Politifaglige begreper

Politi, offentlig forvaltningsorgan som varetar samfunnets interesser i opprettholdelse av ro, orden og sikkerhet, påser at lover og andre rettsforskrifter overholdes og etterforsker og påtaler rettskrenkelser.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Heivoll

Politihøgskolen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 72 artikler: