Essostasjon
Norsk Esso-stasjon i 1980-årene.
Av /Statsarkivet i Stavanger.
Lisens: CC BY 2.0
Essostasjon
Essostasjon i Farsund, 1956.
Av /Statsarkivet i Stavanger.
Lisens: CC BY 2.0
Esso tankbil
Esso tankbil, 1937.
Av /Statsarkivet i Stavanger.
Lisens: CC BY 2.0

Esso Norge var fra 1893 til 2019 et amerikansk oljeselskap med virksomhet i Norge.

Esso Norge med hovedkontor i Sandnes ble originalt grunnlagt som datterselskap av Standard Oil, senere Exxon og ExxonMobil, i 1893 i Norge. Selskapet har siden starten vært operatør for det internasjonale selskapets virksomhet i Norge. Esso drev leting etter og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel, samt transport, raffinering, markedsføring og distribusjon av petroleumsprodukter. Selskapets omsetning var cirka 55 milliarder koner i 2017. Det var rundt 700 ansatte første del av 2017, men dette tallet ble endel redusert i løpet av året som følge av salg av deler av virksomheten. I slutten av 2018 ble selskapet Vår Energi etablert og oljevirksomheten i Nordsjøen ble lagt inn under dette selskapet.

Petroleumsleting og -produksjon

Esso ble i 1965 tildelt de første lisensene (PL 001–003) på norsk sokkel og var det første selskap som startet leteboring i 1966. I 1967 gjorde selskapet det første funn på norsk sokkel, men det var ikke drivverdig den gang. Det ble kalt Balderområdet og først bygget ut og satt i produksjon fra 1999 med installasjonene Balder FPU, Jotun A og B og Ringhorne-plattformen.

I 2017 solgte selskapet all egenoperert virksomhet på norsk sokkel og fra november 2017 har selskapet fokusert på eierandeler der andre selskap er operatør; Statfjord, Sleipner, Snorre, Åsgard, Mikkel, Kristin og flere.

Selskapet har eierandeler i cirka 20 produserende felt og en produksjon på cirka 170 000 fat oljeekvivalenter per dag og er dermed fortsatt en stor aktør på norsk sokkel.

Raffinering og markedsføring

Esso Norge åpnet i 1961 Slagen-raffineriet ved Tønsberg, som har en årskapasitet på 6 millioner tonn og fremstiller propangass, bensin, dieselolje og lette fyringsoljer. Produksjonen tilsvarer mer enn halvparten av det totale konsum av petroleumsprodukter på fastlands-Norge. De fleste distribusjonsselskapene, Esso, Circle K etc får sine produkter fra Slagen, dog med sine egne spesifikasjoner for sluttproduktet.

Raffineriet har oppgradert produksjonsfasilitetene betydelig de siste årene og leverer produkter med innblanding av biokomponenter og avansert raffinering av tungolje til lettere produkter med høyere salgsverdi. Det er ca 700 skipsanløp ved raffineriet per år og omkring 90 prosent av produksjonen eksporteres. Det gjør Slagen-raffineriet til en av Norges største landbaserte eksportbedrifter. Tankanlegg i Fredrikstad, Bergen og Trondheim forsynes fra Slagen.

I 2017 solgte Esso Norge sine bensinstasjoner til det irske selskapet DCC plc. Men ca. 250 stasjoner har beholdt Esso-navnet og presenteres som Essostasjoner. Cirka halvparten av stasjonene har kolonialvarer og kafé drevet av Norgesgruppen under merkevarenavnet Deli de Luca.

Historikk

Steilene
Østlandske Petroleumscompagnie ble drevet fra Steilene utenfor Nesodden.
Av /Statsarkivet i Stavanger.
Lisens: CC BY 2.0

Esso Norge ble grunnlagt i 1893 som Østlandske Petroleumscompagni og er landets eldste oljeselskap. Ved starten var petroleum til bruk i oljelamper det viktigste produktet. Etter hvert ble transportdrivstoff som bensin, diesel og gassolje viktigst. De første servicestasjonene kom i 1923–1924. I årene etter andre verdenskrig ble Essos virksomhet i Norge konsentrert i Østlandske Petroleumscompagni, som i 1953 tok navnet A/S Norske Esso, fra 1987 Esso Norge AS.

Vestlandske Petroleumscompagnie (VPC) 1890

Vestlandske Petroleumscompagnie ble etablert for salg av lampeolje, olje til varmeovner og smøreolje i desember 1890. Selskapet hadde kontor i Bergen og tankanlegg i Skålevik like utenfor Bergen. Selskapet ekspanderte raskt og etablerte tankanlegg og salgspunkter langs hele norskekysten fra Kristiansand til Vardø. Mekaniseringen av den norske fiskeflåten etter 1918 førte til betydelig vekst i selskapet.

Østlandske Petroleumscompagnie (ØPC) 1893

Steilene tankanlegg
Arbeid på Steilene tankanlegg på Nesodden.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Østlandske Petroleumscompagnie ble dannet i mai 1893. Selskapet samarbeidet tett med VPC og solgte produkter til den delen av Norge VPC ikke betjente. Produktene var i utgangspunktet parafin til lamper, ovner, kokeapparater, smøreoljer og først senere kom drivstoff som bensin og diesel. ØPC hadde hovedkontor i Christiania, men hoveddelen av virksomheten ble drevet fra store anlegg på Steilene utenfor Nesodden.

Vallø Oljeraffineri

Arbeidslag på Vallø
Et arbeidslag på Vallø Oljeraffineri rundt 1900.
Av /Statsarkivet i Stavanger.
Lisens: CC BY 2.0

Vallø Oljeraffineri ble originalt bygget i 1900 av forretningsfolk i Tønsbergområdet. Raffineriet gikk konkurs i 1905 og ØPC overtok raffineriet. ØPC investerte betydelig i oppgradering av prosessanlegget og laboratorium, samtidig som råstoff ble sikret fra USA. Raffineriet laget et stort spekter av produkter og solgte til hele Norge, i samarbeid med ØPC og VPC. Vallø forble Norges eneste raffineri til 1960.

VPC, ØPC og Vallø raffineriet var deleid av Standard Oil i USA og fikk leveranser fra USA.

Første verdenskrig og mellomkrigstid

Vallø laboratorium
Laboratoriet på Vallø i 1932.
Av /Statsarkivet i Stavanger.
Lisens: CC BY 2.0

De tre selskapene samarbeidet tett med import, distribusjon, priskontroll og hadde i realiteten monopol på salg av petroleumsprodukter til etter første verdenskrig. Krigen var en utfordring siden selskapene fikk store problemer med å importere tilstrekkelige mengder råstoff. Etter krigen valgte selskapet å konsolidere organisatorisk og investere i raffineriet. Vallø Oljeraffineri ble kanskje Europas mest moderne i 1925. Det satset særlig på transformatorolje til norske og europeiske kraftverk og elektrisitetsverk.

Motorisering av fiskeflåten, biler, lastebiler og rutebiler skapte grunnlag for utbygging av tankanlegg og bensinstasjoner spredt ut over hele landet. Esso-navnet ble introdusert i 1934, ved sammenslåing av ØPC, VPC og Vallø Oljeraffineri.

Andre verdenskrig

Vallø i ruiner
Vallø Oljeraffineri i ruiner i 1945.
Av /Statsarkivet i Stavanger.
Lisens: CC BY 2.0
Vallø oljeraffineri

Vallø Oljeraffineri etter gjenoppbyggingen.

Av /Statsarkivet i Stavanger.
Lisens: CC BY 2.0

Alle tre selskap ble dratt inn i andre verdenskrig fra starten. Vallø Oljeraffineri ble besatt av tyske tropper. ØPC leverte bensin til den norske mobiliseringshæren og VPC fikk store og små anlegg ødelagt som følge av krigføringen. Krigen medførte igjen store leveranseproblemer av råstoff fra utlandet og man forsøkte nødtiltak som for eksempel nasjonal innsamling av spillolje til reraffinering. Alle tre selskap var engasjert i motstanden mot tysk okkupasjon og sørget blant annet for at hjemmefronten fikk bensin til sine kjøretøy. Bedriften mottok diplom fra hjemmefronten etter krigen.

25. april 1945 ble Vallø Oljeraffineri bombet med katastrofale konsekvenser. Raffineriet og sivil bebyggelse omkring ble ødelagt og 53 sivile nordmenn mistet livet.

Gjennoppbygging fra 1945 til 1970

Slagenraffineriet
Raffineriet på Slagentangen ble åpnet i 1961.
Av /Statsarkivet i Stavanger.
Lisens: CC BY 2.0

Etter krigen ble selskapene, inkludert Norwegian-American Oil Company, endelig formelt slått sammen til et selskap under navnet Esso Norge AS med stiftelsesdato 1. mai 1953. Gjenoppbyggingen av ødelagte anlegg startet umiddelbart etter krigen og ble avsluttet med at Vallø Oljeraffineri ble gjenåpnet i 1954. Veksten i bilparken, antallet lastebiler, busser og traktorer førte til at Esso Norge på 1960-tallet var oppe i hele 1100 bensistasjoner i Norge.

I 1961 ble Slagentangen Oljeraffineri ved Åsgårdstrand åpnet. Selskapet og norske myndigheter hadde blitt enige om at Vallø ble for lite og utviklingen av et moderne samfunn krevde et stort moderne raffineri. Raffineriet forsynte hele det sentrale Østlandsområdet, mens Vallø fokuserte på spesialprodukter som asfalt og smøreoljer.

Aktivitet i Nordsjøen fra 1965

Ocean Traveler
Boreplattformen Ocean Traveler ble brukt til den første leteboringen på norsk sokkel. Dette ble starten på det norske oljeeventyret.
Av /NTB.

I juni 1965 ble Esso Exploration Norway Inc dannet for å ta seg av bedriftens aktivitet på norsk sokkel i Nordsjøen. Da hadde selskapets representanter allerede arbeidet sammen med norske myndigheter for å bidra til utarbeiding av konsesjonslovgivning, sikkerhetsregler og opplæring av norske byråkrater, politikere og presse siden 1963. Selskapet fikk tildelt de tre første produksjonslisensene på norsk sokkel og boret første letebrønn i 1966 med boreriggen «Ocean Traveler». Den andre brønnen, 25/11-1, ble boret høsten 1966 og tidlig sommer 1967. Her ble det første funnet på norsk sokkel gjort 24. mai 1967.

Bedriften etablerte seg med hovedkontor i Stavanger og base i Hundvåg, like utenfor Stavanger. Bedriften tok videre initiativ til å etablere servicebedrifter med forsyningsskip, dykkefirma, helikopterservice og større basefasiliteter i Dusavik ved Stavanger. Esso Exploration deltok også i utviklingen av norske regler som «net profit-avtaler», glideskala, teknisk assistent ved utbygginger og «carried interest»-systemet i samarbeid med Jens Evensen og det norske oljerådet.

Investor og teknisk assistent fra 1973 til 1989

Esso Exploration vant eierandeler i Sleipner, Nord-Øst Frigg, Snorre, Odin, Brage, Statfjord og en rekke letelisenser. Bedriften var teknisk assistent for Statoil under utbyggingen av både Sleipner- og Gullfaks-feltene og for Saga Petroleum under utbyggingen av Snorre-feltet.

Mobil var operatør for Statfordfeltet under hele utbyggingsfasen fra 1975 til 1987, da operatørskapet ble overført til Statoil.

Egenopererte felt og tekniske nyvinninger fra 1989 til 2003

Esso Exploration skiftet navn til Exxon Exploration and Production Inc for driften på norsk sokkel. Exxon bygget ut og opererte gassfeltet Odin. Driften ble stanset i 1996 og hele plattformen med rørledninger og undervannsinnstallasjoner fjernet som første installasjon i Nordsjøen. Exxon fullfinansierte og assisterte Sintefs flerfase-laboratorium sør for Trondheim. Her ble teknologien utviklet som tillater at olje av mange produktkvaliteter, fra tung olje til lett kondensat, blir transportert gjennom samme rørledning. Denne teknologien har gjort mange felt på norsk sokkel og ellers i verden kommersielle.

Bedriften gjennomførte en langtidstest av flytende produksjon på Balder-feltet i 1989 og 1990 med produksjonsskipet Petrojarl. Testen var vellykket og ga støtet til utbygging av Balder- og Jotun-feltene med flytende produksjonsskip. Feltene er videre utbygd med plattformene Jotun B i 1998 og Ringhorne i 2003. Teknologien for flytende produksjon er kopiert på mange felt utenfor Norge og i Afrika.

I 2000 ble selskapene Exxon og Mobil fusjonert globalt under navnet Exxon Mobil.

Redusering av aktiviteter etter 2000

Etter 2000 har Exxon Mobil redusert sin aktivitet i Europa inkludert Norge. Bensinstasjonskjeden ble redusert til cirka 300 stasjoner, og i 2017 ble disse solgt til det irske selskapet DCC som driver dem videre under merkenavnet Esso. Den egenopererte virksomheten på norsk sokkel ble solgt til Point Resources, og oppstrømsdelen av bedriften er nå en liten gruppe ansatte som følger opp lisenser operert av andre selskap.

Virksomheten på Vallø opphørte omkring år 2000 og området blir nå totalt renset og renovert i et prosjekt til cirka 500 millioner kroner. Slagenraffineriet er kraftig oppgradert og helt moderne, med salg av produkter over hele Europa. Raffineriet er tilpasset mottak av oljen fra Balderområdet og er rustet til fortsatt drift i mange år.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Esso Norge (2011). Raffineriet på Slagentangen, Et industrieventyr gjennom 50 år. Oslo: Esso Norge.
  • Esso Norge (1993). Verdier skapt gjennom 100 år. Oslo: Esso Norge.
  • ExxonMobil (2018). 125 years of history, ExxonMobil.
  • Erik Jakobsen (2018). Esso og ExxonMobil 125 år i Norge. Jubileumsfilm, Tønsberg.

Kommentarer (4)

skrev Geir Andreassen

Hei hvem eier nå det gamle selskapet Norske Esso?Er det Esso Norge as?

svarte Rolf Bryhn

Norske Esso er det tidligere navnet på Esso Norge, som er eid av amerikanske Exxon Mobil Corporation i over 100 år. Esso er lydbildet av SO, dvs. Standard Oil,som var det opprinnelige navnet på Exxon. Esso som varemerke brukes fremdeles i flere land, bl.a. Norge, Tyskland og Canada. Beklager meget sent svar.

skrev Bjørn Aaagaard

I 1939 skriver arkitekt Kåre Holbek-Hansen i en artikkel i Byggekunst, hvor han presentere et utvalg av bensinstasjoner, at de tidlige modernistiske stasjonene med tydelig firma-identitet bare i begrenset grad var et resultat av en samlet strategi fra bensinselskapenes side. Fra både BP, shell og Texaco foreligger det fremdeles stasjoner med et tydelig arkitektonisk gjennomarbeidet utrykk. Hadde Mobil noen slik strategi der de selv sto som eiere av stasjonene, eller ble stasjonene oppført av private eiere, tegnet og beregnet av lokale bygningsingeniører?

svarte Ola Nordal

Dette er et veldig godt spørsmål. Dessverre har vi ikke noe svar klart til deg, men vi vil se på dette når vi reviderer artikkelen. Mvh Ola i SNL-redaksjonen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg