Norge er ikke medlem i EU. Likevel påvirker EU nesten alle sider av norsk samfunnsliv. Utvalget som vurderte Norges forhold til EU i 2012, den såkalte Europautredningen, fant at Norge siden 1994 hadde iverksatt ca. 3/4 av alle lovene EU vedtar (NOU 2012:2). Med andre ord – Norge er nesten medlem i EU uten å være det.

EU og Norge

Norges forhold til EU er både utenrikspolitikk og innenrikspolitikk. Det er utenrikspolitikk fordi Norges forhold til EU er regulert gjennom mellomstatlige avtaler mellom Norge og EU, hvorav EØS-avtalen er den viktigste. Disse avtalene dekker det meste av Norges forhold til EU-medlemmene og de to andre EØS-landene, Island og Liechtenstein, samt til Sveits som ikke er med i EØS. Det er innenrikspolitikk fordi disse avtalene påvirker alle deler av norsk samfunnsliv. Alle departementene og mesteparten av fagetatene (direktorater og tilsyn) jobber med EU-saker, og svært mye av det kommunene gjør er på ulike måter påvirket av EU.

EU påvirker alle deler av den norske parlamentariske styringskjeden. Den parlamentariske styringskjeden viser hvordan borgerne i et moderne demokrati selv fatter de lovene de i neste omgang må følge: Borgerne velger sine representanter til Stortinget, regjeringen utgår av Stortinget, og forvaltningen iverksetter lover og beslutninger på vegne av regjeringen. Som borgere forholder vi oss til ulike ledd av denne styringskjeden – til Stortinget gjennom valg og offentlige debatter, og til regjeringen ikke minst gjennom regjeringens utøvende arm, forvaltningen. Domstolene fortolker lovene og fatter beslutninger om sanksjon dersom lovene brytes. Det går imidlertid ingen rett linje fra borgernes valg av representanter til vår relasjon med forvaltningen. Et stort antall av de lovene og reglene som gjelder i Norge, kommer fra EU på grunn av EØS-avtalen og andre avtaler.

Over 100 avtaler

Den viktigste tilknytningen Norge har til EU er gjennom EØS-avtalen. I tillegg har vi en hel del andre tilknytninger, til sammen over 100, og vi skal gjennomgå noen av dem her.

EØS-avtalen

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen ble signert i 1992 og iverksatt i 1994. EFTA står for European Free Trade Agreement, som i dag er en mellomstatlig frihandelsavtale mellom Sveits, Norge, Island og Liechtenstein. Sveits er ikke med i EØS. For å skille mellom disse, kalles derfor Norge, Island og Liechtenstein ofte for EØS-EFTA-landene. Da avtalen ble signert i 1992 var også Finland, Sverige og Østerrike med i EFTA, men alle tre ble medlemmer i EU i 1994.

EØS-avtalen kalles et to-pilar-system med institusjoner for EØS-EFTA-landene på den ene siden og EU-institusjoner på den andre. Kjernen i EØS-avtalen er at de tre EØS-EFTA-landene er assosierte medlemmer av EUs indre marked, noe som betyr at de er med i store deler av fellesmarkedet på lik linje med EUs medlemsland. Samtidig er det noen unntak. De tre EØS-EFTA-landene er ikke med i EUs felles landbruk- og fiskeripolitikk, EUs tollunion (felles tollsatser og felles handelspolitikk overfor tredjeland), og EØS-avtalen dekker heller ikke EUs harmonisering av indirekte skatter og avgifter.

Formålet med EØS-avtalen er å «fremme en vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler» (EØS-avtalen, artikkel 1.1). Avtalen har regler som skal sikre de fire friheter i det indre marked, (fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer). Avtalen skal sikre at det er lik konkurranse i dette markedet og at alle landene etterlever avtalen. I tillegg er det enighet om «nærmere samarbeid på andre områder, slik som forskning og utvikling, miljø, utdannelse og sosialpolitikk» (EØS-avtalen artikkel 1.2f). Det viktigste virkemidlet for å nå disse målene er det juristene kaller regelhomogenitet. På de områdene EØS-avtalen dekker (indre marked og de andre samarbeidsområdene) skal EUs rettsakter, det vil først og fremst si direktiver og forordninger, også gjelde for EØS-EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. For å sikre like regler i alle EØS-landene er EØS-avtalen derfor det som kalles både ensrettet og dynamisk (bevegelig): Den er ensrettet fordi regelverket skal være likt i hele det indre markedet/fellesmarkedet, og dynamisk fordi EU-reglene som er knyttet til EØS-avtalens bestemmelser skal innlemmes fortløpende i EØS-avtalen. Det vil si at når EU lager nye direktiver og forordninger som dekkes av EØS-avtalen, skal disse raskest mulig også innlemmes i norsk rett.

EØS-avtalen omfatter i dag tusenvis av regler. Disse reglene har direkte effekt i Norge (og Island og Lichtenstein) og de har forrang foran norsk rett.

Norge er forpliktet til å innlemme EØS-relevante lover i norsk regelverk. Noen ganger er det ikke klart om et EU-direktiv er EØS-relevant eller ikke, og dette er derfor gjenstand for fortolkning og konflikt. Fordi direktiver og forordninger noen ganger omfatter flere politikk-områder, kan deler av et EU-direktiv være EØS-relevant, mens andre deler ikke er det. For eksempel kan et direktiv ha innhold knyttet til fellesmarkedet, som Norge vil være bundet til å implementere, men også noen bestemmelser som er knyttet til handelspolitikken.

Det øverste politiske organet i EØS-samarbeidet er EØS-rådet, som normalt møtes to ganger i året. EØS-rådet er et politisk organ, og har som hovedoppgave å sikre politisk framdrift og vurdere avtalen som helhet. Vedtak om innlemmelse av nye EU-regler i EØS-avtalen gjøres EØS-komiteen. EØS-landene har reservasjonsrett og kan legge ned veto mot innlemmelse. Dette har EØS-ladene aldri gjort. Det er derimot mange eksempler på at EØS-EFTA-landene har forhandlet om unntak eller søkt tekniske justeringer, det vi over kalte EØS-tilpasninger. Landene på EØS-EFTA-siden har noen ganger også trenert beslutninger for å vinne tid – et slags midlertidig veto. Etter vedtak i EØS-komiteen innføres EU-reglene i norsk lov.

Det er også egne EØS-organer som sikrer at avtalen etterleves: EFTAs overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority (ESA)), og en egen domstol, EFTA-domstolen. På samme måte som Kommisjonen følger med på om EU-medlemmene følger EU-regelverket, følger ESA med på om EØS-avtalen iverksettes og etterleves i de tre EØS-EFTA-landene. Dersom ESA kommer til at et EØS-EFTA-land har brutt EØS-avtalen, kan saken gå til EFTA-domstolen. Dette vil imidlertid først skje etter en undersøkelsesprosess som innebærer en dialog med EØS-EFTA-landet det gjelder, for å forsøke å finne en løsning.

EØS-systemet har også to rådgivende komiteer: En EØS-parlamentarikerkomite, med deltakere fra EFTA-landenes parlamenter, og deltakere fra EU-parlamentet. Og Den konsultative komité for EØS. Her møter representanter fra EUs økonomiske og sosiale komite og fra partene i arbeidslivet i EFTA-landene.

Schengen

Norge og Island har deltatt i Schengen-samarbeidet siden 2001. Alle de fire EFTA-landene er med i Schengen, og de fleste EU-landene. Selve Schengen-samarbeidet handler om felles ytre grensekontroll, oppheving av indre grensekontroll, og ulike tiltak og samarbeid for å hindre grenseoverskridende kriminalitet som politisamarbeid og informasjons-utveksling. Det er også felles regler for asylsøkere, felles informasjonssystemer for visa-saker, og felles utvisningsregler, og felles regler om skytevåpen.

Samarbeidsavtalen med Schengen fungerer på samme måte som for EØS-avtalen, så det er en hovedavtale som er fast, og så legges nye EU-regler til i norsk lovgivning fortløpende etter hvert som de blir vedtatt i EU. Samtidig er Schengen-avtalen annerledes enn EØS-avtalen hva gjelder Norges tilknytning, på en måte som gir Norge mulighet til mer deltakelse. Istedenfor alle EØS-institusjonene, sier Schengen-avtalen at samarbeidet skal foregå i det som kalles et fellesorgan. I praksis betyr det at mens Norge i EØS-saker kun kan delta i ekspertgrupper og lignende under Kommisjonen, har Norge i Schengen-saker også tilgang til deltakelse i Rådet. Norske representanter møter i arbeidsgruppene som diskuterer nye forslag, på embetsnivå i komiteene, på ambassadørnivå i COREPER, og i det politiske arbeid i Rådet for justis- og innenrikssaker. Norge har derimot ikke stemmerett, og er ikke til stede når politiske beslutninger fattes. Norge har heller ikke noen reservasjonsrett i Schengen-saker.

Muligheter for påvirkning

Norges tilknytning til EU kjennetegnes av tett juridisk og administrativ integrasjon, og liten politisk integrasjon på grunn av manglende adgang til EUs besluttende instanser. Dette innebærer en innebygd skjevhet hvor vekten er lagt på iverksetting av EUs lovgivning på bekostning av deltakelse og innflytelse i EUs besluttende prosesser. For norske politikere representerer dette en utfordring fordi det reduserer Norge til et politisk lobbyland hvor uformelle møter i EUs korridorer blir de viktigste arenaene for politisk innflytelse. «EØS-modellens» begrensninger med hensyn til politisk deltakelse og innflytelse har også økt over tid, fordi EU-samarbeidet har utviklet seg betydelig siden EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Norge har kompensert med fortløpende å søke tilknytning til EUs nye politikkområder, noe det har vært bred partipolitisk enighet om.

EØS-avtalen har åpnet for at norsk forvaltning jobber tett med EUs forvaltning – særlig Kommisjonen. Norske tjenestemenn deltar i Kommisjonens ekspertgrupper, i komitologikomiteer (iverksettingskomiteer) og i styrer og prosjektgrupper i EU-byråer på lik linje med tjenestemenn fra medlemslandene. I tillegg har norske myndigheter mulighet til å sende nasjonale eksperter til Kommisjonen. Mens EØS-avtalen på denne måten sikrer norsk sentraladministrasjon en viss kontakt med Kommisjonen, har ikke Stortinget og regjeringen tilsvarende tilgang til EUs beslutningsmaskineri.

I over 20 år har skiftende norske regjeringer vedtatt at de skal føre en såkalt «aktiv» eller «effektiv» europapolitikk. Det som kjennetegner denne politikken, er avstand mellom en politisk målsetting om å føre en aktiv europapolitikk og en faktisk politisk passivitet. Satt på spissen kan vi si at norsk europapolitikk først og fremst representerer en ambisjon om aktiv gjennomføring av EUs politikk. Dette illustrerer en blanding av passiv nasjonal europapolitikk og sterk europeisering av statsapparatet.

Iverksetting

Norske direktorater er iverksettingsmyndigheter for EU. En stor undersøkelse av norsk sentraladministrasjon viser at et flertall av de ansatte i direktoratene praktiserer EU-lovgivning innenfor den ansattes eget saksområde. Norske direktorats- og tilsynsledere oppfatter også at innholdet i deres relasjoner til Kommisjonen og EU-byråer påvirker egen virksomhet, for eksempel ved at informasjonsutveksling finner sted i slike nettverk. Slike relasjoner omfatter også utforming av retningslinjer og standarder for anvendelse av EU-regelverk, og utforming og diskusjon av enkeltsaker i forbindelse med praktisering av EU-lovgivning og programmer.

Det er et høyt gjensidig tillitsforhold mellom norske departementer og direktorater. Ofte er departementene informert om direktoratenes internasjonale nettverksaktiviteter, inkludert deres forhold til Kommisjonen. Departementene ønsker imidlertid å unngå direkte kontroll med direktoratenes internasjonale faglige aktiviteter.

Avslutning

Selv om EU-debatten i Norge har vært polarisert og politisk betent, har det vært stor enighet om EØS-avtalen. De fleste partiene på Stortinget er tilhengere av avtalen, alle regjeringer siden 1994 har styrt på basis av den. Også i regjeringer med deltakelse fra de mer EØS-skeptiske partiene Sosialistisk Venstreparti (SV), Fremskrittspartiet (FRP) og Senterpartiet (SP), har forholdt seg til avtalen og har i praksis styrket den gjennom å fortløpende innlemme store deler av EU-regelverket i norsk lov.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg