Replika av Hiawatha-beltet

Hiawatha-beltet symboliserer freden mellom de fem irokesernasjonene. Hvert av symbolene representerer én av de fem nasjonene. Linjen som forbinder alle symbolene representerer sammenslutningen mellom dem og Den store fredsloven. Beltet er laget av wampum-perler.

Av /National Museum of the American Indian/ Smithsonian .
Irokeserforbundet

Flaggene til mohawk (nederst) og irokeserforbundet (haudenosaunee). Irokeserforbundets flagg er basert på Hiawatha-beltet. Hvert av symbolene representerer én av de fem nasjonene.

Irokeserforbundet
Av /Getty.

Irokeserforbundet, i dag kjent som haudenosaunee-konføderasjonen, er et forbund av urfolksnasjoner i det nordøstlige Nord-Amerika.

Faktaboks

Også kjent som

haudenosaunee, irokeser-konføderasjonen. Engelsk: The League of the Iroquois, The Iroquois Confederacy

Opprinnelig var irokeserforbundet en politisk allianse mellom fem urfolksnasjoner som bodde nord i det som i dag er delstaten New York. Disse var mohawk, oneida, onondaga, cayuga og seneca. Alle snakket irokesiske språk. De kalte seg selv for haudenosaunee.

Alliansen oppstod trolig en gang mellom 1450 og 1600, selv om enkelte forskere mener at den strekker seg helt tilbake til 1100-tallet. I 1722 ble tuscarora opptatt som medlem, og forbundet bestod av seks nasjoner.

Målet med alliansen var å opprettholde fred og religiøs enighet mellom en rekke politisk og økonomisk uavhengige byer og landsbyer. Etter at den koloniale ekspansjonen tok til for alvor utover 1700-tallet, så irokeserne behov for en mer sentralisert politisk konføderasjon.

Alliansen var mer suksessfull og langvarig enn andre politiske allianser, som creek- og wyandot-konføderasjonene. Det er allikevel stor uenighet blant forskere i dag om hva slags rolle forbundet spilte som sentralisert, overnasjonalt organ.

I dag er medlemmene bosatt i mange forskjellige reservater i USA og Canada. Den spredte bosettingen og de utydelige etniske skillelinjene til beslektede grupper gjør det tilnærmet umulig å beregne et omtrentlig folketall.

Betegnelser

Alliansen ble tidligere kalt De fem (seks) nasjoners forbund, men ble etter hvert kjent som irokeser-konføderasjonen. Navneskiftet gjenspeiler en endret politisk struktur som følge av økende behov for en enhetlig motstandsbevegelse i møte med kolonial ekspansjon utover 1700-tallet.

Selv kaller de seg haudenosaunee («folk som bygger hus», ofte oversatt som «langhusfolket»), og forbundet haudenosaunee-konføderasjonen.

En annen betegnelse er «Det utvidede langhuset», et navn som spiller på et vesentlig organisatorisk trekk ved forbundet. Langhuset var en viktig metafor for konføderasjonen. Mohawk var sagt å vokte den østlige døren og seneca den vestlige. Onondaga voktet rådsilden, et seremonielt bål, i midten. Gjennom langhusmetaforen ble også de seks nasjonene forbundet i et symbolsk slektskap med hverandre, som en stor, utvidet familie under samme tak.

Historie

Opprinnelse

De fem nasjonene
Ledere fra de fem nasjonene i irokeserforbundet samlet rundt Deganawidah (Fredsmekleren) for å resitere lovene i det nye forbundet. I forgrunnen sees beltet med wampum-perler. Gravering fra 1700-tallet.
De fem nasjonene
Av /NTB.

Forskere i dag er uenige om alliansen oppstod som en reaksjon på en trussel utenfra, ofte knyttet til kolonial ekspansjon, eller om den var ment å overvinne interne stridigheter. Denne uenigheten kan knyttes til øvrige uenigheter om alliansens alder og politiske betydning. De fleste forskere er riktignok enige om at alliansen oppstod før kolonistenes inntog i området, men at det da er mer korrekt å snakke om et forbund heller enn en konføderasjon.

Forskerne som mener at irokeserforbundet oppstod før kolonitiden mener at den tok form som en løs politisk allianse, uten sentral politisk styring. Fordi opprinnelsesmyten forteller om en solformørkelse, er det mange som daterer opprinnelsen til 1451, fordi det var solformørkelse dette året. Andre mener at vi må helt tilbake til 1142 for å finne en solformørkelse som passer med beskrivelsene i de muntlige fortellingene.

Uansett opprinnelsesdato var alliansen motivert av en politisk vilje til å opprette intern fred mellom nasjoner som var kulturelt og språklig beslektet. Den knyttes derfor til Den store fredsloven, en avtale som fungerer som irokeserforbundets grunnlov, og som inspirerte utformingen av den amerikanske grunnloven. Den episke fortellingen om Den store fredsloven beskriver hvordan Deganawideh (Fredsmekleren) brakte fred til de fem nasjonene. Etter å ha overbevist den nøytrale kvinnen Jigonsaseh, den sørgende og hevngjerrige Hiawatha og til slutt den onde og kannibalistiske Adodarhoh, fikk Deganawideh forent haudenosaunee (irokeserne) til en politisk allianse. Haudenosaunee selv hevder at alliansen har eksistert i uminnelige tider.

Alliansen

Alliansen inkluderte langt ifra alle irokesisk-språklige folk, og flere av de som ikke inngikk i alliansen ble definert som fiender. Det er estimert at alliansen rommet mellom 20 000 og 30 000 mennesker fordelt på ti byer og enda flere landsbyer på begynnelsen av 1600-tallet. Dette var bosetninger som var mer eller mindre selvforsynte ved hjelp av hagebruk, sanking og småviltjakt.

Det meste av det politiske og sosiale livet ble styrt internt i bosetningene. Dette var hovedsakelig kvinnenes domene. De sørget ikke bare for husholdningen, men for landsbyen i sin helhet. Det var de som vedlikeholdt bygninger, sørget for matsikkerheten og forvaltet jordene rundt. Mennene var på sin side ansvarlige for de store skogsområdene utenfor bosetningene, og for å opprettholde politiske allianser på tvers av grupper.

Kolonial ekspansjon

Det var først etter at den koloniale ekspansjonen tok til for alvor utover 1700-tallet at irokeserne så behov for en mer sentralisert politisk konføderasjon. Europeernes ankomst gav støtet til en intens rivalisering mellom lokale folkegrupper, ettersom europeerne brakte med seg jernredskaper, skytevåpen og andre ettertraktede handelsvarer.

Samtidig handlet nykommerne pelsdyr av urfolkene. Dette markedet viste seg å være nesten umettelig. Kontroll over pelshandelen ble derfor et vesentlig mål for urfolkene i de østlige skogsområdene. Konkurransen førte til langvarige og bitre stridigheter, både mellom lokale urfolksnasjoner og mellom urfolk og nybyggere.

En betydelig maktfaktor

Fredsmekling mellom irokesere i Canada (farget gravering fra 1807)

En framstilling fra 1807 av fredsmekling mellom irokesere i Canada. En fransk guvernør leder forhandlingene.

Fredsmekling mellom irokesere i Canada (farget gravering fra 1807)
Av /Universal Images Group Editorial / Getty.

Irokeserforbundet ble særlig kjent for sin effektivitet og militære slagkraft. Alliansen representerte lenge en betydelig maktfaktor og nøt atskillig respekt blant franskmenn og briter. Irokeserne utnyttet dette politisk ved å spille de to kolonipartene opp mot hverandre, og ved å inngå lukrative handelsavtaler med dem. Forbundets makt ble først brutt under den amerikanske uavhengighetskrigen, da cayuga og seneca stilte seg lojale overfor britene, mens de andre balanserte mellom å innta en nøytral holdning og å støtte amerikanerne.

Alliansen var mer suksessfull og langvarig enn andre politiske allianser, som creek- og wyandot-konføderasjonene. Forskere har pekt på tre geografiske og tre kulturelle årsaker til dette. De bebodde et område midt mellom de største handelsrutene i nordøstområdene, de var plassert langt nok unna de europeiske nybyggerne til å forberede seg på endringene de så blant folkene rundt seg, og de stod etter hvert i en posisjon der de kunne spille de ulike kolonimaktene mot hverandre. I tillegg var de hagebrukere og derfor mindre sårbare overfor de økonomiske endringene som fulgte av pelshandelen, de adopterte og assimilerte krigsfanger og de hadde Den store fredsloven.

Det er allikevel stor uenighet om hva slags rolle forbundet spilte som sentralisert, overnasjonalt organ. Mange forskere tviler på om det hadde direkte innflytelse på de ulike nasjonenes interne politikk. De seks nasjonene hadde et uttalt mål om styring basert på konsensus, men det finnes mange historiske eksempler på at tapende parter inngikk egne avtaler med kolonistene selv om dette var i strid med forbundets bestemmelser.

Konføderasjonen i nyere historie

Grafitti med irokeserforbundets (haudenosaunee) symbol
I dag er irokesere bosatt i mange forskjellige reservater i USA og Canada. Den spredte bosettingen og de utydelige etniske skillelinjene til beslektede grupper gjør det tilnærmet umulig å beregne et omtrentlig folketall. Flere seremonielle og politiske tradisjoner har overlevd til i dag, om enn i redusert målestokk. Det overføres fremdeles hoyaneh-titler, som Hiawatha og Adodarhoh, og mange irokesere holder fast på den tradisjonelle religionen.

I likhet med andre nordamerikanske urfolksgrupper har irokeserne vært utsatt for stadige overgrep fra myndighetenes side. Et typisk eksempel var forslaget om Kinzuademningen i Pennsylvania, som ville ødelegge godt jordbruksland som tilhørte senecareservatet. Konføderasjonen brakte saken for retten i 1956, men denne valgte å overse det fremste rettsgrunnlaget, The Pickering Treaty av 1896, med det resultat at senecastammen tapte saken juridisk. Moralsk vant de likevel en stor seier og fikk fremfor alt fortalt verden at det ennå fantes et irokesersamfunn i staten New York.

I dag er forbundet splittet opp, og medlemmene bosatt i en lang rekke reservater i USA og Canada, hovedsakelig basert på nasjonstilhørighet. Alle de seks nasjonene er representert på ulike reservater i staten New York. I tillegg til disse har mohawk reservater i Quebec og Ontario i Canada, mens oneida har i Ontario og Wisconsin og seneca-cayuga har ett i Oklahoma. Bare i Ontario finnes det et reservat for alle seks nasjonene.

Organisering

Forbundsrådet består av 50 plasser fordelt på 49 mannlige fredsforvaltere, kalt hoyaneh, og ett tomt sete til minne om Fredsmekleren. Hver av de 49 fredsforvalterne blir utpekt av klansmødrene, og er til en viss grad basert på matrilineært slektskap. Posisjonen er ubetalt og varer livet ut (med mindre klansmødrene avsetter dem). Fordelingen av representantene står ikke i forhold til de individuelle nasjonenes størrelse. Onondaga har fjorten representanter (inkludert Fredsmekleren), de såkalte storebrødrene mohawk og seneca har henholdsvis ni og åtte, mens de såkalte småbrødrene cayuga og oneida har henholdsvis ti og ni (inkludert én representant for tuscarora). Dette uttrykker en viss rangering av medlemmene innbyrdes, men spiller mindre rolle når politiske avgjørelser skal tas.

Alle overnasjonale politiske avgjørelser skal være basert på konsensus, noe som bare kan skje etter at den enkelte sak har vært gjennomdrøftet på flere ulike nivåer. Dette skjer i klansbaserte råd innad i hver nasjon og i rådet for klansmødrene. Enstemmighet på hvert trinn er en forutsetning for at saken skal tas med til forbundsrådet, der et endelig vedtak er avhengig av at samtlige hoyaneh gir sin godkjennelse. Viktige beslutninger overfor andre nasjoner blir ledsaget av en utveksling av wampum-belter og perlebroderte bånd med figurer og symboler som beskriver avtalens detaljer.

Til tross for at irokeser-konføderasjonen mistet sin maktstilling etter den amerikanske revolusjonen, har irokesernes seremonielle og politiske tradisjoner overlevd, om enn i redusert målestokk. Det overføres fremdeles hoyaneh-titler, som Hiawatha og Adodarhoh, og mange irokesere holder fast på den tradisjonelle religionen.

I akademiske debatter

Irokeserforbundet har inspirert en rekke akademiske debatter om politisk og sosial organisasjon. Den store akademiske interessen begynte trolig med Lewis Henry Morgans verk League of the Ho-dé-no-sau-nee or Iroquois fra 1851. Det var spesielt irokesernes demokratiske styresett og den rollen kvinnene spilte i politiske avgjørelser som vakte oppsikt. Irokeserne er blitt trukket frem som etnografisk eksempel på det nærmeste man kunne komme et antatt matriarkat eller kvinnevelde, og deres organisasjonsform har vært en interessant referanse i debatten om likestilling og kvinnefrigjøring.

Haudenosaunee ble kanskje enda viktigere for Karl Marx og Friedrich Engels. Mens Marx arbeidet med de siste bindene av Das Kapital, kom Morgans bok Ancient Society (1877), der han fremsatte sine evolusjonsteorier, som stemte overens med Marx' eget historiesyn. Engels innlemmet Morgans irokesiske materiale i The Origin of the Family, Private Property and the State (1884), et verk som skulle få betydning for senere marxistisk tenkning og samfunnsfilosofi.

I bestselgeren The Dawn of Everything (Begynnelsen til alt, 2022) bruker forfatterne David Graeber (1961–2020) og David Wengrow (1972–) haudenosaunee som eksempel på et storskalasamfunn uten noen form for politisk overhode eller sentral politisk styring.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Mann, Barbara Alice og Johansen, Bruce Elliot (red.) (2000): Encyclopedia of the Haudenosaunee (Iroquois Confederacy)
  • Richter, Daniel Karl (2011): The Ordeal of the Longhouse: The Peoples of the Iroquois League in the Era of European Colonization

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg