Vannpotensial er et mål på det potensielle energiinnholdet til vannmolekyler og evnen vann har til å utføre arbeid. Energiinnholdet blir påvirket av oppløste stoffer i vannet, trykk eller tyngdekraft. Vann beveger seg som respons på fysiske krefter fra et sted med høyt vannpotensial til områder med lavere vannpotensial eller lavere fri energi.

Vannpotensialforskjeller forklarer vannets bevegelse i planter fra jorden opp gjennom rota, mellom cellene i planten, i stengelen (stammen) og blad til atmosfæren. Dette er forklart i kohesjonsteorien. Siden vanntransporten er passiv (ikke energikrevende) må vannpotensialet inne i rota være lavere enn vannpotensialet i jorda. Mens vannpotensialet er bare svakt negativt i jorda (jordvæsken), blir det gradvis mer negativt opp gjennom planten. I lufta er det sterkt negativt, noe som er årsak til fordampningen av vann fra bladene til luften, altså transpirasjonen.

Fysiologen Per Fredrik Scholander kunne med «Scholanders trykkbombe» vise at det er negativt hydrostatisk trykk i vedvevet i planter under transpirasjon.

Kjemisk potensial

Kjemisk potensial er summen av alle kreftene som virker på molekyler og kan gi netto transport. Kjemisk potensial sier noe om vannets evne til å utføre arbeid og har enheten energi per mol (joule per mol, J/mol).

Vannpotensial er kjemisk potensial dividert på molvolumet for vann. Molvolumet for vann (18 cm3 /mol= 18 ml/mol) kan omregnes til måleenhet kubikkmeter per mol (m3/mol). Ved denne regneoperasjonen får vannpotensialet måleenheten pascal (Pa), altså trykk. Vannpotensialet blir et mål på fri energi per volumenhet med vann (J/m3).

Kjemisk potensial/molvolum for vann = (J/mol)/(m3/mol) = J/m3 = (Nm)/(m2·m) = N/m2.

En Pascal er lik en newton (N) per kvadratmeter (1 Pa = 1 N/ m2). Man må huske at selv om vannpotensialet har måleenhet trykk så er det utledet fra vannets evne til å utføre arbeid. Selv om vannmolekylet har interne ladninger og er polart, så er den netto ladningen lik null, og derfor utelater man den elektriske komponenten i kjemisk potensial i definisjonen av vannpotensial.

Vannpotensial påvirkes av oppløste stoffer, trykk og høyde

Vannpotensial angis med den greske bokstaven psi (ψ) og består av tre komponenter:

  • Osmotisk potensial (ψs) skyldes effekten av oppløste stoffer på vannpotensialet.
  • Trykkpotensial (ψp) som angir det hydrostatiske trykket til vannløsningen. Positivt trykk øker vannpotensialet.
  • Gravitasjonspotensial (ψg) viser hvilken effekt høydeforskjeller har på vannpotensialet. Hvis vannbevegelsen skjer ved samme høyde kan man utelate dette leddet.

Vannpotensialet er dermed gitt ved formelen ψ = ψs + ψp + ψg

Som referanse for vannpotensial defineres rent vann ved den aktuelle temperaturen og trykk som vannpotensial lik 0.

Osmotisk potensial

Blanding av oppløste stoffer og vann øker uorden i systemet (gir økt entropi) og senker den frie energien og gir færre vannmolekyler som kan delta i arbeid. Osmotisk potensial er mindre eller lik 0. Minusfortegn viser at oppløst stoff senker vannpotensialet relativt til rent vann. I tynne, ideelle løsninger kan det osmotiske potensialet bestemmes fra van't Hoffs ligning:

ψs = −RTc

hvor R er gasskonstanten 8,32 J mol-1 K-1, T er absolutt temperatur i kelvin (K) og c er konsentrasjon uttrykt som osmolalitet (mol per liter).

Trykkpotensial

Trykkpotensialet angir det hydrostatiske trykket til løsningen. Et positivt hydrostatisk trykk inne i en celle på grunn av celleveggen og osmotisk aktive stoffer i cytoplasma og vakuole kalles turgortrykk. En like stor, men motsatt rettet kraft kalles veggtrykk. Celleveggen gjør at en liten økning i cellevolumet gir en stor økning i det hydrostatiske trykket. Turgortrykk er nødvendig for vekst av planteceller og transport av fotosynteseprodukter.

En celle som har et turgortrykk sies å være turgid. En celle som har mistet så mye vann at turgortrykket er lik 0 eller mindre sies å være plasmolysert.

Det hydrostatiske trykket kan være større, mindre eller lik 0. Hydrostatisk trykk måles som avvik fra lufttrykket, og ved atmosfæretrykket settes P = 0, slik at man regner eventuelle forskjeller fra atmosfæretrykket. Trykkpotensialet for vann i en åpen beholder defineres derfor som 0 megapascal (MPa). Er P = 1 betyr dette en atmosfære utover atmosfærtrykket, altså 2 atmosfæreres trykk. Ved absolutt vakuum vil trykkpotensialet ha verdien –0,1 MPa (P = –1), mens absolutt trykk er 0 MPa.

Det hydrostatiske trykket, trykket på ethvert punkt i alle retninger i en væske uten bevegelse (statisk), øker med økende dybde under havoverflaten. ifølge Pascalloven for en ikke-sammenpressbar væske slik som vann, så stiger trykket med cirka 100 kPa, altså en atmosfære for hver tiende meter man kommer under havoverflaten, i tråd med Pascals paradoks. Det vil si at ved dybden 10 meter er trykket to bar, cirka to atmosfærers trykk.

Ved grenseplasmolyse i en celle, hvor plasmamembranen så vidt løsner fra celleveggen, er trykkpotensialet lik 0.

I vedvev som består av døde celler (vedrør og trakeider) og i vannmeniskene mellom cellene i et blad som vender ut mot intercellularrommene er det hydrostatiske trykket mindre enn 0 så lenge som luften omkring planten ikke er mettet med vanndamp. Negativt hydrostatisk trykk i vedvev og på utsiden av celler i blad er viktig for langdistansetransporten av vann og mineralnæring fra jorda opp i planten. Se translokasjon – botanikk.

Gravitasjonspotensial

Gravitasjonskreftene får vann til å bevege seg nedover hvis det ikke er en like stor og motsatt virkende kraft. Gravitasjonspotensialet (ψg) er

ψg = ρgh

ρ er tettheten til vann, g er tyngdens akselerasjon, h er høyden (i meter) over referansen, og ρg = 0,01 MPa m-1. Hvis vannet heves 10 meter gir det 0,1 MPa økning i vannpotensial. Det betyr at atmosfæretrykket (cirka 0,1 MPa) kan holde en vannsøyle på cirka 10 meter. Det vil si at en sugepumpe som arbeider ved atmosfæretrykk ikke kan løfte vann høyere enn cirka 10 meter. Allikevel er det vann i trær som er over 100 meter høye, og det skyldes planteanatomi og vannets kohesjonskrefter. Se kohesjonsteorien.

Matrikspotensial

I jord, tørre frø og i cellevegger i planter er det ett til to lag med vann nær alle overflater som gir interaksjoner mellom osmotisk potensial og trykkpotensial. Dette beskrives felles med begrepet matrikspotensial (ψm). Matrikspotensial angir energiforholdene for vann bundet til ladete overflater, men siden matrikskreftene er et resultat av osmotisk- og trykkpotensial utelates vanligvis dette leddet i vannpotensialet. Mange små porer kan holde på kapillært bundet vann, hvor hydrogenbindinger mellom vannmolekylene (kohesjon), krefter mellom vannmolekyler og overflatemolekyler (adhesjon) og overflatespenningen til vann gir kapillarkrefter. Kapillarene skaper et negativt trykk. Det er matrikspotensialet som forklarer hvorfor et tørt frø effektivt tar opp vann ved imbibisjon.

Vannpotensial i luft

Vannpotensial i luft (målenhet megapascal, MPa, og legg merke til fortegnet) som funksjon av relativ luftfuktighet (%) ved lufttemperatur 20oC. Siden vann går til det stedet som har lavest vannpotensial viser figuren den fundamentale betydningen tørr luft har på vanntransporten i planter.
.
Lisens: CC BY SA 3.0

Vanndamp er en gass som har sitt eget partialtrykk (vanndamptrykk) og inngår som en del av det totale lufttrykket sammen med partialtrykkene til de andre gassene i atmosfæren. Vanndamptrykket øker med temperaturen. Når luften er mettet ved vanndamp ved en bestemt temperatur har vi vanndampmetningstrykk. Vanninnholdet i luft kan måles som duggpunkttemperatur, vanndamptrykkdeficit eller relativ luftfuktighet.

Relativ luftfuktighet (RF)= (vanndamptrykk/vanndampmetningstrykk)·100 (%)

Vannpotensialet til vanndamp i luft er:

Ψvanndamp = (RT/Vv)·ln(RF/100)

R er den universelle gasskonstanten 0,0083143 MPa mol-1 K-1, T er absolutt temperatur (K), ln er den naturlige logaritmen og Vv er molvolumet til vann.

Når luften er mettet med vanndamp ved en gitt temperatur, det vil si relativ fuktighet er 100 prosent, så blir vannpotensialet for vanndamp i luft lik 0. Dette har betydning for rottrykk.

Vannpotensialet i luft blir ved 20 °C utregnet fra formelen blir ved relativ fuktighet 90 prosent = –14,2 MPa og ved 50 prosent = –93,5 MPa.

Vi ser at vannpotensialet i tørr luft blir ekstremt lavt. Sammenlignet med atmosfærtrykket kan disse lave vannpotensialverdiene virke noe forvirrende, men da må man huske på hvordan vannpotensialbegrepet er utledet fra kjemisk potensial.

Vannpotensial i planter

I et system med to reaksjonsrom ved samme temperatur atskilt av en halvgjennomtrengelig membran, så vil vannet bevege seg gjennom membranen til det reaksjonsrommet som har lavest vannpotensial. Rent vann har større evne til å utføre arbeid enn vann som inneholder oppløste stoffer.

Størrelsen på vannpotensialet og de komponentene det består av varierer med art, i de forskjellige delene av planten, og under forskjellige vekstforhold. Vannpotensialet (ψ) i blader hos urteaktige planter er vanligvis i størrelsesorden -0,2 til -1,2 MPa, men i trær kan bladene ha vannpotensial opptil -2,5 MPa.

Siden en celle inneholder oppløse stoffer i en cytosol så vil det osmotiske potensialet (ψs) alltid være mindre enn null inne i en celle, for vanlige parenkymceller i størrelsesorden –0,5 MPa til –1,5 MPa. Derimot på utsiden av en celle, i apoplasten, hvor det er lite oppløste stoffer eller tilnærmet rent vann kan det osmotiske potensialet være fra –0,1 MPa til 0 MPa.

Sukkerbete, sukkerrør og vindruer hvor cellene kan inneholde mye oppløst sukker har osmotisk potensial (ψs ) inntil –2,5 MPa. Siden vanntransporten er passiv må vannpotensialet inne i rota være lavere enn vannpotensialet i jorda. I våt jord ved feltkapasitet er vannpotensialet i jorda –0,015 MPa –0,03 MPa.

Saltplanter (halofytter) har ofte tørketilpasset morfologi for eksempel sukkulens, for selv om de har rikelig tilgang på vann gjør saltet det vanskelig å få tak i vann. Saltplanter må ha lavere vannpotensial inne i røttene enn på utsiden i saltvann eller saltholdig jord. Saltplantene kan senke vannpotensielt ved å produsere osmolytter som senker det osmotiske potensialet og derved får et tilstrekkelig lavt vannpotensial i rotcellene slik at de kan ta opp vann fra sjøvann. Vannpotensial i sjøvann kan være i størrelsesorden –2,5 MPa.

Trykkpotensialet (ψp) i en plantecelle kan variere fra 0,1 MPa til 3 MPa. Når en plantecelle tørker ut minker turgortrykket i cellen og trykkpotensialet kan synke til 0 MPa. Hvis det skjer ytterliggere uttørking skjer det plasmolyse i cellene, plasmamembranen løsner fra celleveggen og henger bare fast i denne ved plasmodesmata, og cellen kan bli mekanisk deformert og dør. Inne i de døde cellene i vedvevet er trykkpotensialet negativt når det er transpirasjon gjennom bladene.

Metoder for å bestemme vannpotensial

Det er utviklet mange metoder for å kunne kvantifisere vannpotensialet og de komponentene det består av, og her er nevnt noen.

Scholanders trykkbombe

Et avkuttet skudd av en plante, eller et blad med bladstilk, plasseres i en lukket forseglet trykkammer hvor bare snittflaten av skuddet eller bladstilken er på utsiden av kammeret slik at det kan observeres med en lupe. Hvis vannet er under trykk når skuddet kuttes, vil vannet trekke seg tilbake fra snittflaten ved kuttingen. Trykket økes gradvis i kammeret ved å tilføre nitrogen fra en gassflaske. Økende trykk i kammeret vil presse vann tilbake til snittflaten. Det trykket som trengs for å bringe vannet akkurat tilbake til snittflaten kalles balansetrykket, og antas å være like stort (med negativt fortegn) som tensjonen i vedvevet før kutting.

Man kan også lage trykk-volum kurver som viser sammenhengen mellom relativt vanninnhold og vannpotensial.

Biter av plantevev i sukkerløsninger

Med et eksperiment brukt i skolen kan man bestemme vannpotensialet i plantevev for eksempel potet, kålrot eller eple ved å skjære ut like store vevsbiter, og bestemme masseforandring og stivhet av plantevevet etter å ha ligget over natten i plastbegre eller rør med sukroseløsninger i konsentrasjon fra 0 (rent vann) til 0,9 molar (M) sukrose.

Vevsbitene som har ligget i lave sukkerkonsentrasjoner øker i vekt fordi vannpotensialet i plantevevet er lavere enn det på utsiden, og de som ligger i de mest konsentrerte sukkerløsningene minsker i vekt fordi vannpotensialet er lavest i den ytre sukkerløsningen og vann går fra plantevevet ut i den ytre løsning. Ved de høyeste konsentrasjonene flyter dessuten vevsbitene grunnet Arkimedes' lov. Ved å lage en grafisk framstilling med vektforandring (+, -) i gram fra utgangsvekten på y-aksen og sukrosekonsentrasjon på x–aksen kan man bestemme den sukkerkonsentrasjonen og vannpotensial hvor det ikke skjer noen vektforandring, der hvor kurven skjærer X-aksen. Ved dette punktet er vannpotensialet på utsiden av cellevevet og på innsiden like store, det vil si det osmotiske potensialet i sukroseløsningen og et osmostiske potensialet inne i plantevevet er like store og trykkpotensialet er lik null (grenseplasmolyse).

Et tilsvarende forsøk kan gjøres ved å studere plasmolyse av epidermisceller i rødløk i et mikroskop.

M sukrose 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
ψs (MPa) 0 -0,27 -0,55 -0,83 -1,13 -1,46 -1,82 -2,20 -2,61 -3,05

Tabell som viser sammenhengen mellom osmotisk potensial (ψs) og konsentrasjonen av disakkaridet sukrose (molar, M) løst i vann ved atmosfæretrykk og 20 °C. I virkeligheten er ikke sukrose i vann en perfekt løsning og tabellen viser det reelle osmotisk potensialet i MPa til sukroseløsninger med forskjellig molaritet (M). Disse avviker fra de teoretiske verdiene regnet ut fra van't Hoffs ligning, og avviket er størst ved de høyeste sukkerkonsentrasjonene.

Termokoblingspsykrometri

Termokoblingspsykrometri baserer seg på at vanndamp i likevekt med plantevev i et lite lukket kammer har samme vannpotensial som cellevevet. Vannpotensialet kan derved måles ved å måle vanndamptrykket i kammeret. Kammeret er så lite at det straks blir mettet med vanndamp. Termokoblingen kan også kjøles ned med et Peltier-element slik at duggpunktet i lufta i kammeret kan bestemmes.

Psykrometri, måling av vanninnhold i luft med et psykrometer, baserer seg på å måle temperaturforskjellen mellom lufta og en fuktig overflate som vann kan fordampe fritt fra ut i atmosfæren. Hvor fort vannmolekyler fordamper fra den fuktige overflaten avhenger av vanndamptrykket i lufta. En termokobling (termoelement) er en kobling av to metaller for eksempel kobber og en kobber/nikkellegering (t-type) og når denne koblingen er ved en viss temperatur vil det gå en strøm i kretsen (Seebeck-spenning).

Vannbevegelse og temperaturgradienter

Vanndampmetningstrykk i måleenheten kilopascal (kPa) som funksjon av temperatur (oC). Metningsvanndamptrykk (e0) vil si at lufta er mettet med vanndamp ved den aktuelle temperatur. Vanndamptrykkdefisit er lik e0-e hvor det aktuelle vanndamptrykket er lik e. Ved 100oC er metningsvanndamptrykket lik lufttrykket og er en definisjon for ved vilken temperatur vann koker. Lufttrykk minsker med høyden og det betyr lavere kokepunkt for vann med økende høyde over havet.
.
Lisens: CC BY SA 3.0

Metningsvanndamptrykk over henholdsvis is og underkjølt vann ved temperatur lavere enn 0oC. Legg merke til at vanndamptrykket over is er lavere enn vanndamptrykket over underkjølt vann ved samme temperatur. Dette har stor betydning for tilpasning til overlevelse hos overvintrende planter og dyr.

.
Lisens: CC BY SA 3.0

I utledningen av vannpotensialet og vannets evne til å utføre arbeid er det forutsatt at lik temperatur (isoterme) og ikke er temperaturgradienter. Imidlertid vil vann kunne bevege seg grunnet forskjeller i temperatur.

Vanndamp har som andre gasser i atmosfæren et trykk kaldt vanndamptrykk som endrer seg med temperaturen. Relativ luftfuktighet og vanndamptrykkdeficit har samme effekter på vannpotensialet i luft. Partialtrykket til vanndamp utgjør cirka 0.2-3 prosent av det totale lufttrykket. Clausius-Clapeyron ligningen viser sammenhengen mellom trykk, temperatur og likevekt mellom to tilstandsfaser, navn etter fysikerne Rudolf Clausius og Benoît Paul Émile Clapeyron (1799–1864). For faseovergangen vann til vanndamp viser ligningen stigningstallet for forandring i vanndamptrykk over vann når temperaturen endrer seg.

Vanndamptrykket over is er lavere enn vanndamptrykket over underkjølt vann ved samme temperatur. Skal insekter, busker og trær overleve vinteren, må de sørge for at iskrystaller bare blir laget på utsiden av cellene. Deretter vil underkjølt vann bevege seg ut av cellene og fryse mellom cellene grunnet forskjellene i vanndamptrykk. Inne i cellene er det dessuten antifrysproteiner som hindrer vekst av iskrystaller, og mellom cellene kan det være iskjernedannende proteiner som bidrar til vekst av iskrystaller. I tillegg lages det frostbeskyttende stoffer (sukker, karbohydrater, urea etc. som senker fryse- og smeltepunktet. Når først isen er dannet vil vannet bevege seg fra stedet med underkjølt vann til stedet med is, altså utenfor cellene, og de hindrer derved at det lages ødeleggende iskrystaller inne i cellene.

Trykket til en gass er avhengig av volum, temperatur og antall mol av gassen. Vanndampinnholdet i lufta varierer, og siden totaltrykket varierer med partialtrykkene, vil partialtrykket til vanndamp påvirke totaltrykket (Daltons lov), og skape trykkforskjeller. Dette prinsippet blir anvendt i luftsirkulasjon i rotstokken hos vannliljer og andre sumpplanter. I tillegg er Bernoullieffekten for trykkforholdene i væske eller luft som beveger seg, hvor væsketrykket eller lufttrykket minsker når væske- eller lufthastigheten øker.

Bernoulliprinsippet observeres som en Venturieffekt hvor det skjer reduksjon i væsketrykket når væskestrømmen passerer en innsnevring i røret med mindre diameter enn resten av røret, jamfør et Venturirør. Venturieffekten oppstår i blodårer med innsnevring og i vanntransporten i vedvev og silvev hvor væskestrømmen passerer porer i trakeider, perforeringsplater i vedrør i vedvevet, eller i silrør i silvevet med innsnevring i silplater. I aerenkym (luftvev) i sumpplanter og vannplanter er det også porer som må passeres mellom atskilte luftrom som også vil gi trykkendringer og økt fluks, for eksempel trykkdrevet lufttransport hos vannplanter. Bernoulliprinsippet er basert på bevaringsloven for energi som sier at kinetisk, potensiell og indre energi må være konstant. Bernoulli viste hvordan væskehastigheten på vannet ut av et rør i bunnen på en væsketank øker med høyden på vannstanden i væskekaret.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg