tvangssalg

Artikkelstart

Tvangssalg, salg mot eierens vilje av et pantebeheftet formuesgode, fast eiendom eller løsøre, for å oppnå dekning for et krav. Tvangsfullbyrdelse av pengekrav gjennomføres i de fleste tilfeller ved tvangssalg i namsmyndighetenes regi av formuesgoder som tilhører skyldneren, som fordringshaveren har kontraktsmessig panterett eller utleggspanterett i. Tvangssalg reguleres i tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 (tvangsloven).

Tvangssalg av vanlig løsøre, dvs. løsøre som ikke er realregistrert, er regulert i kap. 8. Praktisk talt alle former for rettsbeskyttet løsørepanterett kan tjene som tvangsgrunnlag, dessuten må pantekravet være forfalt og misligholdt. Salget sorterer under namsmannen. Det skal gjennomføres på den måten som antas å ville gi størst utbytte; innenfor denne rammen bestemmer namsmannen salgsmåten. Valget står mellom underhåndssalg eller salg ved auksjon. Namsmannen kan selv søke å få i stand et underhåndssalg, men han kan også overlate til en medhjelper å arbeide med eller gjennomføre salget. Ofte vil det være hensiktsmessig å benytte etablerte salgskanaler for løsøre av vedkommende art, f.eks. en bruktbilforhandler. Kjøperne må orienteres om at salget er et tvangssalg og at de derfor bare vil få en begrenset adgang til å påberope mangler ved det kjøpte. Salgene må normalt skje til en pris som gir full dekning av heftelser som er bedre prioritert enn saksøkerens rett.

Tvangssalg av realregistrerte formuesgoder (fast eiendom, skip, luftfartøy og tillatelse registrert i Petroleumsregisteret) er regulert i kap. 11. Særlige tvangsgrunnlag er registrert pantebrev, registrert utleggspant og registrert legalpant i det formuesgode som skal selges, samt legalpant som har rettsvern uten registrering. Er pantebrevet et skadesløsbrev, må pantekravets omfang være fastsatt ved dom eller annet tvangsgrunnlag. Pantekravet må dessuten være forfalt og misligholdt.

Tingretten avgjør på grunnlag av hva som antas å ville gi størst utbytte om tvangssalget skal skje underhånden med bistand av medhjelper eller ved auksjon holdt av namsmyndighetene. Ved medhjelpersalg oppnevnes medhjelperen av tingretten; han må fylle de lovbestemte krav for ervervsmessig omsetning av formuesgoder av vedkommende salg. Ved salg av fast eiendom kan foruten eiendomsmeglere også advokater og lensmenn oppnevnes. Medhjelperen forutsettes å skulle utnytte sin markedskunnskap, og salgsarbeidet må legges så nær som mulig opp til det mønster som følges ved frivillige salg. Kjøpsinteresserte må imidlertid orienteres om at salget er et tvangssalg. Får medhjelperen et eller flere bud som han mener bør godtas, må han forelegge dem for saksøkeren. Ønsker saksøkeren å godta et bud, avgjør tingretten stadfestelsespørsmålet.

Skal salget foregå ved auksjon, bestemmer tingretten om retten eller namsmannen skal holde auksjonen; gjelder salget en eiendom i et lensmannsdistrikt, skal auksjonen i alminnelighet holdes av namsmannen. Tingretten avgjør om et bud skal stadfestes.

Vilkårene for stadfestelse er stort sett de samme ved medhjelpersalg og ved auksjonssalg. Stadfestelse skal bl.a. nektes hvis det er sannsynlig at nye salgsforsøk vil lede til større utbytte, hvis budet ikke dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav, og hvis budet ikke er bindende for byderen etter alminnelige avtalerettslige regler.

En kjennelse som stadfester et bud, kan angripes ved anke. At fornyede salgsforsøk sannsynligvis vil føre til større utbytte, kan imidlertid ikke godtas som ankegrunn.

Fondsaktiver, verdipapirer og enkle pengekrav. Tvangsdekning i omsettelige verdipapirer, jf. verdipapirhandelloven § 1–2.3, skal skje ved salg av formuegodet gjennom et verdipapirforetak som medhjelper, se tvangsloven §§ 10–4 til 10–6. Tvangsdekning i enkle pengekrav skjer ved at kravet blir anvist saksøkeren til innkreving, tvangsloven §§ 10–7 til 10–11.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg