Kommunevåpen - 

. Begrenset gjenbruk

Levanger, kommune i Trøndelag fylke, ligger ved Trondheimsfjorden 75 km nordøst for Trondheim. Kommunen omfatter fra 1962 den tidligere bykommunen Levanger og de tidligere herredskommunene Frol, Skogn og Åsen, fra 1964 også Ytterøy. I nord og øst grenser Levanger til Verdal, i sør til Stjørdal og i vest til Frosta. Dessuten et felles grensepunkt mot Meråker i øst ved innsjøen Feren. Levanger tettsted har siden 1997 status som by, men har også tidligere hatt bystatus, fra 1836 og frem til kommunesammenslåingen i 1962.

Berggrunnen består av sterkt omvandlede kambrosiluriske bergarter. Store deler av berggrunnen er dekket av leire, og nær halvparten av arealet ligger under 150 moh. Det er flere store vann, særlig i Hoplavassdraget i sør, som renner ut i Åsenfjorden; se Hammervatnet, Hoklingen og Movatnet. Skogkledde åser stikker opp særlig i sør og øst, hvor Hårskallen (735 moh.) er høyest. Lengst øst i kommunen ligger deler av Øvre Forra naturreservat, et 108 km² stort myrområde på grensen til Verdal og Stjørdal. Inn mot Alstadhaug i Skogn ligger Eidsbotn, et stort ferskvannsbekken. Verdifullt fredningsområde for våtmarksfugler.

Levanger sentrum er preget av gammel bevaringsverdig trehusbebyggelse.

av Riksantikvaren . Begrenset gjenbruk

Folkemengden har vært økende siden 1950-årene, i tiårsperioden 1995–2005 med en økning på 4,7 prosent, og i tiårsperioden 2003–13 med en økning på 7,8 prosent.

Det er ganske tett bosetning i de flate, gode jordbruksbygdene som strekker seg fra Åsenfjorden i sørvest over til kysten i nordvest og i et bredt belte innover fra kysten. Ute ved kysten i nord ligger tettstedet og administrasjonssenteret Levanger (10 008 innbyggere 2017). Tettstedene Skogn (1975 innbyggere) og Åsen (595 innbyggere) ligger ved E 6, henholdsvis 8 og 15 km sørvest for administrasjonssenteret. Levanger har ytterligere tre tettsteder, Mule (251 innbyggere), Ekne (295 innbyggere) og Eidsbotn (221 innbyggere).

Kommunen omfatter et av de beste jordbruksdistrikter i Trøndelag. Gårdsbrukene er jevnt store, 41 prosent har over 200 dekar jordbruksareal. Viktigst er kornproduksjon (nær halvparten av arealet), men kommunen har også nest størst svinehold og størst melkeproduksjon i fylket. Av skogen ble det i 2014 avvirket 43 902 m³.

Levanger har en stor og variert industri. Den største bedriften er Norske Skog sin avispapirfabrikk på Fiborgtangen, og om lag 47 prosent av industriens arbeidstakere er sysselsatt i papir- og papirvareindustrien (2015). Andre viktige industribransjer er verksted-, næringsmiddel-, trevare- og gummi- og plastvareindustri.

Ifølge Statistisk sentralbyrå fordeler sysselsettingen seg slik for de største bransjene (2015): Helse- og sosialsektoren 37 prosent, varehandel 11 prosent, undervisning 9,4 prosent, industri 8,5 prosent, bygge- og anleggsvirksomhet 6,1 prosent og primærnæringene 5,5 prosent. Kommunen samarbeider med Verdal kommune gjennom Innherred samkommune.

E 6 og Nordlandsbanen går gjennom de største tettstedene i kommunen. Fra Skogn går Fv. 754 inn til Markabygd med forbindelse videre til Stjørdal (bomvei); fra Åsen går Fv. 753 vestover til Frosta. Fv. 774 fører fra E 6 gjennom Levanger sentrum.

Levanger kirke.

av Wikimedia-Commons. fri

Levanger er en betydelig skoleby; Nord universitet (tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag), har avdelinger for lærer- og sykepleierutdanning samt økonomi, organisasjon og ledelse.

Levanger videregående skole med cirka 1000 elever har et stort utvalg utdanningsprogrammer.

Levanger har (2017) ni kommunale grunnskoler samt to private; Markabygda montessori og Vårtun kristne skole og oppvekstsenter. De fleste skolene er organisert i oppvekstsentre sammen med kommunale barnehager i området. I Levanger ligger også Skogn folkehøgskole.

Administrasjonen for Helse Nord-Trøndelag ligger i Levanger, likeledes Sykehuset Levanger.

Levanger hører til Trøndelag politidistrikt, Inntrøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Innherred samkommune sammen med Verdal.

Levanger kommune tilsvarer de sju soknene Alstadhaug, Ekne, Levanger, Markabygd, Okkenhaug, Ytterøy og Åsen i Sør-Innherad prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Levanger til Stjør- og Værdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Levanger kommune (per 2016) inndelt i åtte delområder med til sammen 53 grunnkretser:

 • Nesset: Staup, Bamberg, Gjemble, Kjønstad, Veske, Alstahaug, Nossum, Momarka, Bjørklia, Høgberget
 • Skogn: Eggen, Småland, Holan, Skogn sentrum, Mønsterhaug, Holåsen, Høyslo
 • Midt-Skogn: Stormo, Bjørkenget, Markabygd, Voll, Lynvatn, Ronglan, Tuv, Skarås, Gustad, Vestran
 • Åsen: Gullberget, Mossing, Fossing, Grenne, Vuddudalen, Åsenfjord, Leangen, Skjesol
 • Frol: Østborg, Haugskott, Rinnan, Munkrøstad, Buran, Munkeby, Matberg, Tingstad
 • Bruborg med omland: Røstad, Ulve, Bruborg, Brusve, Gjeite
 • Levanger: Levanger sentrum, Lillemarksbakkene
 • Ytterøy: Øvre, Jørstad, Grav

Kommunen har mange fortidsminner: Holtås helleristningsfelt ved Skogn med veideristninger av over 100 figurer fra stein- og bronsealderen, gravfelt fra romertiden (0–400 evt.) på Geitehøyden rett øst for sentrum, gravhauger og helleristninger ved Okkenhaug kapell og et gravfelt fra jernalderen på blant annet Munkrøstad, Støre og Husby. Bygdeborger fra folkevandringstiden. Alstadhaug kirke mellom Levanger og Skogn er oppført cirka år 1200. Ved kirken ligger en stor gravhaug der vikinghøvdingen Ølvir ifølge tradisjonen skal være begravd.

FalstadminnetEkne består av minnelund og monument i Falstadskogen over henrettede fanger fra tyskernes konsentrasjonsleir på Falstad under andre verdenskrig. Se også egen artikkel om sonofrene i Trøndelag. Stiftelsen Falstadsenteret er et minnested og senter for menneskerettigheter.

På Munkeby gård, cirka fem km øst for Levanger sentrum, finnes ruinene av Munkeby kloster, anlagt av cisterciensermunker på midten av 1100-tallet; eies i dag av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Mo gård ved innkjørselen til Levanger har staselig hovedbygning fra 1831. Brusve gård er en tidligere embetsmannsgård fra begynnelsen av 1800-tallet. Gården er nå museum.

Trehusbebyggelsen i sentrum er unik med mange gamle bygninger i sveitser- og jugendstil. Stiftelsen Norsk Kulturarv tildelte i 2013 hedersbevisningen Olavsrosa til Trehusbyen Levanger. Begrunnelsen var blant annet at byen er en av få helhetlige bebyggelser i Norge som stammer fra byggeperioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangloven av 1904.

Kommunevåpenet (godkjent 1965) har en stående gull hest mot en rød bakgrunn; henspiller på eldre tiders handel med hester til Jämtland. Kommuneblomsten er Linnea. Kommunenummer 1719.

Navnet er av norrønt Lifangr. Første ledd kan være et tapt elvenavn, Lif; siste ledd angr, ‘fjord, vik’.

 • Eklo, Asbjørn D.K.: En historiebok om Levanger: fortellinger, intervjuer, kultur og foto i krig og fred, 2006-2008, Finn boken
 • Vestrum, Arne m.fl.: Skogns historie, 1926-, 12 b., Finn boken
 • Vudduaune, Arne Sigmund: Bygdebok for Åsen: gårds- og slektshistorie, 1991-, 5 b., isbn 82-990939-2-9, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.