Bergprekenen framstilt av den danske kunstneren Carl Bloch (1877).
/Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Bergprekenen er en samling av utsagn tilskrevet Jesus, gjengitt som en stor tale i Matteusevangeliet kapittel 5–7. Den kalles Bergprekenen fordi den ifølge Matteusevangeliet ble holdt på et fjell i Galilea.

Talen er en viktig tekst i kristendommen fordi den er blitt forstått som en sammenfatning av Jesu budskap. I Bergprekenen står også Vår Far (Fadervår), den mest brukte bønnen i kristendommen, og den gylne regel. Talen har spilt en stor rolle i historien og er også blitt tolket på forskjellige måter.

Talen er den første av fem store taler i Matteusevangeliet. En lignende, men mye kortere tale finnes i Lukasevangeliet kapittel 6, vers 20–49. Denne kalles Sletteprekenen, fordi den ifølge dette evangeliet ble holdt på en slette. Både Matteus og Lukas bygger på talemateriale fra Jesus, men har utformet det forskjellig.

Hovedinnhold

Fadervår på hebraisk i Fadervårkirka i Jerusalem.

Bønnen Fadervår (Vår Far) er en del av Bergprekenen.

I tillegg til Vår Far (Fadervår) og den gylne regel inneholder Bergprekenen ni såkalte saligprisninger og seks såkalte antiteser. Talen handler også om disiplene og deres oppgaver, og om hvordan de troende skal leve, blant annet om å gi til de fattige, bønn og faste.

Siste del av talen gjengir lignelser og utsagn av Jesus om å leve hver dag i tillit til Guds omsorg, blant annet om ikke å være bekymret for morgendagen (kapittel 6, vers 25-34). Flere utsagn i Bergprekenen har blitt til ordtak som brukes i dagligtalen. Et eksempel er å kaste perler for svin (kapittel 7, vers 6).

Saligprisningene

Bergprekenen starter med ni saligprisninger (kapittel 5, vers 1-12):

 1. Salige er de fattige i ånden, for himmelriket er deres.
 2. Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
 3. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.
 4. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
 5. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
 6. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
 7. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
 8. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres
 9. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

Ordet salig handler i Det gamle testamentet (Den hebraiske bibelen) særlig om velvære og glede, om å være velsignet av Gud. Ordet brukes der både for å trøste og for å oppfordre til rett livsførsel, for eksempel i Salme 1, vers 1-2. Etter hvert ble betydningen forskjøvet fra det jordiske og materielle til det mer åndelige og himmelske. I Det nye testamentet brukes salig ofte om mennesker, og særlig om Jesu disipler eller Jesus-troende, når de er utsatt for motgang og lidelser.

I Bergprekenen fremhever Jesus at både mennesker som lider og mennesker som arbeider for fred og rettferdighet hører til blant de som er salige og vil få «lønn» hos Gud i hans rike, himmelriket. Mens alle saligprisningene ellers henvender seg til mennesker generelt, retter den siste seg spesielt til Jesu disipler og til Matteus' menighet, som en oppmuntring til at de ikke skal la seg kue av forfølgelsene de opplever.

Antitesene

Etter saligprisningene følger seks antiteser (kapittel 5, vers 17–48). Antitesene er Jesu og Matteusevangeliets nytolking av Loven i Det gamle testamentet. De handler om:

 1. Å oppfylle Loven (Moseloven)
 2. Drap og sinne
 3. Ekteskap og skilsmisse
 4. Ed og ærlighet
 5. Å gjengjelde ondt med godt
 6. Å elske sine fiender

Hver antitese innledes med «Dere har hørt det sagt...» og viser så til ulike bud, særlig de ti bud. Deretter følger formuleringen «Men jeg sier dere ...», der Jesus gir en ny tolkning av hvert av budene han gjennomgår. Det er denne kombinasjonen av en påstand og et motsvar som gjør at disse versene blir kalt for antitesene.

Et eksempel er antitesen om å gjengjelde ondt med godt (vers 38–39): «Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann.’ Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til».

Noen av antitesene viser til hvordan budene fra Det gamle testamentet av og til ble tolket på Jesu tid. Et eksempel på dette er vers 43: «Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender (osv.)» «Hate din fiende» hører ikke med i de opprinnelige budene.

Ordene «Men jeg sier dere» er ikke ment som en avvisning av Moseloven («Loven») og de gamle budene, men beskriver en ny måte å forstå dem på. I Bergprekenen, den første store talen i evangeliet, fremstiller Matteus Jesus som en ny og større Moses: Han er ikke kommet for å oppheve det gamle, men for å oppfylle Loven og budene på en ny og bedre måte.

Betydning i historien

Bergprekenen fikk en sentral plass i kristendommen helt fra starten av og har vært tolket på ulike måter gjennom tiden. Fordi innholdet er så radikalt og absolutt uttrykt, har man særlig vært opptatt av hvilke konsekvenser prekenen skulle ha for troen og etikken.

Allerede i senantikkens kristendom diskuterte man hvor konkret den skulle forstås og praktiseres, for eksempel i konflikten mellom kirkelæreren Augustin og tilhengere av manikeismen. Det er også bevart håndskrifter av Matteusevangeliet fra slutten av 100-tallet der avskrivere har modifisert påbudet om aldri å bli «sint på sin bror» ved å tilføye «uten grunn» i teksten (kapittel 5,22).

Den sentrale middelalderteologen Thomas Aquinas forsto Bergprekenen som en slags ny lov, skrevet inn i menneskehjertet, men da som uttrykk for «hva Den hellige ånd ønsker å oppnå i livene våre», og ikke så mye for hva menneskene selv kan få til.

Bergprekenen spilte en stor rolle i utviklingen av klostervesenet, der den ble sett på som et ideal for det kristne livet og fellesskapet. Frans av Assisi, fransiskanere og klarisser legger spesielt stor vekt på å følge Bergprekenens bud i praksis.

Diskusjonen om tolkningen av Bergprekenen ble særlig intens i reformasjonstiden. Da kritiserte Martin Luther både det katolske klostervesenet og gjendøperbevegelsen for å misbruke Bergprekenen. Ifølge Luther gjorde gjorde man i klostrene det ved å skille mellom bud som angikk alle mennesker og bud som spesielt gjaldt dem som strebet etter en høyere grad av Jesus-etterfølgelse (munker og nonner); dette betraktet Luther som en form for elitisme.

Gjendøperne tolket Bergprekenen som en lov for samfunnet som helhet. De distanserte seg både fra kirkelige og verdslige myndigheter, nektet å avlegge borgerløfte og forsøkte å etablere nye samfunn, blant annet et gudsrike, «et nytt Jerusalem», i byen Münster (1534-35). Luther så på dette som et «svermeri», en politisk utopi.

Luther selv mente at Bergprekenen primært gjaldt for menneskenes forhold til Gud som enkeltpersoner, og da ikke som en lov, men som en oppfordring og oppmuntring til et kristent liv i verden. Bergprekenen måtte ikke brukes som en lov for sosiale og politiske fellesskap; de skulle bli regulert ved hjelp av menneskets fornuft og samfunnets lover. Denne måten å tenke på kalles for Luthers toregimentslære. Ut fra denne gjelder for eksempel Jesu bud om å vende det annet kinn til (kapittel 5, vers 38-42) bare den enkelte personlig, at man skal vise overbærenhet. Men det gjelder ikke i samfunnsfellesskapet: Der må man kunne bruke makt for å hindre kriminalitet og vold.

I nyere tid har en del forskere, særlig påvirket av den tysk-franske teologen Albert Schweitzer (1875–1965), tolket Bergprekenen som en «interims-etikk», en etikk ment for en begrenset periode, basert på at mange på Jesu tid trodde at man levde i endetiden, og at Guds rike skulle komme snart.

Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), som ble henrettet av nazistene, så Bergprekenen som et ideal til etterfølgelse. Den indiske politkeren Mahatma Gandhi (1869-1948) leste Bergprekenen daglig som en inspirasjon i praktiseringen av ikkevolds-filosofien sin.

Bergprekenen i kunsten

Bergprekenen er blant tekstene i Bibelen som har inspirert kunsten sterkest, blant annet litteraturen. Boka Oppstandelse (1899) av den russiske foratteren Lev Tolstoj er skrevet som en slags kommentar til Bergprekenen.

Mange salmer, sanger og dikt bruker stoff fra Bergprekenen. Eksempler på norske lyrikere er Inger Hagerup, Arnulf Øverland, Jens Bjørneboe og Alf Prøysen. Prøysens «Jørgen hattemaker» henter mange formuleringer fra Bergprekenens kapittel 6.

I filmens verden tjener tekster fra Bergprekenen som en rød tråd i Matteusevangeliet (1964) av den italienske forfatteren og regissøren Pier Paolo Pasolini.

Noen kjente utsagn og ordtak fra Bergprekenen

 • Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.
 • Der hvor skatten din er, vil også hjertet ditt være.
 • Ingen kan tjene to herrer.
 • Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin plage.
 • Døm ikke, for at dere ikke selv skal bli dømt.
 • Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget legger du ikke merke til.
 • Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Boxall, Ian, Matthew Through the Centuries, Hoboken: Wiley Blackwell, 2019.
 • Luz, Ulrich, The Theology of the Gospel of Matthew, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg