Hurdal kirke
Den første kirken ble reist i Hurdal på 1200-tallet, mens dagens kirke har fått sitt utseende ved en omfattende restaurering i 1955.
Hurdal kirke
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Hurdal kirke

Hurdal kirke

Hurdal kirke
Av /Arfo forlag.
Hurdal kirke

Hurdal kirke har bevart mye av sin opprinnelige plassering i et åpent jordbrukslandskap. Rundt kirken er deler av den gamle kirkegårdsmuren.

Hurdal kirke
Av /Arfo forlag.

Hurdal kirke er en langkirke i Hurdal kommune i Akershus fylke. Kirken ligger i tettstedet Hurdal, ved enden av Hurdalsjøen. Området rundt Hurdal kirke er et kulturlandskap med flere gravminner fra jernalderen.

Kirken hører til Borg bispedømme og forvaltes av Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd. Hurdal kirke stod ferdig i 1681 og ble vigslet samme år. Kirken har 210 sitteplasser. Den har vernestatus som «Automatisk listeført (1650-1850)».

Hurdal kirke var valgkirke i 1814, og her ble første runde av valgene til riksforsamlingen gjennomført.

Ved en omfattende restaurering på 1950-tallet fikk kirken nytt orgel og dagens utseende. Samtidig ble den opprinnelige rosemalingen i koret avdekket og altertavla og prekestolen fra 1600-tallet igjen tatt i bruk.

Hurdal kirke

Selv om Hurdal kirke er mye endret i forhold til sitt opprinnelige utseende, gir de restaurerte dekorasjonene på tømmerveggene i koret likevel et inntrykk av hvordan kirkerommet tok seg ut på 1600-tallet. Døpefonten er datert 1150-1200 og kommer fra den tidligere kirken.

Hurdal kirke
Av /Arfo forlag.

Hurdal stavkirke

På slutten av 1200-tallet ble det reist en stavkirke i Hurdal. Denne kirken er første gang nevnt i Røde Bok fra rundt 1400. Etter reformasjonen ble Hurdal anneks under Eidsvoll hovedkirke.

Stavkirken var en langkirke med rektangulært skip og noe smalere korparti. Kirken var orientert med koret mot øst. På 1600-tallet gjennomgikk den flere store ombygginger, og stavkirken ble ledd for ledd erstattet med nye deler som ga kirken et annet utseende.

I 1652 ble det bygd et nytt kor med vegger av stavverk. Valget av konstruksjonen i det nye koret hadde trolig sammenheng med det stavbygde skipet. Valget gjenspeiler også en overgangstid. Selv om de fleste nye kirkebyggene ble laftet, var man på ingen måte fremmed for å gripe tilbake til stavverk når det var grunn til det.

Kirken fra 1681

Hurdal kirke

Prekestolen fra 1686 ble tatt ut ved ombyggingen i 1871. Den ble satt inn igjen som en del av restaureringen på 1950-tallet.

Hurdal kirke
Av /Arfo forlag.

I 1681 ble stavkirkens skip erstattet med et bredere skip av laftet tømmer. Det nye skipet fikk samme lengde som det tidligere, men bredden ble fordoblet. I en besiktigelse fra 1684 heter det at «Samme Kirche er bygt saa bred du, At den Nu er Formerit til En Korsz Kirche».

Det skjedde også atskillige endringer senere. Kirken fikk enda et nytt skip, mens det tidligere skipet ble kor. På kortaket står takrytteren tilbake. Ved østenden av koret er det senere kommet et sakristi, og foran er det satt opp et våpenhus. Det som står igjen av det tidligere skipet, forsvarer likevel en datering av kirken til 1600-tallet.

Av en besiktigelse fra 1683 går det fram at de laftede veggene i skipet var 33 omfar, cirka 6 meter høye. Også gavlene i det eksisterende koret er laftet helt opp. Veggene ble planhogd både innvendig og utvendig. Innvendig fikk de malte dekorasjoner med ranker og stiliserte brystninger. Utvendig ser deler av bygningen ut til å ha blitt kledd med planker fra skipet i stavkirken. De fire tømmermennene som sto for arbeidet, ble betalt for «samme Kirche at optømre, sambtind og udvendig at bielchhugge, Item for de Klede den søndre weg, med de gamble plancher saa wit deraf kunde nøttis». I 1684 synes også gavlene og resten av veggene å ha blitt bordkledd. I 1699 fikk kirken nytt panel som ble tjærebredt.

Senere endringer

Hurdal kirke

Tegning av Hurdal kirke fra 1855, med det forlengete skipet fra 1800.

Hurdal kirke
Av /Riksantikvarens arkiv, via Arfo forlag.

I løpet av 1700- og 1800-tallet økte befolkningen som følge av etableringen av Hurdal Glassverk, og det ble behov for en større kirke. Det nåværende kirkeskipet ble bygget, og det gamle kirkeskipet fra 1681 ble omgjort til kor. I 1871 ble hele kirken panelt innvendig, og det ble satt inn ny altertavle og prekestol.

Hovedinngangen var opprinnelig i den vestre enden av skipet. Det bevarte dørbladet har rundbuet overside og er utvendig kledd med bord i fiskebeinsmønster. På utsiden er det festet en dørring og andre smidde dekorasjoner som trolig stammer fra den tidligere stavkirken. Da koret ble bygd i 1652, ble det dessuten betalt for «laasz til Sanghuusz Døren». Langveggene i det stavbygde koret har gått inn i beitskiene i østveggen i det nåværende koret.

Interiør

Hurdal kirke

Kirkens interiør er sterkt preget av restaureringen. Gjennom koråpningen ser man de rikt dekorerte tømmerveggene i det tidligere skipet fra 1681.

Hurdal kirke
Av /Arfo forlag.

Både skipet og koret hadde vinduer av blyglass. Da det nye skipet ble reist i 1681, ble det innkjøpt seks nye vinduer i Christiania. I en beskrivelse fra 1783 heter det at det i skipet var «paa søndre siide tuende vinduer, hver af 3de Rammer i Blye; gammeldags med smaae Ruder, og hele, og indvendig med stærke Jernstænger, langs og tvers forsynet». Også i koret var det to vinduer.

Den opprinnelige fundamenteringen var mangelfull under både kor og skip. I 1684 ble koret jekket opp to alen. I 1699 hadde man «Opvejet Kirchen oc sat grund Muur under del over alt ungeferlig 3 alen udj Jorden». Gulvet i skipet og koret var av planker som var festet til gulvbjelker. Det stavbygde koret manglet trolig himling, men skipet hadde flat himling av høvlede og pløyde bord som var festet til takbjelkene.

I koret var saltaket understøttet av sperrebind. Saltaket i skipet er understøttet av åser festet inn i gavlene. Takene var tekket med bord og tjærebredde spon. På taket av skipet var det takrytter med kirkeklokker. Takrytteren omtales i 1675, da det hang «2 Smaa Klocker I Taarned eller Klockestoelen». Også etter at det nye skipet sto ferdig, forble takrytteren på sin opprinnelige plass og gir kirkens eksteriør et noe uvanlig utseende.

Inventar

Hurdal kirke

Altertavlen fra 1676 har dekorasjoner som følger det vanlige billedprogrammet med nattverden, korsfestelse og den oppstandene Kristus. Den ble tatt ut av kirken på 1870-tallet, men ført tilbake i forbindelse med en restaurering av kirken på 1950-tallet. Bak altertavlen er den tidligere koråpningen.

Hurdal kirke
Av /Arfo forlag.
Hurdal kirke

Krusifikset som henger på nordsiden av koråpningen er datert til første halvdel av 1300-tallet. Det ble restaurert i 1970.

Hurdal kirke
Av /Arfo forlag.

Fra den tidligere stavkirken er en romansk døpefont og et krusifiks fra 1300-tallet bevart. Fra middelalderkirken stammer blant annet et krusifiks og en romansk døpefont. Det er uvisst hvordan alteret i stavkirken så ut. I en inventaroversikt fra 1675 inngår en alterduk «Af fiint Hiemmevefet læret, med brunt Silche udsyet». Til en oversikt fra 1783 hører et alterklede «Af Grønt Tafft, med Guule Snorer og af Guld Galluner paasydt J.l.M.G. 1692».

I kirken er det fremdeles en disk fra andre halvdel av 1600-tallet, et arbeid av en sølvsmed i Christiania. Med i oversikten fra 1675 er «1 Syed Silche lerrits Tørklæde at legge ofwer Kalch og Disch». På alteret har det stått lysestaker. I 1675 var det også «1 par af Meszing Udgrafwen liusze Stager til telge lius».

Den bevarte altertavlen er fra 1676. Tavlen er i tre etasjer, med figurer og arkitekturelementer og rikt utformede vinger. Billedprogrammet følger det vanlige mønsteret, med en malt framstilling nattverden nederst, over den et bilde av korsfestelsen og et bilde av den oppstandne Kristus på toppen.

I 1675 hadde kirken en messehagel «Af Stachet Grøn Plødts med 1 Sølf og Guld Galun til Kaars og om Kandtene». Tekstilene kan ha vært oppbevart i koret. Fra samme år er det opplysning om «1 gammel Half Kiste at legge Kierchens Ornementer I».

I tillegg til de vanlige elementene i koret kan også middelalderkrusifikset fra begynnelsen av 1300-tallet ha vært plassert der på 1600-tallet.

Mellom skipet og koret har det trolig vært et korskille med vegger av dreide spiler. Den eksisterende prekestolen fra 1684 i det sørøstre hjørnet av skipet er mangekantet, med arkitekturdekorasjoner på sidefeltene. Over stolen er det festet en rikt utskåret lydhimmel fra samme tid. Opprinnelig sto prekestolen umalt. Først i 1686 ble den «stafferet». I 1760 var det en lysarm med messingpipe som synes å ha stått ved prekestolen.

Benkene i skipet hadde sannsynligvis dører og dekorerte gavler. Midt i himlingen over skipet har det hengt en lysekrone. I 1783 heter det at det «Under Taget og ved Choret er en liden lyse Krone af Træ som har 2de hele og en brøstfældig Arm».

Døpefonten er av stein og er datert til 1150–1200. I kirken er det også et dåpsfat av tinn av 1600-tallstype. I 1676 ble det laget et dåpshus med «traleverk omkring», trolig i vestenden av skipet.

I 1706 ble det bygd et sakristi på nordsiden av koret. Omkring 1775 fikk kirken en ny takrytter. På 1700-tallet kan det også ha blitt satt opp et tilbygg ved vestenden av skipet.

Tilbygg og restaurering

Hurdal kirke

Galleriet i den vestre enden av skipet er fra utvidelsen av kirken i 1800. Benkene er fra restaureringen på 1950-tallet, orgelet fra 1955.

Hurdal kirke
Av /Arfo forlag.

Det eksisterende skipet er et tilbygg fra året 1800. Det tidligere skipet ble kor, mens koret i stavkirken ble omgjort til sakristi. Også takrytteren synes å ha blitt noe ombygd. I 1871 fikk kirken et nytt våpenhus foran den vestre enden av skipet og sakristi ved den østre enden av koret. Utvendig ble veggene kledd med faspanel, og takene fikk store utstikk med detaljer i sveitserstil. Samtidig la man stående faspanel på veggene i kirkerommet og endret vindusåpningene noe. I skipet ble det satt inn nye benker. Altertavlen og prekestolen fra 1600-tallet ble dessuten tatt ut og erstattet med nye. Skrukkeli kapell fikk den gamle prekestolen.

I 1943 ble det satt fram forslag til restaurering av Hurdal kirke, men gjennomføringen skjedde ikke før i perioden 1952–1957. Man bygde da et nytt våpenhus foran vestenden av skipet og et nytt sakristi ved østenden av koret. I koret ble panelet på veggene fjernet, og de opprinnelige vindusåpningene tatt fram. Finn Krafft restaurerte de malte dekorasjonene på tømmerveggene.

Den gamle altertavlen og prekestolen ble ført tilbake som en del av restaureringen, og kirken fikk nytt orgel. Det ble dessuten satt inn nye benker i skipet, og korskillet fikk stikkbuet overdekning. I tillegg kom det nytt spir på takrytteren. I 1970 var også middelalderkrusifikset ferdig restaurert.

Slik kirken nå står, er det lite tilbake av det opprinnelige kirkerommet. Det tidligere skipet hadde benker på hver side av midtgangen og prekestolen i det sørøstre hjørnet, mens den store altertavlen var plassert i koret. Blyglassvinduene ga dessuten et langt mer dempet lys enn i dag.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg