Politivedtekt, bestemmelse om lov og orden m.m. som skal gjelde i en kommune i tillegg til den ordinære lovgivning. Gis av den enkelte kommune med hjemmel i politiloven av 4. aug. 1995 § 14 på områder som angår interne forhold i kommunen, spesielt ordensforskrifter som håndheves av politiet. Vedtas av kommunen og må godkjennes av Justisdepartementet eller den instans departementet fastsetter (Politidirektoratet).