Grensekontroll, kontroll av mennesker og gods mellom landene. Ansvaret for kontrollen med gods, herunder tollbehandling av varer, ligger under tolletaten, mens politiet har ansvaret for person- og passkontroll, herunder kontroll med utlendingers adgang til riket. Etter den nordiske avtalen om passfrihet (Nordisk passunion) har det ikke vært utført permanent passkontroll på grensepasseringssteder mot andre nordiske land etter 1958. Fra norsk inntreden i Schengen-avtalen fra 2001 er all passkontroll mot andre Schengen-land opphevet. Se grenseoppsyn.