Kriminalpoliti, i daglig tale fellesbenevnelse på de enheter og mannskaper som innenfor politietaten primært har til oppgave å drive etterretning og teknisk og taktisk etterforskning med sikte på å avdekke og oppklare straffbare handlinger. Politifolkene som driver etterforskning, herunder ansatte i lensmannsetaten, utgjør en integrert del av politiet i politidistriktet under politimesterens ledelse, jf. politiloven av 8. august 1995.