raudåte

Raudåte, art av hoppekreps i ordenen calanoider (Calanoida), med det vitenskapelige navn Calanus finmarchicus. Som dyreplankton utgjør den et av de viktigste leddene i havets næringskjeder, og er mat for mange arter av fisk. Selv beiter den på de store forekomstene av planteplankton.

Faktaboks

Også kjent som
rødåte,
Calanus finmarchicus

Raudåte blir 3 mm lang som ferdig utviklet, kjønnsmodent stadium. Den er rødlig på grunn av karotenoider i kroppen. Foran på hodet sitter et svart, lite panneøye, som hos naupliuslarver.

Innen slekten Calanus finnes flere arter som er viktige som dyreplankton. En annen vanlig art i norske farvann er Calanus hyperboreus (kalles ofte feitåte), som kan bli 6–8 mm lang, og som er særlig tallrik i kaldere havområder. Den dominerer i de arktiske næringskjedene. Calanus glacialis (kalles ofte ishavsåte), som ikke er fullt så vanlig, har også sin hovedutbredelse i kaldere havområder. Videre forekommer Calanus helgolandicus som har en mer sørlig utbredelse enn Calanus finmarchicus. C. helgolandicus og C. finmarchicus er omtrent like store og vanskelig å skille fra hverandre uten bruk av mikroskop.

Raudåte lever i Norskehavet og i alle våre fjorder. De føres med havstrømmene langt inn i Barentshavet. Under våroppblomstringen kan raudåte opptre i slike mengder at sjøen ser rødfarget ut over store strekninger.

Den har en ettårig livssyklus som følger oppblomstring av planteplankton. De voksne dyrene gyter om våren i de øvre vannmasser i havet. Fra egg til voksen gjennomgår raudåte tolv stadier. De fleste stadier utvikles om sommeren, men om høsten søker de nesten voksne individene nedover på dypt vann. Der overvintrer de i et hvilestadium, en såkalt diapause. Om våren trekker de voksne raudåtene opp til høyere vannmasser. Deres livssyklus er gjennomført når de igjen gyter.

Nyere forskning tyder på at raudåte utvider sitt utbredelsesområde nordover. Det henger sammen med at temperaturen langs kysten har økt med 1–2 grader.

C. finmarchicus kan legge egg ved temperaturer helt ned til 3 oC. Larvene er til å begynne med ganske små. Ved at de forekommer i så mange stadier av ulik størrelse, er de et viktig næringsgrunnlag for forskjellige fiskeyngel og små fisk, som sei, torsk og mange andre arter. Fiskens larver spiser større og større eksemplarer av raudåte etter hvert som de vokser. Voksen raudåte er byttedyr for pelagiske fisk som sild og makrell, og sentrale for disse viktige fiskerier. Krill og amfipoder tar også raudåte. Raudåtens egen næring er planteplankton, som forekommer i enorme mengder.

Raudåte ble først beskrevet av biskop Johan E. Gunnerus. Senere har norske marinbiologer drevet forskning på raudåte gjennom en årrekke, helt fra 1920-årene. Raudåte er en av de mest tallrike av alle dyrearter. Deres forekomst i havet utgjør store biomasser, Havforskningsinstituttet har beregnet at det finnes 33 millioner tonn raudåte i Norskehavet.

Det er stor interesse for å fange raudåte, både som en ressurs for helsekost og som for i oppdrettsnæring.. Raudåte er rik på omega-3-fettsyrer.

I 2017 hadde man en høring om høsting av raudåte. Det ble foreslått kommersiell høsting av raudåte med en årlig kvote på 254 000 tonn. Men det er viktig å ta hensyn til artens plassering midt i økosystemet. Fangsten må ikke skade alle de andre artene som lever av raudåte.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg