Mangfoldighet, et topologisk rom som i nærheten av ethvert punkt er lik et evklidsk rom med konstant dimensjon. En torusflate (se torus) er f.eks. en todimensjonal mangfoldighet fordi ethvert punkt på en slik flate er inneholdt i et «lite» flatestykke som er homeomorft (se homeomorfisme) med et todimensjonalt (plant) evklidsk rom. Torusflaten danner også et eksempel på de mer spesielle begrepene differensiabel, henholdsvis analytisk mangfoldighet, som spiller en stor rolle i moderne analyse og funksjonsteori.