Uttransportering, benyttes om tvangsmessig utsendelse av utlendinger som har oppholdt seg ulovlig i Norge, eller som har fått endelig avslag på søknad om asyl eller oppholdstillatelse på annet grunnlag. Uttransportering benyttes der vedkommende nekter å reise frivillig. Uttransporteringen skjer som regel med ledsagelse av politiet. Uttransportering administreres av Politiets utlendingsenhet, opprettet 1.1.2004 som et eget organ under Politidirektoratet.