Holocaust i Norge

Oslo havn
Fra deportasjonen av norske jøder 26. november 1942. Bildet viser det tyske skipet Donau som legger fra kai i Oslo havn. Skipet fraktet 529 norske jøder til utryddelsesleirene. De ble kjørt til Oslo havn med drosjer, jernbanevogner og lastebiler. Bildet er tatt i skjul av fotograf Georg W. Fossum, som tok bilder for den norske motstandsbevegelsen.
Oslo havn
Av /NTB scanpix.
Glitnegården
Antisemittistisk grafitti på en butikk i Oslo under andre verdenskrig i 1941.
Av /Galleri Nor .

Holocaust i Norge var folkemordetde norske jødene under andre verdenskrig. Den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig fikk stor betydning for den jødiske minoriteten i landet. Jødene ble tidlig utsatt for kontrolltiltak, og mange flyktet ut av landet.

I 1942 begynte okkupasjonsmakten og deres medhjelpere en systematisk forfølgelse, med arrestasjon av alle norske jøder. I løpet av 1942 og 1943 ble i alt 773 norske jøder deportert til tyske dødsleirer. Den største deportasjonen skjedde 26. november 1942 da i alt 529 jøder ble fraktet ut av landet med skipet DS Donau.

De fleste norske jødene ble sendt til dødsleiren Auschwitz; kun 38 overlevde. Med dette utgjorde jødene over halvparten av alle nordmenn som ble drept i tyske leirer under krigen.

I forkant av andre verdenskrig utgjorde den jødiske minoriteten om lag 2100 personer. Ved folketellingen i 1946 ble det registrert 559 jøder.

For jødene som hadde vært i eksil i Sverige, eller overlevde leirene, ble tilbakekomsten til Norge vanskelig. Etterkrigsmyndighetene viste liten forståelse for det særegne ved de jødiske overlevendes krigserfaringer. Deportasjonene ble i liten grad et tema under landssvikoppgjøret, og det skulle vise seg vanskelig å få tilbake eiendeler som var inndratt i krigsårene. Det tok lang tid for mange å få tilbake bolig og arbeid.

Kontrolltiltak etter okkupasjonen

Jødeforfølgelse
Jødeforfølgelser i Oslo høsten 1940. Et butikkvindu i Oslo har fått påmalt; "JØDE" (stengt).
Jødeforfølgelse
Av /NTB scanpix.

Den tyske okkupasjonen av Norge i april 1940 ble umiddelbart merkbar for de norske jødene. De var svært klar over Hitlers holdninger til jøder, og flere flyktet. Noen rømte over grensen til Sverige, andre sluttet seg til styrkene som kjempet mot tyskerne fram til Norge overga seg i juni 1940.

Da det så ut til at okkupasjonsmakten lot jødene være i fred, kom de fleste tilbake til Norge og sine hjembyer. Kontrollen av jødene begynte likevel umiddelbart. De måtte levere inn radioene sine allerede i mai 1940, ett år tidligere enn resten av befolkningen. Samtidig ble menighetene i Oslo og Trondheim beordret til å sende inn lister over medlemmene.

Bare én måned etter okkupasjonen forsøkte tyskerne å merke jødiskeide forretninger i Østfold, og liknende kampanjer ble også gjennomført av hirden det neste året. Imidlertid skulle det vise seg at slike aksjoner gjorde mer skade enn gavn for nazimyndighetene. Til slutt ble de forbudt av partiledelsen i Nasjonal Samling fordi de ville unngå å utfordre den norske befolkningen. Dette betød ikke at partiet var sympatisk innstilt til de jødiske innbyggerne. I en tale som Vidkun Quisling holdt i april 1941 i Tyskland, framholdt han at jødene i Norge hadde skadet landet langt mer enn jøder i land med en langt større andel jødiske innbyggere.

I 1941 fikk jødiske sakførere og artister sine arbeidslisenser inndratt.

De første arrestasjonene

En av de første som ble arrestert og deportert til Tyskland, var forretningsmannen Moritz Rabinowitz (1887–1942) fra Haugesund. Han hadde gjennom hele 1930-tallet advart mot nazismens framvekst og utviklingen i Tyskland, og ble derfor arrestert allerede i desember 1940. Etter omtrent fem måneder i Grini fangeleir ble han sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, hvor han døde i februar 1942.

Sommeren 1941 ble flertallet av jødiske voksne menn i Tromsø og Narvik arrestert og overlevert til Sydspissen fangeleir ved Tromsø. Noen få dager senere ble statsløse jøder samt personer på Østlandet med østeuropeisk statsborgerskap pågrepet. En del av de arresterte satt i fangenskap fram til de ble deportert, andre ble sluppet fri etter å ha vært internert en periode.

Sommeren 1942 ble jøder som ferierte ved Oslofjorden, blant andre Julius Samuel, rabbineren for Det Mosaiske Trossamfund, arrestert. De ble senere løslatt.

Systematisk forfølgelse og kartlegging

J-stemplet pass
Passet til Leopold Meyer Rothmann, stemplet med rød "J". Passet kan sees i utstilling på HL-senteret.
Av /HL-senteret.

Vinteren 1941/1942 beordret Gerhard Flesch, som nylig hadde tiltrådt som sjef for Sipo og SD i Trondheim, at jødiske forretninger i byen skulle beslaglegges. I løpet av noen få måneder var alle butikkene beslaglagt og eierne arrestert. I mars 1942 ble fire mannlige jøder henrettet for «tyskfiendtlige uttalelser».

I januar 1942 tok en mer grundig kartlegging av jødene til. Via kunngjøring om stempling av legitimasjonskort som tilhører jøder, som ble trykket i landets aviser, ble de beordret til å få en «J» stemplet i legitimasjonskortene sine ved det lokale politikammer. Samtidig måtte de fylle ut «Spørreskjema for jøder». Hovedhensikten var å kartlegge jødenes økonomiske stilling i Norge, men det ble også spurt etter personlige opplysninger og kriminelle rulleblad.

I mars samme år ble «jødeparagrafen» gjeninnført av ministerpresident Vidkun Quisling, og igjen hadde ikke jøder adgang til å krysse grensen til Norge. Med dette fikk de tyske myndighetene den nødvendige oversikten over den norsk-jødiske befolkningen.

Internering av jøder i Norge

Minneplate
Minneplakett for de tre jødiske søsknene Jenny, Simon Kai og Sonja Henny Jakubowitz på Stabekk skole i Bærum. Høsten 1942 gikk de tre i første, fjerde og femte klasse. På morgenen 26. november ble de hentet av norsk politi, overlevert til de tyske myndighetene på Utstikker 1 i Oslo, og derfra deportert med skip og tog til Auschwitz. Umiddelbart etter ankomsten til tilintetgjørelsesleiren ble de tre barna og deres foreldre gasset i hjel. Det skjedde den 1. desember 1942.

Høsten 1942, på et tidspunkt da utryddelsen av jøder foregikk over store deler av Europa, gikk forfølgelsen av jødene inn i en systematisk fase. I løpet av 6. og 7. oktober ble alle mannlige jøder over 15 år i Trondheim arrestert og sendt til Falstad. Kvinnene og barna ble internert i to leiligheter i byen, og kort tid etter ble all jødisk eiendom beslaglagt.

En utløsende årsak til at resten av Norges mannlige jøder ble arrestert og deportert drøye to uker senere, var drapet på en politimann på et tog til Halden 22. oktober 1942. En grenselos skulle føre en gruppe jøder over grensen. Han drepte politimannen fordi denne skjønte at han skulle lose flyktninger til Sverige. Jødene fikk skylden for drapet, og hendelsen ble brukt som en unnskyldning for arrestasjonene.

De mannlige jødene på Østlandet ble arrestert natten til 26. oktober og umiddelbart ført til Berg fangeleir utenfor Tønsberg. Jødiske kvinner fikk daglig meldeplikt ved den lokale politistasjonen. Natt til 26. november ble de, samt barna, arrestert. Sannsynligvis ble tidspunktet valgt fordi det akkurat da var ledig skipskapasitet, slik at jødene kunne fraktes til Tyskland.

Deportasjonene

Donau
Det tyske skipet Donau, med jernbanen i forgrunnen, Oslo havn 26. november 1942. Mannlige jøder som var blitt internert i Berg fangeleir utenfor Tønsberg 26. oktober, ble fraktet til skipet i jernbanevogner (kuvogn).
Donau
Av /NTB scanpix.

De første jødene som ble deportert fra Norge var 21 jøder som var med i en fangetransport om bord på skipet MS Monte Rosa 19. november 1942. Noen av disse jødene hadde vært arrestert siden 1941. Men den største deportasjonen av norske jøder skjedde den 26. november. Da ble i alt 555 personer sendt ut av landet. 529 personer ble transportert ut av landet med skipet DS Donau, som gikk fra utstikker 1 nedenfor Akershus festning i Oslo. Samme dag ble også 26 personer deportert med MS Monte Rosa.

De arresterte jødene fra Midt-Norge kom for sent til båten, og ble internert i Bredtvet fengsel fram til februar 1943. 25. februar 1943 fant den siste store transporten sted da 158 personer ble deportert med skipet Gotenland. Etter dette fant det også sted deportasjoner av enkeltpersoner.

Med få unntak ble alle jødene i Norge sendt til Auschwitz. Til sammen ble 773 jøder deportert. Den eldste var en mann på 81 år, den yngste et spedbarn. 230 familier ble totalt utslettet, og alle kvinner og barn ble gasset i hjel ved ankomsten. Med dette utgjorde jødene over halvparten av alle nordmenn som ble drept i tyske leirer under krigen. Mens noen få levde i dekning i Norge, ble jødiske personer gift med ikke-jøder værende på Berg fangeleir fram til 2. mai 1945. Da ble de overført til Sverige etter en avtale framforhandlet mellom svenske og tyske myndigheter. Kun 38 overlevde konsentrasjonsleirene i Tyskland.

Sammenliknet med andre tyskokkuperte land var deportasjonene av de norske jødene en svært kortvarig prosess. Sannsynligvis på grunn av det lave antallet, så myndighetene det ikke nødvendig å skille jødene ut fra resten av samfunnet i gettoer, slik det blant annet ble gjort i Warszawa, og de var også sent ut med å definere hvem som falt inn under betegnelsen «jøde».

I eksil i Sverige

Av de 2100 jødene som bodde i Norge i 1940, flyktet vel 1200 til Sverige. Mange jøder, særlig i de sentrale strøkene på Østlandet og i Trondheim, ble varslet om de forestående hendelsene og kom seg i dekning. Vinteren 1942/1943 var kald, og rutene over grensen til Sverige var lagt opp for trente medlemmer av motstandsbevegelsen, og ikke for gamle menn, gravide kvinner eller småbarn, som var blant medlemmene av den jødiske gruppen som hadde kommet seg unna arrestasjonene. Flukten var krevende for alle involverte parter.

Tiden i Sverige var preget av bekymring for deporterte familier og venner. I tillegg fantes det negative holdninger til de jødiske flyktningene både i den svenske pressen og blant andre nordmenn i Sverige. Det tok tid før representanter for den norske ledelsen i Sverige (Legasjonen i Stockholm) forsto at den jødiske gruppens situasjon skilte seg ut fra andre flyktninger. Samtidig tok svenske myndigheter initiativ for å få frigitt jøder på Bredtvet med en viss tilknytning til Sverige, og svenske diplomater reddet ut 26 jøder på denne måten.

På slutten av andre verdenskrig fikk de også forhandlet fram at norske fanger i Tyskland skulle frigis, men da de hvite bussene kom for å hente dem, ble det klart at de få gjenlevende jødene ikke fikk være med tilbake.

Kunnskapen om jødeutryddelsene før deportasjonene i Norge

Konsentrasjonsleirfanger

Fra venstre Pelle Hirsch, Julius Paltiel og Assor Hirsch. Bildet er tatt etter frigjøringen fra konsentrasjonsleiren Buchenwald i 1945.

De tre hadde vært fanger i Auschwitz, men leiren ble tvangsevakuert etter at russiske tropper rykket inn i Polen. De norske jødene som var med på marsjen mot Buchenwald var Julius Paltiel, Herman Sachnowitz, Samuel Steinmann, Leo Eitinger, Assor Hirsch og Pelle Hirsch. I mars ble de skandinaviske fangene sendt videre til Neuengamme, der det ble hentet hjem av de hvite bussene, men norske jøder fikk ikke være med. De ble først befridd av amerikanerne 11. april, etter å ha lurt døden på nytt ved å stjele klærne med nummer på fra døde, ikke-jødiske fanger.

Av /Jødisk museum Trondheim.

Uten norsk politi til å utføre arrestasjonene og drosjesjåfører som fraktet jødene til båtene de ble deportert med, ville arrestasjoner og uttransportering ha gått langt mindre smidig. Samtidig som det var de tyske myndighetene i Norge som tok initiativet til deportasjonene, var det norskfødte nazister som sørget for tilretteleggingen og selve utførelsen av dem. Quisling-regimet sørget for at initiativene hadde hjemmel i lover og forordninger i forbindelse med beslagleggelsen av jødenes eiendom.

Enhver som fulgte med på utviklingen i Tyskland utover 1930-tallet, visste hvilket syn Adolf Hitler hadde på jødene, og det er derfor ikke urimelig å hevde at den norske befolkningen måtte forstå at jødene ville lide overlast når de kom fram til sitt bestemmelsessted. Øystein Hetland har også påvist at ledelsen i Nasjonal Samling visste at «den endelige løsningen» gikk ut på å tilintetgjøre alle jøder. Dermed bidro de bevisst til å sende norske jøder i døden. Videre er det godt dokumentert at de allierte, inkludert den norske regjeringen i London, kjente til at jødeutryddelsene var i gang. Også den illegale pressen i Norge omtalte dette.

Krigsoppgjøret

Villa grande
Villa Grande på Bygdøy i Oslo. Huset ble brukt av Vidkun Quisling under andre verdenskrig under navnet Gimle. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) flyttet inn i bygget i 2005. Senteret ble opprettet med midler fra det kollektive oppgjøret som ble tilkjent norske jøder etter Skarpnesutvalget i 1997.
Lisens: Gnu FDL

Samtidig med at jødene ble deportert eller flyktet til Sverige, ble jødiske husstander, bedrifter, institusjoner, religiøse og kulturelle organisasjoner økonomisk likvidert med hjemmel i «Lov» av 26. oktober 1942 – Kunngjøring om inndragelse av jødiske formuer og eiendommer. Da jødene returnerte til Norge etter krigens opphør, sto de derfor økonomisk på bar bakke, og arbeidet med å få tilbake bolig, møbler og annet inventar, bankinnskudd og egen næringsvirksomhet var langvarig og vanskelig for mange. Det ble tatt lite hensyn til den enkeltes faktiske tap, og mange fikk aldri tilbake det arbeid de hadde før deportasjonene.

Forsøk på reetablering av familiens forretningsvirksomhet ble også forhindret av at myndighetene hadde vedtatt at det kun var de som formelt hadde drevet virksomheten som hadde rett til å gå i gang med driften igjen. I en gruppe hvor majoriteten av de omkomne var menn, medførte dette at enker og barn ikke uten videre kunne gjenoppta det som utgjorde familiens tidligere inntektsgrunnlag.

Myndighetene administrerte arveoppgjørene etter de drepte jødene. Fordi de fulgte vanlige juridiske prosedyrer, og i liten grad tok hensyn til at forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene ikke kunne sammenliknes med vanlige dødsfall, fikk oppgjørene uheldige utslag sett fra de overlevendes perspektiv. Det var umulig å fastslå dødsrekkefølgen, og ett dødsbo kunne ofte arve et annet. Arveoppgjørene ble svært langvarige og falt økonomisk uheldig ut for de gjenlevende ved at offentlige avgifter, skatter, salærer og vergehonorarer ble belastet hvert bo før arvingene fikk sin del. I tillegg måtte arvingene betale svært høye arveavgifter.

Det norske samfunnet ønsket å distansere seg fra krigsopplevelsene i den umiddelbare etterkrigstiden. Parolen var at alle hadde lidd like mye og at man nå skulle se framover. Det fantes også en sterk formening om at det var tyskerne som sto bak det norske Holocaust. Dette var en medvirkende årsak til at det juridiske oppgjøret med landssvikerne i svært liten grad omfattet nordmenns medvirkning til deportasjonene av jødene. Retten forholdt seg til hver sak isolert og så ikke at enkeltsakene til sammen muliggjorde et folkemord.

Det samme var tilfelle blant politikere og i media. Dette ble svært tydelig i rettssaken mot inspektør Knut Rød i statspolitiet. Han hadde det øverste ansvaret for beslagleggingen av de jødiske formuene, samt planleggingen og den praktiske gjennomføringen av arrestasjonene. Dette var det tyngste anklagepunktet mot ham. Men da medlemmer i motstandsbevegelsen vitnet til fordel for Rød, fant retten at motstandsarbeidet han utførte var viktigere enn medvirkningen i jødeaksjonene, og han ble derfor frifunnet.

I tillegg til rettsoppgjøret og arbeidet med å få tilbake det de eide før de måtte flykte, måtte den sterkt reduserte jødiske befolkningen forsone seg med at slektninger, venner og bekjente var blitt drept. Den viktigste mestringsstrategien ble taushet. Mange opplevde skyldfølelse ved å ha overlevd, og ved ikke å snakke om opplevelser og menneskelige tap kom krigsopplevelsene gradvis på avstand. Samtidig opplevde den jødiske gruppen at deres særegne krigshistorie ikke ble anerkjent av storsamfunnet, og at det norske holocaust (hebraisk shoa/shoah) aldri ble en del av den store fortellingen om krigen som ble etablert av historikere og andre etter freden i 1945. Det skulle først komme flere tiår senere.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Bjarte Bruland, Holocaust i Norge. Registrering, deportasjon, tilintetgjørelse. Oslo 2017.
 • Bjarte Bruland, Det norske Holocaust. Forsøket på å tilintetgjøre de norske jødene, HL-senterets temahefte nr 7, Oslo 2008.
 • Synne Corell, Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker, Oslo: Scandinavian Academic Press, 2010.
 • Synne Corell, «Vårt lille plaster på krigens sår». Norges mottak av jødiske «displaced persons» og arbeidere mellom 1946 og 1950, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 2000.
 • Bernt Hagtvet, Nik. Brandal og Dag Einar Thorsen (red.), Folkemordenes svarte bok., Oslo: Universitetsforlaget 2014.
 • Christopher S. Harper, Hva var kjent om jødeutryddelsene før Donau-deportasjonen? Et forsøk på nøktern dokumentering, Samtiden 1/2015.
 • Christopher S. Harper, Rettsoppgjørets behandling av deportasjonen av jødene fra Norge under okkupasjonen 1940–1945, HL-senterets temahefte nr 16, Oslo 2012.
 • Øystein Hetland, Kva visste Nasjonal Samling om Holocaust, HL-senterets temahefte nr 17, Oslo 2012.
 • Per Ole Johansen (red.), På siden av rettsoppgjøret. Oslo: Unipub 2006.
 • Per Ole Johansen, Oss selv nærmest. Norge og jødene 1914-1943, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1984.
 • Irene Levin, Norwegian Jewish Women: Wartime Agency – Post-War Silence, i Kjersti Eriksson (red.), Women in War: Examples from Norway and Beyond, London: Routledge 2015.
 • Irene Levin, Flukten til Sverige, HL-senterets temahefte 2011.
 • Irene Levin, Taushetens tale, Nytt Norsk Tidsskrift 4/2001.
 • Irene Levin og Øivind Kopperud, Da norske jøder ikke fantes, Nytt Norsk Tidsskrift, 3/2010.
 • Jakob Lothe og Anette Storeide (red.), Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen. Oslo: Gyldendal 2006.
 • Jakob Lothe (red.), Kvinnelige tidsvitner. Fortellinger fra Holocaust. Oslo: Gyldendal 2013.
 • Marte Michelet, Hva visste hjemmefronten. Holocaust i Norge: Varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet, Oslo: Gyldendal 2018.
 • Marte Michelet, Den største forbrytelsen. Ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust, Oslo: Gyldendal 2014.
 • NOU 1997:22, Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig.
 • Kristian Ottosen, I slik en natt. Historien om deportasjonen av jøder fra Norge. Oslo: Aschehoug 1994.
 • Birgit H. Rimstad, Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust. Oslo: Gyldendal 2016.
 • Mats Tangestuen, «Også jødene kom for øvrig over grensen høsten 1942». Jødiske flyktninger fra Norge i Sverige 1940-1945. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen, Bergen 2004.

Framstillinger om lokale arrestasjoner og deportasjoner

 • Irene Levin Berman, Flukten fra Holocaust: «Vi skal plukke poteter», Oslo: Orion 2008.
 • Kjersti Dybvig, Jøder og politi i Stavanger. Glemselens bekvemmelige letthet. Oslo: Pax Forlag A/S, 2012.
 • Thomas V. H. Hagen, Gro Kvanvig og Roger Tronstad, Jakten etter jødene på Agder. Fortellinger om det sørlandske holocaust, Kristiansand 2010.
 • Vera Komissar, På tross av alt. Julius Paltiel – norsk jøde i Auschwitz. Trondheim: Communicatio Forlag 2004.
 • Moritz Nachtstern og Ragnar Arntzen, Falskmyntner i Sachsenhausen. Hvordan en norsk jøde overlevde Holocaust, Oslo: Spartacus forlag, 2006.
 • Jon Reitan, Jødene fra Trondheim, Trondheim: Tapir akademiske forlag, 2005.
 • Herman Sachnowitz og Arnold Jacoby, Det angår også deg. Oslo: Holm & Tangen Forlag, 2005.
 • Robert Savosnick og Hans Melien, Jeg ville ikke dø. Risør: Aktive Fredsforlag 2004.
 • Per Kristian Sebak, «…vi blir neppe nogensinne mange her». Jøder i Bergen 1851–1945. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2008.
 • Frode Seland, Herman Beckers krig. Historien om familien Becker og jødene i Rogaland under andre verdenskrig. Oslo: Aschehoug 2009.
 • Arnt Stefansen, Kai Feinberg. Fange nr. 79108 vender tilbake, Oslo: J.W. Cappelens Forlag AS, 1995.
 • Espen Søbye, Kathe, alltid vært i Norge. Oslo: Forlaget oktober 2003.
 • Arne Vestbø, Moritz Rabinowitz. En biografi. Oslo: Spartacus forlag AS, 2011.

Kommentarer (2)

skrev Ola Sandbu

Bildeteksten til fangebildet av P. Hirsh, Paltiel og A. Hirsch kan vel ikke stemme.
De norske og andre skandinaviske fanger i Buchenwald ble først overført til Neuengamme, hvor de ble hentet av de hvite bussene.
Forholdet var vel at jødene ikke ble tatt med til Neuengamme.

svarte Ida Scott

Takk for påpekning, billedteksten er retta opp nå. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg