Undersøkelse av kromosomer i mikroskop
Kromsomer har fått navnet sitt fra gresk krom- ‘farge’ og soma ‘legeme, kropp’. De er lette å se i mikroskop under celledeling. Bildet er fra kromosomundersøkelser fra 1960-tallet.
DNA til gen
Inni cellekjernen til en celle finner man kromosomene. Figuren viser kromosomene under celledeling. Da har hvert kromosom kopiert seg selv og består av to søsterkromatider som er festet til hverandre i sentromeren. Hver kromatide har en kort p-arm og en lang q-arm. Når cellene ikke deler seg består hvert kromosom kun av én stav.
Kromosomer er DNA-tråder som er viklet opp. DNA-tråden er en dobbeltråd som hovedsakelig består av en «ryggrad» av sukkerfosfat og basene cytosin, guanin, adenin og tymin. Et gen utgjør en bestemt rekkefølge av disse basene og har en fast plassering på et av kromosomene i cellekjernen.
DNA til gen
Av /Shutterstock.

Kromosomer er lange tråder i cellene hos levende organismer som består av DNA og proteiner, og inneholder alle genene (arveanleggene). Kromosomene går i arv fra foreldre til avkom og inneholder alle de spesifikke instruksjonene om hvordan en organisme skal se ut og fungere.

Faktaboks

Uttale
kromosˈomer
Etymologi
av gresk krom- ‘farge’ og soma ‘legeme, kropp’

Kromosomene organiserer alt arvematerialet til en organisme. Antall kromosomer cellene inneholder og formen på hvert enkelt kromosom varierer fra art til art. For eksempel har mennesket 23 par kromosomer, totalt 46 stykker, mens bananflue har 4 par, totalt 8 stykker.

Når cellene deler seg, kommer kromosomene til syne i mikroskop, men er ellers ikke synlige i mikroskop fordi de er ekstremt lange og tynne. Hvert kromosom består av en lang DNA-tråd og proteiner.

Alle kromosomer inneholder ulike deler av det totale DNA-et. Kromosomene oppbevares inne i cellekjernen i cellene, bortsett fra i bakterier, der kromosomene ligger fritt i cellerommet.

Kromosomenes funksjon

Kromosomene organiserer alt arvematerialet i en celle. Genene ligger etter hverandre på rekke og rad på de lange DNA-trådene kromosomene består av. Kromosomene kan sammenlignes med bøker som inneholder mange oppskrifter (gener) for hvordan organismer skal se ut og fungere.

I tillegg gjør proteinene det mulig å pakke DNA-trådene tett sammen slik at de får plass inne i cellen. Uten slik pakking ville ikke DNA-et fått plass inne i cellene. For eksempel ville alt DNA-et inne i en menneskecelle måle nesten to meter hvis man viklet det av proteinene og la alle DNA-trådene etter hverandre. Hvert kromosom består av en sammenhengende DNA-tråd som er tettpakket rundt proteiner kalt histoner.

Cellene i en levende organisme må stadig dele seg for å lage nye celler som skal erstatte gamle (mitose). Organisering av arvematerialet i kromosomer sørger for at alt arvematerialet blir kopiert opp og fordeler seg riktig i de nye cellene. Feil kan allikevel skje, og noen typer kreft i mennesket skyldes defekte kromosomer som består av stykker av kromosomer som egentlig ikke hører sammen.

Form og antall

Kromosomenes form

Kromosomer.

Kromosomer. Skjematisk fremstilling av et kromosom, (kromosom nr. 1) med to kromatider slik det fremkommer i metafasen, og betegnelser som kan beskrive et gens lokalisasjon på kromosomet. Pilen peker på et gen lokalisert til 1q2.4. Båndstrukturen til et metafasekromosom kan sees i lysmikroskop etter farging med for ekempel Giemsa (G-bånd-farging).

Av /Store medisinske leksikon ※.

I dyr, planter og sopp har kromosomene form som staver, mens i bakterier har kromosomene form som en sirkel. Begge typer kromosomer består av DNA.

De stavformede kromosomene har et område kalt sentromer som spiller en sentral rolle under celledelingen. Områdene på hver side av sentromeren kalles kromosomets armer. Den korte armen kalles p (fra fransk petit, 'liten'), den lange q (q følger p i alfabetet).

Når en celle skal dele seg må kromosomene kopieres slik at hver ny celle får det riktige antallet kromosomer. I den fasen av celledelingen hvor man kan observere kromosomene i mikroskop ser vi vanligvis de stavformede kromosomene i form av en X. En slik X består av de to kopiene, kalt søsterkromatider. Sentromeren ses da som et innsnevret område som holder de to søsterkromatidene sammen. Under celledeling lager cellen spindeltråder for å dra søsterkromatidene fra hverandre og trekke dem til hver sin nye dattercelle. Disse spindeltrådene fester seg i sentromerene.

Endene på kromosomarmene kalles telomerer. Dette er områder som består av mange korte, like DNA-sekvenser som beskytter kromosomene, litt på samme måte som tuppen av en skolisse beskytter lissene fra å flise opp. Telomerene inneholder ingen gener. Ved hver celledeling blir telomerene litt kortere.

Når man ser på kromosomene i mikroskop brukes ulike teknikker for å fargelegge kromosomene. Da ser man spesifikke båndmønster som tillater identifisering av de enkelte kromosomene og deler av disse. Kromosomene sorteres og nummereres etter fallende størrelse og sentromerens plassering. En slik framstilling kalles karyotype. Hos mennesket er kromosom 1 det største og kromosom 21 – som det er tre av ved Downs syndrom – er det minste. I tillegg kommer kjønnskromosomene som betegnes med X og Y hos mange dyr (inkludert mennesket) og planter, eller Z og W i fugler og en del insekter.

Sirkelformet kromosom versus stavformet kromosom
Figuren illustrerer forskjellen på kromosomer som er sirkelformet og kromosomer som er stavformet. Bakterier har sirkelformet, mens sopp, dyr og planter har stavformete kromosomer. Farger og størrelsesforhold stemmer ikke med virkeligheten, men er tilfeldig valgt.

Antall kromosomer varierer fra art til art

Kromosomer

Illustrasjonen viser de 23 parene med kromosomer som finnes i mennesker. Her er kromosomene vist slik de framkommer under celledelingen (mitosen). Her består hvert kromosom av to søsterkromatider fordi kromosomene har kopiert seg selv (replikasjon). X og Y er de to kjønnskromosomene. Dette individet er en hann siden det har både et X-kromosom og et Y-kromosom. Hunner har to X-kromosomer og ingen Y-kromosom. Ved hjelp av de mørke tverrbåndene kan hvert enkelt kromosom identifiseres. Båndmønsteret er fremkalt ved behandling med trypsin før farging med giemsafarge. Tegning etter mikrofotografi.

Av /Store norske leksikon ※.

Noen arter har mange kromosomer, andre har få. Antallet er forskjellig fra art til art og det har lite å gjøre med hvor kompleks organismen er. Kromosomene opptrer to og to i par (bortsett fra hos bakterier). Mennesker har 23 par kromosomer – to sett – som til sammen utgjør totalt 46 kromosomer. De fleste bakteriearter har ett eller to sirkelformede kromosomer.

Art Totalt antall kromosomer Antall par kromosomer
Bananflue 8 4
Rundorm 12 6
Mus 40 20
Menneske 46 23
Vandrefalk 50 25
Torsk 46 23
Mais 20 10
Åkersnelle 216 108
Gjær 32 16
Malariaparasitt 14 7

Alle parene består av to like kromosomer, bortsett fra ett par som er kjønnskromosomene. I noen arter er også kjønnskromosomene like, men disse er unntak. Som regel er kjønnskromosomene forskjellige, slik som i mennesker hvor vi har kjønnskromosomene X og Y. Alle de andre kromosomene som ikke er kjønnskromosomer kalles autosomer.

Det ene settet med kromosomer kommer fra mor, det andre fra far. De fleste celler har begge sett med kromosomer og da kalles de diploide (di betyr to eller dobbel). Kjønnscellene har kun ett sett kromosomer og kalles haploide.

Avvik i antall kromosomer i forhold til det som er normalt for en art kan føre til alvorlige forstyrrelser av utviklingen. Det kan også føre til at et embryo ikke overlever. Kreftceller har som regel avvikende kromosomtall. En del genetiske sykdommer har avvik i antall kromosomer, for eksempel Downs syndrom som har ett ekstra kromosom 21 (trisomi 21 er den vanligste formen for Downs syndrom). Klinefelters syndrom er en medfødt kromosomfeil hos menn som består i at de har et ekstra X-kromosom (genotypen er XXY).

Proteiner og pakking av DNA i kromosomene

Kromosomer.

Oppbyggingen av kromatinstrukturen i et kromosom. DNA (A) kveiler seg rundt tallerkenformede plater av histoner (B), og disse kveiler seg igjen opp og utgjør de såkalte nukleosomene (C). Ytterligere oppkveiling fører til kromatinfibre (D) som sees i interfasen, og som etter videre kondensering sees som kromosom i metafasen (E).

Av /Store medisinske leksikon ※.
Kromosomer

Tegningene viser hvordan DNA blir pakket sammen, tettere og tettere, til å bli kromosomer. Illustrasjonene i ramme 1–4 er tegnet i gradvis større forstørrelse. 1) Kromosomer. 2) Kromosomtråd. 3) Kromosomfiber. 4) Basalfiber med små knuter. Disse fibrene inneholder DNA og histoner.

Av /Store norske leksikon ※.

Kromosomer er store molekyler som består av DNA (arvemateriale) og proteiner. DNA har form som lange, tynne tråder som er flere centimeter lange, men i kromosomene er disse trådene kveilet opp og surret sammen ved hjelp av proteiner slik at kromosomene blir mye tykkere enn selve DNA-tråden. Mange forskjellige proteiner er festet til DNA og holder den oppkveilede DNA-tråden sammen slik at den får sin karakteristiske form som et kromosom.

Fem ulike proteiner som kalles histoner pakker DNA i en fiber med små knuter, nukleosomer, som er grunnenheten i oppbyggingen av kromosomet. Denne fiberen er kveilet opp til en tykkere kromosomfiber, som i sin tur er foldet til den kromosomtråden vi kan se med lysmikroskop under celledeling. Når cellen ikke er i deling, er DNA-et mindre tettpakket og kromosomene sees da som uregelmessige, tråder i cellekjernen, kromatin.

Bare om lag fem prosent av DNA i kromosomet inneholder gener. Resten av DNA inneholder ikke-kodende sekvenser og repeterte enheter av forskjellig slag. Noe av dette DNA-et er viktige komponenter i kromosomstrukturer som sentromerer og telomerer, mens andre finnes i områder som kalles heterokromatin fordi det lar seg farge annerledes enn det omliggende eukromatin (se kromatin).

De delene av kromosomet som utgjør heterokromatin er pakket tettere sammen enn eukromatin og inneholder langt færre gener enn eukromatin. Noen av disse områdene kan ha så få – eller ingen – gener at det ikke har noen betydning om de gjennomgår mutasjoner som duplisering (en fordobling), omorganisering eller delesjon (sletting). Et spesialtilfelle av tettpakket kromosom er Barr-legemet. Hos kvinner blir ett av de to X-kromosomene alltid inaktivert i hver celle. Inaktiveringen skjer ved at det aktuelle X-kromosomet blir svært tett pakket sammen. Se X-kromosominaktivering.

Nukleosomer
DNA (den tynne mørkeblå tråden) er kveilet opp rundt histoner (de lyseblå boksene).

Genenes plassering på kromosomene

I kroppscellene (somatiske celler) hos dyr og i cellene hos høyere utviklede planter forekommer kromosomene parvis. Dette skyldes at individet ved kjønnet formering mottar et sett kromosomer fra faren (paternelle kromosomer) og et annet tilsvarende sett fra moren (maternelle kromosomer).

Kromosomene i et par kalles homologe, det vil si at de bærer gener for de samme egenskapene og har samme struktur. Hvert gen har en bestemt plass på et kromosom, noe som kalles locus, flertall loci. Siden kromosomene opptrer i par, vil det alltid være to utgaver (alleler) av hvert gen i hver celle – én utgave fra far og én fra mor (unntaket er kjønnscellene hvor kromosomene ikke opptrer i par, men enkeltvis). De to allelene befinner seg på samme plass, locus, på de to homologe kromosomene. Allelene kan være like – kalles homozygot – eller forskjellige – kalles heterozygot.

Fordeling av kromosomer ved celledeling

Før en celle kan dele seg, må den fordoble sine arveanlegg, slik at de to dattercellene kan få samme kromosomsammensetning som morcellen. Dette skjer ved at det blir laget en kopi av hvert DNA-molekyl. I delingsfasen vil kromosomene derfor bestå av to helt like halvdeler (søsterkromatider), som holdes sammen av en knuteformet dannelse (sentromeren).

Under delingen fester det seg to spindeltråder til hver sentromer – én på hver søsterkromatid. Spindeltrådene er forankret i hver sin ende av cellen. Drag fra spindeltrådene spalter sentromeren på langs, og hver av søsterkromatidene dras til hver sin ende av cellen, som blir opphav til hver sin nye celle. Dermed får hver av de nye cellene et kromatid fra hvert kromosom. Denne formen for deling kalles mitose og er karakteristisk for alle kroppsceller som skal dele seg når et individ vokser, eller når celler skal fornyes. Alle celler som dannes ved mitosen har samme genetiske sammensetning som morcellen. At «etterkommere» av morcellen utvikler seg til forskjellige celletyper med forskjellige funksjoner (hudceller, leverceller, muskelceller, nerveceller og så videre), skyldes mekanismer som aktiverer og inaktiverer gener på forskjellige tidspunkt av utviklingen. Se epigenetikk.

Kjønnsceller

Kjønnsceller, eggceller og sædceller, som utvikles fra celler i henholdsvis eggstokkene og testiklene, blir til på en annen måte enn kroppscellene. Ved befruktning skal en eggcelle og en sædcelle forene seg til én celle som dermed får det normale kromosomtallet for arten. Kjønnscellene må derfor dannes ved en prosess som halverer kromosomtallet i forhold til kroppscellene. Denne prosessen kalles meiose, eller reduksjonsdeling, og forgår i to trinn.

I den første delingen vil de to kromosomene i et kromosompar, hvorav det ene stammer fra faren og det andre fra moren, fordele seg til hver sin dattercelle. Dette skjer etter at hvert av kromosomene har fordoblet seg, slik at hvert kromosom består av to identiske kromatider. Dattercellene vil derfor bestå av et sett på i alt 23 kromosomer som har fordoblet sitt DNA.

Det neste trinn i meiosen er en ny celledeling hvor hver av kromatidene i et kromosom går til hver sin dattercelle. Fra den ene opprinnelige cellen med 46 kromosomer dannes dermed fire nye kjønnsceller som hver bare har ett sett med 23 kromosomer. Fordelingen av maternelle og paternelle kromosomer mellom de to dattercellene i første delingsfase er tilfeldig, og to nye kombinasjoner av maternelle og paternelle kromosomer oppstår.

I tillegg til dette kommer at homologe kromosomer pares før de atskilles; de legger seg tett opp mot hverandre slik at allele gener på de fire kromatidene ligger overfor hverandre. Det ene kromosomet fra far og det ene fra mor kan krysse hverandre – dette kalles overkrysning. Dersom det skjer brudd på identiske steder av et maternelt og et paternelt kromatid, kan de to kromatidene utveksle bruddstykker. Dette fenomenet, som kalles rekombinasjon, øker antall mulige kombinasjoner så mye at det i praksis er utelukket at det kan fødes to mennesker med helt like arveanlegg. Eneggede tvillinger er eneste unntak fra denne regelen. Eneggede tvillinger har helt like arveanlegg, og de utvikler seg fra ett egg, som befruktes av én sædcelle.

Også kjønnskromosomene atskilles ved meiose, slik at hver av kvinnens eggceller inneholder ett X-kromosom, mens halvparten av mannens sædceller får et X-kromosom og den andre halvparten et Y-kromosom. Ved befruktningen får zygoten (det befruktede egget) derfor enten kombinasjonen XX og utvikler seg til en jente, eller kombinasjonen XY og utvikler seg til en gutt.

Undersøkelser av kromosomer

Kromosomene studeres lettest i celledeling, noe som kan sees ved vevsprøver av vev der cellene er i hurtig deling som i beinmarg, hud og tarm, samt i eggstokker hos jentefoster eller i testikler hos menn. I praksis skjer dette i vevskultur etter dyrking i noen dager. Vanligst er studier av lymfocytter, en type hvite blodceller, men alle vev kan i prinsippet brukes fordi arvematerialet er det samme. Andre vev som er hyppig brukt, er beinmarg, bindevevsceller fra underhud og celler fra fosterhinner ved fostervann- eller morkakeprøve.

Cellene tilsettes et celledelingsstimulerende stoff, og etter noen dagers vekst tilsettes et stoff som får celledelingen til å stoppe opp i en fase der kromosomene er tydelige. Etter behandling svulmer cellekjernene opp og sprekker, sprer seg utover på objektglasset og lar seg farge med forskjellige teknikker.

Det vanligste er å fremstille et båndmønster som tillater identifisering av de enkelte kromosomene og deler av disse. Kromosomene sorteres og nummereres etter fallende størrelse og midtstykkets (sentromerens) plassering. Kromosom 1 er det største og kromosom 21 – som det er tre av ved Downs syndrom – er det minste.

In situ hybridisering (binding på stedet) er en form for «målsøkende rakett» (DNA-probe), der «raketten» fester seg til en DNA-bit av motsatt oppbygging på et bestemt sted på et bestemt kromosom. Hvis et fluorescerende fargestoff bindes, vil det normalt lyse opp en prikk der «raketten» har truffet eller binding av DNA er skjedd. Man kan derfor se der en bit av kromosomet mangler ved at den lysende prikken mangler.

Fluorescerende in situ hybridisering (FISH) kalles den teknikken som brukes for eksempel til å påvise manglende biter av fars eller mors kromosomer ved respektive Prader-Willis syndrom og Angelmans syndrom der begge har feil i samme område på kromosom 15.

Genetiske kart – også kalt kromosomkart – viser i hvilken rekkefølge genene ligger på kromosomene. Slike kart produseres ved hjelp av krysningsforsøk som måler frekvensen av rekombinasjon. Dersom gener ligger langt fra hverandre på et kromosom, blir de ofte utsatt for rekombinasjon.

Historikk

Kromosomer ble først observert under mikroskopet på 1880-tallet, men den gang forstod man ikke hva de var. Det var først på begynnelsen av 1900-tallet man fikk en bedre forståelse av hva kromosomer var og deres betydning. Genetikeren Thomas Hunt Morgan studerte bananflue og klarte å koble X-kromosomet til kjønn og øyenfarge hos bananflua.

I 1921 publiserte zoologen Theophilus S. Painter (1889–1969) en artikkel hvor han identifiserte Y-kromosomet fra menneskelige testikler og telte at mennesket hadde 48 kromosomer. Ikke før i 1956 klarte man å telle det korrekte antall kromosomer i mennesket – som er 46. Det ble gjort av de to genetikerne Joe Hin Tjio (1919–2001) og Albert Levan (1905–1998). Resultatet ble presentert på den aller første kongressen om humangenetikk samme år i København.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg