Politifaglige begreper

Politi, offentlig forvaltningsorgan som varetar samfunnets interesser i opprettholdelse av ro, orden og sikkerhet, påser at lover og andre rettsforskrifter overholdes og etterforsker og påtaler rettskrenkelser.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Heivoll

Politihøgskolen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 68 artikler: