Fra 1948 til 1994 ble det ført en rasistisk politikk i Sør-Afrika, kalt apartheid. Politikken gikk blant annet ut på å holde ulike folkegrupper i landet atskilt. Bilde av barn bak et gjerde som skiller dem fra et område for hvite mennesker nær Johannesburg, i januar 1973. Foto: UN Photo/Pendl, tilgjengelig under  CC BY-NC-ND 2.0.

. fri

Etnisk diskriminering betyr urettmessig forskjellsbehandling på grunnlag av etnisk bakgrunn­­. De siste årene har det vært flere politiske endringer for å styrke vernet mot diskriminering.

Diskrimineringsloven om etnisitet, som skal fremme likestilling og verne mot diskriminering, ble først vedtatt av Stortinget i 2005 etter modell av likestillingsloven. En ny versjon av loven ble vedtatt i 2013.

Ifølge diskrimineringslovens § 6 er både direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn forbudt.

Dette gjelder på alle samfunnsområder, med unntak av familieliv og rent personlige forhold. Andre forbud mot diskriminering finnes blant annet i boliglovene.

Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) som skal føre tilsyn med og medvirke til at diskrimineringsloven overholdes. LDO skal også bidra til å gjøre FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD) tilgjengelig, og føre tilsyn med at myndighetene effektivt gjennomfører konvensjonenes bestemmelser.

Det er Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som har hovedansvar for regjeringens arbeid mot etnisk diskriminering.

Den siste i rekken av handlingsplaner mot etnisk diskriminering ble lagt fram av regjeringen i april 2009; Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 2009–2012.

Formålet med tiltakene i planen er å bekjempe den diskriminering som særlig innvandrere og deres barn, samer og nasjonale minoriteter kan oppleve. Et av hovedmålene med planen er å bidra til en god gjennomføring av aktivitets- og rapporteringspliktene i diskrimineringslovgivningen. Et annet hovedmål er å øke myndighetenes kunnskap om art, omfang og årsaker til diskriminering for å kunne sette i verk mer treffsikre tiltak.

Straffeloven i Norge har hatt forbud mot diskriminering på grunn av religion, rase, hudfarge, nasjonal og etnisk opprinnelse siden 1970. Norge ratifiserte det året FNs rasekonvensjon (konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering som forbyr diskriminering på grunn av rase, hudfarge, avstamning eller nasjonal eller etnisk opprinnelse).

I 1998 fikk også arbeidsmiljøloven et forbud mot diskriminering på grunn av rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, seksuell orientering eller samlivsform, i tillegg til medlemskap i fagforening, religion, livssyn eller politisk syn.

Senter mot etnisk diskriminering (SMED) ble opprettet av myndighetene i 1998 delvis som en følge av internasjonalt press fra FNs komité for avskaffelse av rasediskriminering (CERD) og Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI). SMEDs mandat var å gi juridisk veiledning til personer som ble utsatt for diskriminering, samt dokumentere og overvåke art og omfang av diskriminering på grunnlag av trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse.

I 2005 vedtok Stortinget en lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven om etnisitet), etter modell av likestillingsloven. En ny versjon av loven ble vedtatt i 2013.

I 2006 ble SMED slått sammen med Likestillingsombudet og Likestillingssenteret, og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) ble opprettet.

 • AID 2002. Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006). Oslo: Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
 • BLD 2009. Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering: 2009–2012. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet. Les handlingsplanen (.pdf)
 • Borchorst, A., L. Freidenvall, J. Kantola, L. Reisel & M. Teigen 2012. «Institutionalising Intersectionality in the Nordic Countries? Anti-Discrimination and Equality in Denmark, Finland, Norway and Sweden». I: A. Krizsan, H. Skjeie & J. Squires, red., Institutionalising Intersectionality? Comparative European Analyses. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Danielsen, Kirsten 2005. Diskriminering: en litteraturgjennomgang. NOVA-skrift 4/05. Oslo: NOVA.
 • Eriksen, Thomas H. 1993. Ethnicity and Nationalism. Anthropolological Perspectives.2. edition. London: Pluto Press.
 • Eriksen, Thomas H. & Torunn Arntsen Sørheim 2003. Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge. 3. utg. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • KRD 2003. Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet. Kommunal- og regionaldepartementet, Innvandringsavdelingen.
 • Krizsan, A., H. Skjeie & J. Squires, red. 2012. Institutionalizing Intersectionality? Comparative Analyses. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Lotherington, A. T. 2010. «LDO er løsningen- hva er problemet? En analyse av opprettelsen av likestillings- og diskrimineringsombudet». I: A.-J. Berg, A.B. Flemmen & B. Gullikstad, red., Likestilte norskheter: Om kjønn og etnisitet. Trondheim: Tapir forlag.
 • NOU (2002:12). Rettslig vern mot etnisk diskriminering. Oslo: Norges offentlige utredninger, Kommunal- og regionaldepartementet.
 • NOU (2009:14). Et helhetlig diskrimineringsvern. Oslo: Norges Offentlige Utredninger, Barne- og likestillingsdepartementet.
 • Reisel, Liza 2013. ”Mot et flerdimensjonalt likestillingsapparat”, i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red.) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Oslo: Akademika forlag.
 • Seeberg, Marie Louise 2011. Kunnskapsstatus (1990–2010) Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge. NOVA Rapport 8/2011.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.