Anadrom, om ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk, og tilbake til ferskvann for gyting. Jfr. katadrom. I Norge har vi en rekke anadrome fiskearter, som f. eks. laks, ørret, røye, stingsild og havniøye. I havet er vekstforholdene generelt bedre enn i ferskvann, noe som fører til at vandrende individer ofte oppnår store størrelser. I det nordlige stillehav er det en rekke vandrende arter laks (stillehavslaks) som gir grunnlag for et meget omfattende fiske.