Faktaboks

Thomas von Westen
Født
13. september 1682, Trondheim
Død
9. april 1727, Trondheim
Virke
Prest og misjonær
Familie

Foreldre: Apoteker Arnoldus von Westen (1643–98) og Inger Marie Thomasdatter Mejer (død 1715).

Gift 27.11.1709 i København med vertshusdriver Anna Pedersdatter (ca. 1655–1746 (begr. 27.1.); enke etter 1) vintapper Thomas Christensen Galskiøt, ca. 1650–før 1693, og 2) vintapper Maurids Frich, ca. 1660–før 1709).

Thomas Von Westen

Thomas von Westen. Bilde fra Norsk biografisk leksikon.

Thomas Von Westen
Av / ※.

Thomas von Westen var en norsk prest og misjonær. Han regnes i Norge som samenes apostel, det vil si den første eller viktigste misjonæren i det samiske området. I det østsamiske området var det ortodokse misjonærer som virket, og der regnes Trifon av Petsjenga som den samiske apostel.

Samtidig som von Westen forkynte, var han også en iherdig representant for Danmark-Norge. Han arbeidet i et område der grensene og innflytelsen mellom Russland, Sverige og Danmark-Norge lenge var uklare, og der ortodoks tro og misjon møtte luthersk tro og misjon.

På hans tid var det selvsagt at en luthersk prest også var en representant for sitt land. Kirken var en del av statsapparatet og formidler av dets verdigrunnlag. For ettertiden har dette betydd at kirken også brukte statsapparatets maktmidler, og at den var en del av en brutal undertrykkelse av de som ikke delte trosgrunnlaget. Spesielt rammet dette utøvere av tradisjonell samisk tro og de som hadde tilsluttet seg ortodoks tro.

Thomas von Westen står for ettertiden som en pioner fordi han innså viktigheten av å bruke samisk språk, og fordi han prioriterte misjonsarbeid blant den samiske befolkningen. Hans strenge pietisme og maktanvendelse var imidlertid svært brutal.

Pietismen og ortodoksien

Teologisk tilhørte von Westen den pietistiske retningen innen den evangelisk-lutherske tro. Han ble uteksaminert som teolog ved Københavns Universitet i 1699 i brytningstiden mellom ortodoksien og pietismen. Ortodoksien vektla ikke, slik som pietismen, personlig omvendelse, streng moral og nøktern livsstil. For de ortodokse var det selvsagt at alle innbyggere i landet tilhørte den lutherske tro, men de aksepterte mye av det som pietistene så på som utsvevelser.

Etter endt utdanning i 1709 ble Thomas von Westen sogneprest i Veøy. I 1713 ble det startet et pietistisk fellesskap av de syv prestene i Romsdal, «Syvstjernen», som han ble en del av. Dette fellesskapet utarbeidet en strategi for å arbeide mot moralsk forfall og for felles sjelesorg, og gruppen ble sentral i arbeidet for å omvende den samiske befolkningen til luthersk kristen tro.

Gruppen henvendte seg først til biskop Peder Krog i Trondheim, men han var skeptisk, og ønsket forsiktighet med hensyn til pietisme i den norske kirke. Biskopen mente også at forkynnelsen skulle skje på dansk og ikke på samisk. Thomas von Westen skrev deretter et brev direkte til den danske kongen Frederik 4. Han var positiv og nedsatte en kommisjon for å vurdere endringene som var foreslått av «Syvstjernen».

Misjonskollegiet i København

I 1714 ble det startet et Misjonskollegium i København for å organisere misjonsvirksomhet i de dansk-norske koloniene, blant samene i nord og blant den grønlandske befolkningen. «Syvstjernen» viste i et brev til utbredt overtro blant samene, og til forsømmelse fra prestene og myndighetene. Thomas von Westen tilbød seg å være bindeledd mellom Misjonskollegiet og prestene som ønsket å starte misjon. Resultatet av kontaktene var at han 28. februar 1716, uten å ha søkt, ble utnevnt som leder for misjon blant samene. Han ble utnevnt som lektor ved Trondheim katedralskole som var underlagt domkapittelet i Trondheim og dermed biskopen siden 1708. Meningen var at Thomas von Westen skulle styre sammen med rektor og prorektor.

Seminarium Scholasticum

I 1709 hadde biskopen utnevnt sin sønn, Nils Pedersen Krog, til rektor ved katedralskolen. Forholdet mellom rektor ved katedralskolen og Thomas von Westen ble konfliktfullt på flere måter, blant annet når det gjaldt finansiering av utdanning av misjonærer. Inntekter som tidligere hadde vært disponert av biskopen, ble overført til Misjonskollegiet. Biskopen reagerte negativt på tapet av inntekter og var også uenig med Thomas von Westen i at samene skulle undervises på sitt eget språk og i hans pietisme.

Seminarium Scholasticum ble grunnlagt i Trondheim i 1717. En del av katedralskolen ble omdannet til dette seminaret og lagt under Misjonskollegiet i København. Kongen opprettet en daglig lederstilling ved Seminarium Scholasticum som var kombinert med et lektorat ved katedralskolen. Thomas von Westen ble utnevnt i denne stillingen, og Misjonskollegiet utarbeidet en egen instruks for den. Målsettingen med seminaret var blant annet å utdanne prester, kateketer og lærere som kunne drive forkynnelse og undervisning på samisk og utvikle skrifter på samisk. I tråd med tidens tradisjon ble det lagt vekt på oppbyggelig litteratur, undervisning og forkynnelse. Seminarium Scholasticum eksisterte fra 1717 til fem år etter von Westens død i 1727.

Seminarium Domesticum

Thomas von Westen startet i tillegg til Seminarium Scholasticum i 1719 et privat seminar, Seminarium Domesticum, som var i virksomhet noen år og ble drevet fra hans eget hjem. Dette seminaret skulle kvalifisere for arbeid som assistent til en kateket eller assistent til en skolemester, en såkalt underskolemester. von Westen valgte ut dem som skulle få opplæring der. Utgiftene til driften av dette seminaret ble dekket av Thomas von Westen og hans hustru. De to seminarene utfylte hverandre og bidro begge til nødvendig skolering av dem som skulle arbeide med misjonen i Finnmark. Thomas von Westens private bolig i Trondheim var også åpen for samer da fordrevne sørsamer bodde i huset under den svenske hærføreren Carl Gustaf Armfelts felttog i 1718.

En senere etablert institusjon for utdanning av misjonærer var Seminarium Lapponicum. Dette var en skole i Trondheim opprettet i 1752 med formål å utdanne lærere som kunne undervise samene på deres eget språk. Skolen ble ledet av Knud Leem, men ble nedlagt ved hans død i 1774.

Pietisme og tukt

Etter at von Westen ble oppnevnt, foretok han i årene 1716–1723 tre misjonsreiser til Nord-Norge. Han prekte på samisk og holdt strenge botsprekener. Thomas von Westen var tilhenger av streng kirkelig tukt. Han hadde ikke problemer med å bruke harde og hensynsløse metoder for å spre evangeliet og det han anså for den rette lære og moral.

Kirkeeiendommer og regnskaper

I 1723 ble det bestemt at kirkene skulle selges til private, og von Westen fikk gjennomslag for at kirkeeiendommer i den nordlige delen av Norge skulle overføres til Misjonskollegiet. Denne overføringen ble også motarbeidet av biskopen.

Thomas von Westen hadde i 1720 et opphold i København der han gjorde rede for sin misjonsvirksomhet for Misjonskollegiet. De regnskapene han la frem, ble ansett for å være svært mangelfulle. Dette resulterte i at regnskapene ble overført til en annen, men uten at det lyktes å få dem i orden.

Ettermæle

Da Thomas von Westen døde i 1727, hadde han brukt hele sin formue på misjonsarbeidet. Etter hans død ble misjonsvirksomheten overført til Trondheims nye biskop, Eiler Hagerup. Han var også skeptisk til misjonens pietisme, og ønsket at samene skulle få forkynnelsen på dansk. Først i 1757 opprettet Misjonskollegiet et nytt «lappeseminar» i Trondheim med fokus på samisk språkopplæring.

Riksarkivet i København har arkiver etter Misjonskollegiet og Riksarkivet i Norge, og Statsarkivet i Trondheim har norske kirkelige arkiver.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Bjørlykke, Liv Randi (1976). Thomas von Westen : Samenes apostel. Oslo: Lunde.
  • Böckman, Peter Wilhelm (1983). Thomas von Westen – 300 år. Norsk tidsskrift for misjon.
  • Grankvist, Rolf (2003). Seminarium Lapponicum Fredericianum i Trondheimsmiljøet. DKNVS Skrift nr. 2/2003
  • Jensen, Glenn Tore (2013). Thomas von Westen (1687–1727). Kristiansand: Samfundets forlag.
  • Lysaker, Trygve (1987). Nidaros erkebispestol og bispesete 1153–1953 : Reformasjon og enevelde 1537–1804. Trondheim: Land og Kirke
  • Randulf, Johan og von Westen, Thomas (1723). Relation anlangende Find-Lappernes, saavel i Nordlandene og Findmarchen, som udi Numedalen, Snaasen og Selbye, deris Afguderi og Sathans Dyrkelser som af Guds Naade ved Lector udi Tronhjem Hr Thomas von Westen og de af Hannem samme Stæder beskikkede Missionarier, af hvilke eendeel ere Præster, og eendeel Studentere og Candidati S:S: Ministerii Tiid efter anden ere blevne udforskede og decouvrerede. Trondheim: Det Norske Videnskabers Skrifter 1903.
  • Skjelmo, Randi Hege og Willumsen, Liv Helene (2017). Thomas von Westens liv og virke. Oslo: Vidarforlaget
  • Skjelmo, Randi Hege og Willumsen, Liv Helene (2017). 'A letter by the Sami missionary Thomas von Westen dated 1718', Skrifter nr. 1. Trondheim: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
  • Steen, Adolf (1967). Thomas von Westen. Trondheim: Sami varas.
  • Thrap, Daniel (1882). Thomas von Westen og Finne-Missjonen. Kristiania: Mallings Boghandel

Kommentarer (6)

skrev Reidar Astås

Hele perioden blir lettere om man fjerner "en" foran oppregningen.Med vennlig hilsenReidar Astås

svarte Ida Jackson

Du har helt rett - takk for hjelp til språkvask!Ida JacksonNettansvarlig

skrev per sperstad

Det er ikke riktig at von Westen hadde "besøkt Finnmark" før han ble ansatt som leder av finnemisjonen.
Dette bør rettes.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg