Menneskerettigheter er rettigheter og friheter alle mennesker har i kraft av å være menneske. Her har vi samlet artikler om viktige begreper og lover knyttet til menneskerettigheter.

asyl

Asyl betyr et fristed mot forfølgelse. Utlendinger som frykter for å bli forfulgt i sine hjemland kan få asyl i Norge dersom de oppfyller vilkårene for det.For å få asyl må man oppfylle vilkårene f...

flyktningekonvensjonen

FNs flyktningekonvensjon er en folkerettslig avtale som skal sikre flyktninger visse rettigheter inntil de kan vende hjem eller få permanent oppholdstillatelse i et annet land. Flyktningekonvensjon...

likestilling

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.Ordet likes...