Politireserven, mannskaper som politiet kan trekke inn for å styrke sin kapasitet for å avverge eller begrense naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker, eller for å opprette samfunnsordenen når viktige allmenne interesser tilsier det, eller ved militær beredskap eller mobilisering. Mannskapene er vernepliktige som etter utført førstegangstjeneste utfører pliktig tjeneste i politiet for resterende vernepliktstid. Ordningen er hjemlet i lov om tjenesteplikt i politiet av 21. nov. 1952.