Slaget ved Lyngør 1812, der den dansk-norske fregatten Najaden ble ødelagt og senket av det britiske linjeskipet Dictator. Etter et maleri av F. T. Klos, en dansk marineoffiser som selv var med. Orlogsmuseet, København.

/NTB Scanpix ※.
Kanonjolle
Øster Riisøer 3 (bildet) er en nøyaktig kopi av kanonjoller som ble brukt under Napoleonskrigene, bygd etter originale tegninger. Øster Riisøer I og II ble bygd i 1807 og deltok i slaget ved Lyngør.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Slaget ved Lyngør var et sjøslag som stod 6. juli 1812 mellom Danmark-Norge og Storbritannia. Slaget var en del av napoleonskrigene. De mest kjente skipene som deltok, var den norske fregatten Najaden og det britiske linjeskipet Dictator. Najaden ble totalt ødelagt i slaget, og to av de andre dansk-norske skipene ble erobret av britene. Det endte med britisk seier, men de norske kanonbåtene som gjenopptok kampen etter at Najaden var senket, klarte å påføre de britiske skipene store skader.

Sett i perspektiv av den dansk-norske marinehistorien kan ikke slaget ved Lyngør regnes som noe stort slag. Med 136 døde og 100 hardt sårede var det i norsk målestokk likevel et stort sjøslag, og helt fram til 9. april 1940 det største sjøslaget innenfor Norges kystlinje. Slaget har derfor vært underlagt grundige studier, først og fremst når det gjelder de taktiske disposisjonene og spørsmålet om fordelingen av ære mellom de involverte partene, men også i noen grad når det gjelder spørsmålet om den politiske bakgrunnen for slaget.

Bakgrunn

Danmark-Norge deltok i napoleonskrigene på Frankrike og Napoleons side fra 1807. Storbritannia var blant landene som deltok på motsatt side av krigen. Under flåteranet i 1807 bombet britene København, ranet til seg mesteparten av den dansk-norske flåten og blokkerte den norske kyststrekningen.

Selv om flåteranet hadde ført Norge ut i en krig som medførte både blokade og en gjensidig kaperkrig, var situasjonen for Norge ved utgangen av 1811 likevel relativt stabil. Avlingene hadde vært gode, og gjennom en dispensasjonsordning (lisensfarten) hadde man igjen en økende trelasthandel med Storbritannia. Selv om egen kaperfart også kunne være innbringende, ønsket mange nordmenn at man konsentrerte seg om kystforsvaret framfor i unødvendig grad å utfordre britene med havgående krigsfartøyer.

Najaden

Najaden
Najaden var en fregatt, bygd i 1811 på Holmen i København for den dansk-norske marine. Tegning av Najaden fra 1917. Teksten nederst: «Fregatten 'Najaden'. Ødelagt af den engelske Overmagt i Lyngør Havn i Norge».
Av .
Hans Peter Holm

Hans Peter Holm var sjef for den nybygde fregatten «Najaden». I slaget ved Lyngør ble «Najaden» totalt ødelagt og briggene sterkt skadd i kamp mot det britiske linjeskipet «Dictator». Holm forliste og druknet i Langesundsbukta kort tid etter. Han ble begravd i Langesund, der det ble reist et monument på hans grav.

I Danmark satt bitterheten mot britene dypt, og man så muligens også med en viss bekymring på at Norge skulle bli for gode venner med dem. På dansk-norsk side disponerte man over 10–12 brigger, dels gjennom nybygging og dels ved erobring. De fleste av disse var plassert i Norge, der man mente de kunne bli best benyttet, men fraværet av større orlogsfartøyer begrenset uansett muligheten til offensive operasjoner mot britene. Da fregatten «Najaden» ble sjøsatt høsten 1811, var den det første større skipet bygd i København etter flåteranet. Med sine 143 fot, 36 kanoner og 295 mann var det egentlig ikke noe stort krigsskip, men den symbolske verdien av det nye skipet var betydelig. Vinteren 1812 bestemte man seg for at også «Najaden» skulle bli sendt til Norge og operere sammen med briggene. Som sjef ble utnevnt kaptein Hans Peter Holm, en erfaren og avbalansert kaptein og dessuten ridder av Dannebrog. 28. februar 1812 gikk «Najaden» til Kristiansand, der hun på grunn av noen mindre uhell ble liggende helt til 11. mai. I mellomtiden ble fregatten forsterket med ytterligere seks kanoner og 18 mann.

Den norske øverstkommanderende, admiral Otto Lütken, var blitt instruert til å unngå offentlig oppmerksomhet rundt «Najaden», men før hun var klar til tjeneste, hadde britene trolig for lengst fanget opp dette. Formelt var Sverige fremdeles i krig med Storbritannia, men som et ledd i tilnærmingen mellom de to nasjonene hadde britene fått tilgang til den svenske marinebasen Vinga utenfor Göteborg. Våren 1812 var derfor britiske krigsskip, under ledelse av James Saumarez, i stor aktivitet i Skagerrak, både for beskyttelse av egen trafikk og for oppbringelse av dansk-norske handelsskip. Men da det i mai ble kjent at «Najaden» var operativ, var jakten på henne trolig en hovedoppgave for den såkalte Skagerrak-eskadren.

Slaget

Slag i Lyngørs havn 1812
Påskrift: «Den Danske Fregat Noyaden i Slaget med et Engelsk Rangskib og en Brig i Lyngørs Havn den 11te Julli 1812. Tegnet af O.I.S. Seboye 1816.»

Etter proviantering for åtte uker i Fredriksvern ble «Najaden», sammen med briggene «Lolland», «Kiel» og «Samsø», sendt ut til et nytt oppdrag 3. juli 1812. Oppdraget var trolig fortsatt å holde farvannet fritt for fiendtlige fartøyer og sikre farten mellom Danmark og Norge. Om ettermiddagen 6. juli lå de fire norske fartøyene ankret ved «Haven» på vestsiden av Sandøya (mellom Tvedestrand og Risør). Her anså de seg som trygge for fienden – dels fordi øya skjulte dem, dels fordi det var et trangt farvann, og dels fordi det lå to kystbatterier på Borøya litt sør for ankringsplassen. I tillegg visste de at det var norske kanonbåter stasjonert i nærheten.

Etter en felles middag valgte de fire skipssjefene å spasere til et høyere punkt på øya. Til sin store overraskelse fikk de da se fire britiske krigsfartøyer med retning inn det trange farvannet mot Sandøya. Det viste seg senere å være linjeskipet «Dictator» sammen med de tre briggene «Calypso», «Podargus» og «Flamer». På bakgrunn av opplysninger de tidligere hadde truet til seg fra en fiskeskøyte, visste britene at de norske skipene var i nærheten, og de hadde derfor gått langt inn i skjærgården for å speide etter de norske skipene. Sjef på «Dictator», og samtidig sjef for hele styrken, var den unge kaptein James Steward. Fordi sjefen på «Podargus» hadde meldt at han om bord hadde en mann med godt kjennskap til det trange farvannet, bestemte han seg for å angripe de norske skipene, bokstavelig talt i deres egen «have».

Her var det den norske kaptein Holm gjorde en taktisk vurdering som noen i ettertid har stilt spørsmål ved. I stedet for å ta opp kampen mot det han anså for å være en sterkere styrke, ville han forsøke å slippe unna. Men dette skjedde først etter at han hadde forhørt seg med de medfølgende losene om de kunne angi en alternativ ankringsplass der de britiske fartøyene ikke ville kunne følge etter. Losene var alle enige om at de da måtte følge den indre leden til Lyngør, der fienden aldri ville våge å følge dem.

For å vinne tid kuttet de ankertrossene og seilte innover leden rundt kl. 19.00 den 6. juli, uten at dette fikk britene til å snu. Allerede ved Buskjærene, på vei inn mot Sandøya, gikk «Podargus» på grunn, og Steward lot «Flamer» bli igjen for å bistå den. Britenes kjentmann gikk over på «Calypso», som ledet «Dictator» i jakten på de flyktende fartøyene. En stund var de så nær hverandre at kanonskudd ble avfyrt fra begge parter. Klokken 20.30 gikk de norske fartøyene inn i Store Svalsund til havnen i det lille tettstedet Lyngør, der det allerede lå to oppankrede handelsskip. Inne i den trange havnen fikk de norske fartøyene en lite gunstig ankringsposisjon med tanke på de kommende begivenhetene. I særdeleshet gjaldt dette «Najaden», som både på grunn av vinden (fra nord-nordvest) og de andre fartøyenes posisjon ikke klarte å få sin bredside mot Store Svalsund. Ettertiden har også diskutert om dette var en bevisst handling, og i så fall en feilvurdering, eller om det var bare en uheldig posisjon som man senere ikke rakk å rette opp.

Svein Aanonsen hevder i en artikkel fra 1962 at «Najaden» fikk en trosse på land, men at man ikke rakk å varpe seg på tvers av den uheldige retningen den hadde. Av samme grunn mener han at «Najaden» hadde en trosse også over i det utenforliggende handelsskipet, men at denne ble kappet under ildkampen. Fredrik Beutlich skriver i en bok fra 1940 at «Najaden» fikk et spring i land og med dette prøvde å dreie bredsiden mot Store Svalsund, men at manøveren ble vanskeliggjort av at «Lolland» på deres styrbord låring hindret dem i å dra akterskipet sørvestover, samtidig som et handelsskip på babord baug hindret dem i å trekke denne om nordøst.

For det som ikke kunne skje, hadde selvsagt skjedd: «Calypso», med kjentmannen mange i ettertid mente var en norsk forræder, hadde klart å lose «Dictator» fram til Store Svalsund, der den ventet på at kaptein Steward overtok teten. Et stykke inn i sundet slapp Steward klokelig et anker bak seg, mens baugen seg sakte inn mot land til den så vidt berørte grunnen. I tillegg fikk han en trosse i land. «Dictator» hadde dermed hele sin bredside vendt mot «Najaden» på en avstand man senere har anslått til under 100 meter. «Calypso» ankret rett bak, og via noen lettbåter satte de to skipene en del soldater på land på de omkringliggende øyene.

Mot bredsiden til «Dictator» med 26 større kanoner var «Najaden», som kunne bruke bare sitt stevnskyts, sjanseløs. Allerede den første bredsiden, om lag klokken 21.30, rammet i hovedsak skroget og gjorde mer eller mindre slutt på «Najaden». Like etter røk mastene, og i neste øyeblikk raste hoveddekket ned på det underliggende batteridekket. I løpet av en knapp halvtime var «Najaden» fortapt, og da også kruttmagasinet eksploderte, tippet fartøyet rundt mot babord og sank. En del av mannskapet reddet seg i land eller ble reddet av småbåter.

Om bord på «Kiel», som lå slik til at den kunne skyte bare med en babord baugkanon, valgte kapteinløytnant Otto Friederich Rasch derimot å stryke flagget da den ene kanonen sviktet og lettbåtene ble skutt i stykker. En prisebesetning ledet av en løytnant fra «Calypso» kom om bord og overtok skipet. Besetningen på «Kiel» forble om bord, og i tråd med tradisjonene for slike situasjoner ble de erklært for krigsfanger. «Lolland» fortsatte kampen enda en stund, før kaptein Anthonius Krieger innså at det var nytteløst. Han unnlot å stryke flagget som et tegn på overgivelse, men satte fyr på skipet og tok med seg besetningen på land. «Lolland» ble straks etter besatt av britene.

«Samsø», som lå lengst fra «Dictator» og ikke hadde fått skutt i det hele tatt, klarte å komme seg ut gjennom det østre innløpet til Lyngør, der den ankret opp i en nærliggende bukt. Den var relativt uskadd, men kaptein Frederik Grodtschilling var skadd. Han rodde senere til Risør med en del andre skadde. Med senkningen av «Najaden» og med de to briggene som priser så slaget ut til å bli en total britisk seier.

Kanonbåtene

Men Norge hadde fremdeles et våpen igjen, nemlig kanonbåtene, som enten var kanonjoller med 20 mann og en stor 24-punds kanon akterut, eller kanonsjalupper med 45 mann og en stor 24-punds kanon både foran og bak. Kanonbåtene befant seg i et rimelig stort antall spredt i mindre grupper langs kysten og kunne med sin manøvreringsevne utgjøre en betydelig trussel selv for store krigsskip. Men først måtte de fleste varsles, noe som skjedde gjennom en kjede av optiske telegrafer, og de måtte deretter bli rodd til stedet der de kunne utfordre fienden. I dette slaget spilte de en rolle både når det gjaldt skipene «Flamer» og «Podargus», som sto på grunn ved Buskjærene, og i siste fase av kampene ved Lyngør. Ved Lyngør var det stasjonert to kanonjoller, og allerede ved ankomsten til «Najaden» hadde Holm gitt sin skipsoffiser, secondløytnant Christian Cristopher Zahrtmann, ansvaret for disse. De hadde under hele slaget beskutt de britiske fartøyene fra sine «lurkeposisjoner» også etter at Holm hadde sluttet seg til dem.

På et tidspunkt, etter at «Kiel» og «Lolland» var besatt, ble det på «Dictator» heist et hvitt flagg (et parlamentærflagg) som tegn på at man ønsket en samtale og en kamppause. Dette ble ikke straks fulgt opp av Holm, som heller sendte kanonjollene mot øst for å møte forsterkningen av kanonbåter som var ventet derfra. Forsterkningen viste seg å være bare tre kanonjoller fra Risør, under ledelse av secondløytnant Henrich Gustav Mecklenburg. Klokken hadde nå passert 01.00 den 7. juli, og sammen gikk de fem kanonjollene til angrep på «Dictator» og «Calypso», først gjennom Store Svalsund og senere på innsiden av Steinsøya. Men fordi de begge steder ble plaget av kuler fra geværskyttere, trakk de seg til slutt tilbake til innløpet av Store Svalsund, der de også kunne vente på at fienden skulle stå ut av sundet. Holm, som hadde et håp om ytterligere forsterkninger, sendte nå Zahrtmann om bord på «Dictator» for å forhøre seg om bakgrunnen for det heiste parlamentærflagget.

Det viste seg at Steward ville tilby å slippe sine fanger fri hvis han fikk garantier for ikke å bli angrepet av kanonjollene. Holm anså det hele for å være nærmest en krigslist på linje med den admiral Horatio Nelson brukte under slaget på Københavns red i 1801, altså beregnet bare på å vinne tid til å forbedre egen posisjon, og han fortsatte angrepene. Klokken var nå halv fire om morgenen den 7. juli. Stewards taktikk hadde lyktes i den forstand at «Dictator» og «Calypso» nå hadde kommet under seil og var på vei ut det samme sundet (med briggene på slep). De ble imidlertid så stresset av skytingen fra kanonjollene at de trakk sine folk vekk fra både «Lolland» og «Kiel», som de prøvde å sette i brann. Ute av sundet dreide de østover. Kanonjollene forfulgte dem et stykke, men vinden var på britenes side, og de måtte snart gi opp jakten.

Også «Farmer» og den grunnstøtte «Podargus» hadde i mellomtiden vært i kamp med norske kanonbåter og til dels kystbatteriene på Borøya. Først var de blitt angrepet av kanonjollene «Kiøge Bugt» og «No 3.», som hadde sin stasjon i nærheten. Resten av Arendal-divisjonen, to kanonsjalupper og en kanonjolle, hadde ikke fått meldingen om de britiske skipene før nærmere klokken 20.00. Da de underveis hørte og senere så kampene mot «Podargus» og «Flamer» ved Borøya, visste de ikke bedre enn at det var her de skulle kjempe. Kampen endte da «Podargus» rundt kokken 01.00 omsider kom seg av grunnen og seilte vekk med «Flamer», tydelig skadd, men seilbar. Først da fikk Arendal-divisjonen, fra jolle «No. 3», høre om skipene som hadde seilt mot Lyngør. Men mannskapet var utslitt, og derfor lot sjefen, kapteinløytnant Gabriel Grubbe Dietrichson, dem hvile litt før de rodde videre. Forsterkningene fra Arendal, som man etterpå mente trolig ville spilt en avgjørende rolle for en full norsk seier, ankom derfor ikke før i åttetiden, et par timer for sent.

Ettertidens vurdering

Minnesmerke Lyngør
Minnesmerke for slaget ved Lyngør i 1812.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Meningene om bakgrunnen for og gjennomføringen og resultatet av slaget har i ettertid vært mange. Kaptein Steward fremmet kort tid senere en klage som ble behandlet på høyt nivå i begge land. Der reiste han et krav om kompensasjon fordi han mente det var brudd på uskrevne regler å gjenerobre et fartøy, altså «Kiel», som allerede hadde overgitt seg. Klagen førte ikke fram, men britene var likevel så fornøyde med sin innsats at de lot prege en egen minnemynt. I Norge var man lenge nokså reservert med tanke på å betrakte slaget som noen stor norsk prestasjon, selv om man på dansk side var mer positiv til egen innsats. I ettertid er det imidlertid reist minnesmerker både i Lyngør og i Risør, og det er skrevet både sanger og lange dikt om begivenheten. En replika av en kanonjolle er i nyere tid bygd i Risør, og med denne i sentrum blir slaget årlig markert med en høytidelighet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg