedtatt 15. juni 2007 og trådte i kraft 1. juli samme år. Den nye loven erstattet reindriftsloven fra 1978.

Bakgrunn

Landbruksdepartementet oppnevnte høsten 1998 Reindriftslovutvalget som ble ledet av professor dr.juris. Kirsti Strøm Bull. Utvalget fikk i mandat å gjennomgå reindriftsloven (1978-loven) med sikte på å revidere de bestemmelsene som gjaldt styring og forvalt­ning av reindriften og regulering av de interne forholdene i næringen. Utval­get kom med sin innstilling våren 2001, NOU 2001:35 Forslag til endringer i reindrift­sloven. Forslagene til lovendringer var særlig knyttet til behovet for å utforme bestemmelser for de interne forholdene i reindriften, som i større grad enn 1978-loven kunne fungere tilfredsstillende i en reindriftssamisk kontekst. Utvalget var av den oppfatning at reglene i 1978-loven i for stor grad overlot til myndighetene å treffe avgjørelser og at loven åpnet for stort innslag av skjønnsutøvelse i avgjørelsen av de enkelte spørsmål. Den nye loven følger i stor grad opp hovedlinjene i Reindriftslovutvalgets forslag.

De sentrale endringer fra tidligere lov er at siidaen har fått en sentral plass (kapittel 6), det legges til rette for lettere generasjonsoverganger (kapittel 2), regler for god reindriftsskikk lovfestes (kapittel 4), sentrale forskrifter er innarbeidet i loven for å effektivisere regelverket (kapittel 5), distriktsstyret skal heretter kun ha privatrettslige oppgaver (kapittel 6), og det er gitt nye bruksregler for det enkelte reinbeitedistrikt (kapittel 7). Det er også gitt regler om megling som alternativ konfliktløsningsform (kapittel 10), og skjerpede regler om sanksjoner og tvangstiltak for tilfeller av overtredelser (kapittel 11).

Les mer i Store norske leksikon

  • Susann Funderud Skogvang: Samerett, 2. utg., 2009, kapittel 10.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg