Kommunegrense

Tidslinje

1837

Formannskapslovene: Norge får 355 herredskommuner og 37 bykommuner

1931

Antallet kommuner når et toppunkt: Totalt 747

1952

Schei-komiteen anbefaler at ingen kommuner bør ha mindre enn 2500 innbyggere

1956-1970

Antallet kommuner reduseres fra 744 til 451

1992

Christiansen-komiteens innstilling. Flertallet foreslår at at ingen kommuner bør ha mindre enn 5000 innbyggere.

2013

Norge har 428 kommuner. Regjeringen Solberg tiltrer og gir kommunereform høy prioritet

2014

Regjeringens ekspertutvalg foreslår omfattende reduksjon av antallet kommuner

2017

Stortinget vedtar å redusere antallet kommuner fra 426 til 358.

Kommuneinndelingen i Norge har tidvis vært et politisk stridsspørsmål. Det er uenighet om kommuneinndelingen både i norsk rikspolitikk og på lokalt plan i kommuner som vurderer sammenslåing.

Spørsmålet var sist aktuelt i forbindelse med kommunereformen, en prosess som førte til at Stortinget i 2017 vedtok å redusere antallet kommuner fra 426 til 358.

Hensynet til innbyggernes engasjement og innflytelse i lokaldemokratiet (borgereffektivitet) brukes ofte som argument for å opprettholde små kommuner. At kommunene skal ha tilstrekkelig kapasitet til å sikre innbyggerne offentlige tjenester (systemkapasitet) brukes ofte som argument for å slå sammen kommuner til større enheter.

Kommuneinndelingen kan også ha betydning for hvilke partier som får politisk makt, ikke bare i kommunene, men også på statlig nivå, ved at deltakelse i politikken kan virke mobiliserende på nasjonalt politisk nivå.

Historisk bakgrunn for kommuneinndelingen

Kommunene oppfattes gjerne som selve grunnmuren i vårt nasjonale demokrati og i forvaltningen av våre offentlige velferdsordninger. Det var allikevel ikke ivaretakelse av disse funksjoner som i utgangspunktet var avgjørende for hvordan den kommunale inndelingen ble utformet. Den kommuneinndelingen Norge fikk i forbindelse med at formannskapslovene ble vedtatt i 1837, bygget på den gamle kirkelige inndelingen av landet i prestegjeld. Landet ble da inndelt i 355 herreds- eller landkommuner og 37 bykommuner. Når det gjelder de offentlige funksjonene som kommunene skulle ivareta, viste denne inndelingen seg etter hvert å være utilstrekkelig.

Gjennom de første hundre årene etter innføringen av formannskapslovene skjedde det en sterk oppsplitting av de opprinnelige kommunene, noe som førte til at antall kommuner ble mer enn fordoblet. Ved bare to anledninger – i det første tiåret etter at av formannskapslovene ble vedtatt – skjedde det en kommunesammenslåing. Etter andre verdenskrig hadde landet om lag 745 kommuner. Oppdelingen som hadde skjedd mellom 1837 og 1945 hadde foregått gradvis, frivillig og uten noen samlet nasjonal plan.

I utgangspunktet var omfanget av kommunal virksomhet meget begrenset. Allerede før formannskapslovene ble vedtatt eksisterte det lokale organer for ivaretakelse av visse – og viktige – offentlige oppgaver. Særlig viktig var fattigkassene og skolekassene som forvaltet mer enn halvparten av lokalforvaltningens samlede ressurser. Både fattigkommisjonene og skolestyrene fungerte som selvstendige og uavhengige beslutningsorganer. Den egentlige kommunale virksomhet var i de første årene etter 1837 rettet mot det vi kan betegne som teknisk infrastruktur – og særlig veibygging. Det var først på 1860-tallet at fattigkassene og drift av folkeskolen ble et kommunalt ansvarsområde.

I perioden 1837–1930 ble det i mange kommuner også opprettet såkalte «underkommuner» som formannskapslovene av 1837 åpnet for. Over tid økte omfanget av typen saker som sognekommunene kunne ta på seg i tillegg til saker som bare berørte vedkommende sogn.

Valget til kommunestyre (representantskap) og formannskap ble også gjennomført sognvis i kommuner der det var etablert sognekommuner. Opprettelsen av sognekommuner var i mange tilfeller begynnelsen til den betydelige kommunedelingen i perioden 1837–1930.

Reformarbeid etter andre verdenskrig

Kommuneinndeling

Antall kommuner i Norge 1875-1993. Stortingets vedtok i juni 2017 en reform som reduserer antallet kommuner fra 428 til 358.

Kommuneinndeling
Lisens: CC BY SA 3.0

Et av de første større reformarbeider som ble igangsatt umiddelbart etter andre verdenskrig, var rettet mot utformingen av og funksjonene til det kommunale styringsnivået. Det viktigste reformforslaget ble utarbeidet av en komité nedsatt i 1946 ledet av fylkesmann Nikolai Schei, med mandat om å fremme forslag til en revisjon av den kommunale inndelingen.

Det første konkrete resultatet av komiteens arbeid var opphevelse av ordningen med sognekommuner; dette skjedde alt i 1947.

I Schei-komiteens innstilling fra 1952 diskuterte man forholdet mellom de to hovedhensyn som måtte veies mot hverandre når det gjaldt spørsmålet om hva som var den mest hensiktsmessige kommunestørrelse – og kommuneinndeling. På den ene siden skulle man tilstrebe en kommunestruktur som best mulig ivaretok hensynet til demokratiske prosesser og borgereffektivitet gjennom innbyggernes engasjement i lokalpolitikken. På den annen side var det ønskelig å sikre kommunene tilstrekkelig kapasitet til å imøtekomme borgernes behov for offentlige tjenester, det som er blitt betegnet som systemkapasitet.

Hva angår hensynet til systemkapasitet, ble dette av Schei-komiteen konkretisert til prinsippet om at alle kommuner skulle ha et forvaltningsapparat som besto av en formannskapssekretær, en ligningssekretær og en herredskasserer. Ut over dette anga denne komiteen ingen klare preferanser med hensyn til hvilke oppgaver kommunene skulle ivareta.

Når det gjelder å fastsette hva som er en optimal kommunestørrelse, trekker hensynet til borgereffektivitet og systemkapasitet i motsatte retninger. Mens borgereffektivitet best lar seg ivareta i små kommuner – der avstandene mellom velgerne og de politiske myndigheter vil være korte – vil systemkapasiteten øke med økt kommunestørrelse. Spenningsforholdet mellom disse to hensyn kom delvis til uttrykk i innstillingen fra Schei-komiteen. Men det var en annen komité som om lag 40 år senere bidro til en mer systematisk drøfting av dette spenningsforholdet, nemlig Christiansen-utvalget som avga en innstilling til ytterligere revisjon av kommuneinndelingen i 1992.

I Christiansen-utvalgets innstilling var anbefalingene fra komitéflertallet at vekten først og fremst burde legges på kommunenes kapasitet til å sikre borgerne de tjenester de har behov for og krav på. Og mens Schei-komiteen anbefalte at ingen kommuner burde ha mindre enn 2500 innbyggere, foreslo Christiansen-utvalgets flertall at minstestørrelsen burde være 5000 innbyggere.

Da Christiansen-utvalget kom med sine anbefalinger, hadde det foregått en omfattende sammenslåingsprosess av de norske kommunene i kjølvannet av Schei-komiteens innstilling. Mellom 1956 og 1970 ble antall kommuner i Norge redusert fra 744 til 451 (se figur). Og det var i hovedsak landets herredskommuner som var gjenstand for disse sammenslåingsprosessene. Mens antall herredskommuner var 680 i 1956, var tallet redusert til 404 i 1970 – etter at denne inndelingsreformen var gjennomført.

Siden er tallet ytterligere noe redusert, i første rekke ved utvidelsen av de fleste byene som ikke fikk slik utvidelse i kjølvannet av Schei-komiteens arbeid, men også ved frivillige sammenslutninger.

Denne reduksjonen skjedde til tross for at Stortinget vedtok opprettelse av 11 nye kommuner blant dem som mente seg «tvangssammenslått» på 1960-tallet. Denne økningen i kommunetallet fant sted 1976–77. Fra midten av 1990-tallet og fram til kommunereformen som ble vedtatt i 2017, skjedde endringer i kommuneinndelingen bare der de berørte kommunene var enige om det. Dette gjaldt både for sammenslåinger og grenseendringer. Dette siste forekom særlig i områder der endrede kommunikasjonsforhold skapte nye forutsetninger for kommuneinndelingen.

Sett i forhold til målene om større og ressursmessig mer robuste kommuner har ordningen med frivillighet med hensyn til å slå seg sammen med andre kommuner ikke satt særlige spor etter seg. Før Stortinget i juni 2017 vedtok en ny kommuneinndeling, var det vel 25 prosent av landets kommuner som hadde færre enn 2500 innbyggere, mens 30 prosent hadde mellom 2500 og 5000 innbyggere.

Kommunereformen

Regjeringen Solberg tok initiativ til en kommunereform. Denne prosessen førte til at Stortinget i 2017 vedtok å redusere antallet kommuner fra 426 til 358.

Utredningsarbeidet som regjeringen Solberg igangsatte i 2014 tok sikte på en ny og «robust» kommunestruktur, der målet først og fremst var å styrke systemkapasiteten i det kommunale styringssystemet. I en første rapport fra 2014, utarbeidet av en ekspertgruppe ledet av professor Signy Vabo, ble det foreslått at minstestørrelsen for en kommune burde ligge et sted mellom 15 000 og 20 000 innbyggere. I en ny rapport fra det samme utvalget fra 2015 er man noe mindre kategorisk når det gjelder minstestørrelsen, men også her er hovedmålet å utvikle en kommunestruktur med klart større og mer handlekraftige kommuner enn det man har i dag.

I april 2016 presenterte regjeringen en stortingsmelding (Meld. St. 22 (2015-2016)) der man foreslo en omfattende inndelingsreform også av landets fylkeskommuner (se regionreformen).

En sluttstrek for den kommunale og regionale inndelingsreformen ble satt ved Stortingets behandling av disse reformer i juni 2017. Et flertall i Stortinget ga sin tilslutning til en ny kommuneinndeling som reduserte antallet kommuner fra 426 til 358 – en prosentvis reduksjon på 16. I en viss forstand var man tilbake til det antall kommuner som man hadde ved formannskapslovenes ikrafttreden i 1837, da landet fikk 355 herredskommuner og 37 bykommuner. Den gang var den gjennomsnittlige befolkningsstørrelse i herreds- eller landkommunene på 3017, mens byene i gjennomsnitt hadde 3486.

I samme debatt i juni 2017 vedtok Stortinget at fylker og fylkeskommuner skulle slås sammen som ledd i den såkalte regionreformen, slik at antallet ble redusert til 11. Denne endringen ble gjennomført i 2020.

Politiske skillelinjer

Hensynet til henholdsvis borgereffektivitet og til systemkapasitet har også markert de politiske skillelinjer som har preget debattene om den kommunale inndelingen. Mens særlig Arbeiderpartiet i forbindelse med reformen på 1960-tallet og i behandlingen av Christiansen-utvalgets innstilling i 1996 har lagt hovedvekten på å sikre systemkapasiteten på lokalt nivå, har de borgerlige partiene – anført av Høyre og Senterpartiet – i de samme inndelingsdebatter kjempet for en kommuneinndeling som sikrer best mulig borgereffektivitet.

Disse politiske skillelinjene er imidlertid blitt mindre tydelige i løpet av de siste to tiårene, og i den nye inndelingsreformen som ble vedtatt av Stortinget i 2017, var det særlig Høyre som ivret for en ny kommuneinndeling basert på hensynet til systemkapasitet, og som kan føre til bedre og mer effektiv tjenesteyting. På lokalt nivå trådte reformen i kraft etter kommunevalget i 2019. Inntil da ble det jobbet i de sammenslåtte kommuner med en samordning av tjenester og det administrative apparat som var i drift da de nye kommunestyrene trådte i funksjon fra 1. januar 2020.

Den kanskje viktigste politiske skillelinjen i forbindelse med reformen som ble vedtatt i 2017, dreide seg om hvorvidt endringer i den kommunale inndelingen skulle baseres på frivillighet fra de berørte kommuners side, eller om det var Stortinget som mot den lokale folkeviljen og lokale politiske vedtak skulle fatte tvangsmessige vedtak for konkrete sammenslåinger. Også i dette spørsmålet skiftet både Arbeiderpartiet og Høyre standpunkt. Mens Høyre i 1996 tilhørte det flertall som fastslo at ingen kommunesammenslåing skulle skje mot enkeltkommuners egen vilje, var de i den siste reformen tilhengere av å bruke tvang overfor kommuner som motsatte seg slike sammenslåinger. Samtidig beveget Arbeiderpartiet seg i motsatt retning; mens de i 1996 mente at tvangsmessige sammenslåinger kunne være nødvendige, mente de i 2017 at sammenslåinger burde skje på frivillig basis.

Politiske virkninger av kommuneinndelingen

Partienes holdning til en revisjon av kommunestrukturen – gjennom sammenslåinger – er ikke bare begrunnet i spørsmål knyttet til borgereffektivitet og systemkapasitet. En ny kommuneinndeling vil kunne virke inn på maktfordelingen mellom de ulike politiske partier, og vil kunne bidra til en svekkelse av den posisjonen de minste partiene har hatt i kommunepolitikken.

Det er særlig Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti som vil være sårbare når det gjelder deres lokale representasjon i kjølvannet av en slik reform; alle disse tre partiene har svært små partigrupper i landets kommunestyrer, og kan raskt risikere å stå uten noen representasjon i de nye sammenslåtte kommuner .

Senterpartiet befinner seg i en litt annen – men også de i en utsatt – situasjon. I forhold til sin samlede velgeroppslutning har Senterpartiet en uforholdsmessig høy andel av landets ordførere, og har en forholdsvis dominerende plass i lokalpolitikken i store deler av landet. Mens partiet ved valget i 2015 fikk 8,6 prosent av stemmene, fikk de hele 22,9 prosent av landets ordførere. En omfattende kommunesammenslåing vil med høy grad av sikkerhet også ha negative følger for Senterpartiets posisjon i landets lokalpolitiske liv.

På den andre siden finner vi Fremskrittspartiet, som fikk vel 9,5 prosent av stemmene, men bare 1,2 prosent av ordførerne i 2015-valget. Gjennom en sammenslåing vil slike skjevheter i fordelingen mellom stemmer og verv kunne bli mer jevn. I dag er det bare Høyre som har noe i nærheten av en likevekt i fordelingen av stemmer og ordførerverv på landsbasis.

Generelt vil endringer i de enkelte partiers kommunale representasjon også kunne ha rikspolitiske følger. Dersom enkelte partier helt mister sin representasjon i et kommunestyre, vil dette kunne ha konsekvenser for virksomheten til de lokale partilag – i form av passivitet og eventuelt en fullstendig nedleggelse. Dermed svekkes disse partiers evne til å drive en aktiv velgermobilisering også ved nasjonale valg.

Liste over dagens kommuner

Nr. Norsk navn Folketall Landareal Fylke
0301 Oslo 699 827 426 Oslo
3001 Halden 31 444 595 Viken
3002 Moss 50 290 128 Viken
3003 Sarpsborg 58 182 370 Viken
3004 Fredrikstad 83 892 284 Viken
3005 Drammen 102 273 305 Viken
3006 Kongsberg 27 879 754 Viken
3007 Ringerike 31 011 1 422 Viken
3011 Hvaler 4 741 90 Viken
3012 Aremark 1 315 282 Viken
3013 Marker 3 578 368 Viken
3014 Indre Østfold 45 608 755 Viken
3015 Skiptvet 3 846 93 Viken
3016 Rakkestad 8 312 421 Viken
3017 Råde 7 633 105 Viken
3018 Våler 5 913 239 Viken
3019 Vestby 18 699 134 Viken
3020 Nordre Follo 61 032 196 Viken
3021 Ås 20 780 101 Viken
3022 Frogn 16 084 85 Viken
3023 Nesodden 19 939 61 Viken
3024 Bærum 128 982 189 Viken
3025 Asker 96 088 364 Viken
3026 Aurskog-Høland 17 754 1 053 Viken
3027 Rælingen 19 024 56 Viken
3028 Enebakk 11 249 195 Viken
3029 Lørenskog 44 693 67 Viken
3030 Lillestrøm 89 095 410 Viken
3031 Nittedal 24 947 179 Viken
3032 Gjerdrum 6 989 82 Viken
3033 Ullensaker 41 565 250 Viken
3034 Nes 23 898 612 Viken
3035 Eidsvoll 26 716 386 Viken
3036 Nannestad 15 074 324 Viken
3037 Hurdal 2 905 261 Viken
3038 Hole 6 859 135 Viken
3039 Flå 1 057 671 Viken
3040 Nesbyen 3 273 772 Viken
3041 Gol 4 667 514 Viken
3042 Hemsedal 2 611 712 Viken
3043 Ål 4 650 1 081 Viken
3044 Hol 4 504 1 653 Viken
3045 Sigdal 3 492 811 Viken
3046 Krødsherad 2 189 340 Viken
3047 Modum 14 273 463 Viken
3048 Øvre Eiker 20 044 418 Viken
3049 Lier 27 584 282 Viken
3050 Flesberg 2 720 538 Viken
3051 Rollag 1 370 430 Viken
3052 Nore og Uvdal 2 455 2 266 Viken
3053 Jevnaker 6 908 194 Viken
3054 Lunner 9 144 272 Viken
3401 Kongsvinger 17 949 953 Innlandet
3403 Hamar 31 999 338 Innlandet
3405 Lillehammer 28 425 451 Innlandet
3407 Gjøvik 30 267 629 Innlandet
3411 Ringsaker 35 073 1 123 Innlandet
3412 Løten 7 715 362 Innlandet
3413 Stange 21 156 641 Innlandet
3414 Nord-Odal 5 016 475 Innlandet
3415 Sør-Odal 7 978 479 Innlandet
3416 Eidskog 6 032 603 Innlandet
3417 Grue 4 548 778 Innlandet
3418 Åsnes 7 211 1 004 Innlandet
3419 Våler 3 597 678 Innlandet
3420 Elverum 21 435 1 209 Innlandet
3421 Trysil 6 603 2 941 Innlandet
3422 Åmot 4 195 1 293 Innlandet
3423 Stor-Elvdal 2 318 2 127 Innlandet
3424 Rendalen 1 722 3 061 Innlandet
3425 Engerdal 1 253 1 916 Innlandet
3426 Tolga 1 551 1 097 Innlandet
3427 Tynset 5 581 1 823 Innlandet
3428 Alvdal 2 445 919 Innlandet
3429 Folldal 1 530 1 260 Innlandet
3430 Os 1 855 1 007 Innlandet
3431 Dovre 2 498 1 349 Innlandet
3432 Lesja 1 986 2 169 Innlandet
3433 Skjåk 2 151 1 967 Innlandet
3434 Lom 2 211 1 887 Innlandet
3435 Vågå 3 591 1 252 Innlandet
3436 Nord-Fron 5 628 1 092 Innlandet
3437 Sel 5 531 888 Innlandet
3438 Sør-Fron 3 064 712 Innlandet
3439 Ringebu 4 385 1 221 Innlandet
3440 Øyer 5 082 616 Innlandet
3441 Gausdal 6 079 1 146 Innlandet
3442 Østre Toten 14 827 485 Innlandet
3443 Vestre Toten 13 572 232 Innlandet
3446 Gran 13 633 657 Innlandet
3447 Søndre Land 5 535 659 Innlandet
3448 Nordre Land 6 577 920 Innlandet
3449 Sør-Aurdal 2 889 1 068 Innlandet
3450 Etnedal 1 256 443 Innlandet
3451 Nord-Aurdal 6 354 849 Innlandet
3452 Vestre Slidre 2 111 415 Innlandet
3453 Øystre Slidre 3 252 886 Innlandet
3454 Vang 1 587 1 310 Innlandet
3801 Horten 27 502 69 Vestfold og Telemark
3802 Holmestrand 25 681 412 Vestfold og Telemark
3803 Tønsberg 57 794 326 Vestfold og Telemark
3804 Sandefjord 64 943 414 Vestfold og Telemark
3805 Larvik 47 777 771 Vestfold og Telemark
3806 Porsgrunn 36 624 161 Vestfold og Telemark
3807 Skien 55 513 719 Vestfold og Telemark
3808 Notodden 13 029 912 Vestfold og Telemark
3811 Færder 27 165 100 Vestfold og Telemark
3812 Siljan 2 349 202 Vestfold og Telemark
3813 Bamble 14 056 282 Vestfold og Telemark
3814 Kragerø 10 351 289 Vestfold og Telemark
3815 Drangedal 4 093 995 Vestfold og Telemark
3816 Nome 6 494 385 Vestfold og Telemark
3817 Midt-Telemark 10 539 487 Vestfold og Telemark
3818 Tinn 5 512 1 848 Vestfold og Telemark
3819 Hjartdal 1 562 737 Vestfold og Telemark
3820 Seljord 2 889 669 Vestfold og Telemark
3821 Kviteseid 2 452 623 Vestfold og Telemark
3822 Nissedal 1 414 786 Vestfold og Telemark
3823 Fyresdal 1 198 1 107 Vestfold og Telemark
3824 Tokke 2 140 905 Vestfold og Telemark
3825 Vinje 3 755 2 725 Vestfold og Telemark
4201 Risør 6 735 179 Agder
4202 Grimstad 24 017 272 Agder
4203 Arendal 45 509 255 Agder
4204 Kristiansand 113 737 610 Agder
4205 Lindesnes 23 147 883 Agder
4206 Farsund 9 622 252 Agder
4207 Flekkefjord 9 048 482 Agder
4211 Gjerstad 2 427 308 Agder
4212 Vegårshei 2 131 322 Agder
4213 Tvedestrand 6 115 204 Agder
4214 Froland 6 098 601 Agder
4215 Lillesand 11 279 180 Agder
4216 Birkenes 5 342 596 Agder
4217 Åmli 1 801 1 058 Agder
4218 Iveland 1 323 246 Agder
4219 Evje og Hornnes 3 653 549 Agder
4220 Bygland 1 134 1 150 Agder
4221 Valle 1 169 1 130 Agder
4222 Bykle 935 1 254 Agder
4223 Vennesla 15 123 362 Agder
4224 Åseral 912 797 Agder
4225 Lyngdal 10 480 606 Agder
4226 Hægebostad 1 704 424 Agder
4227 Kvinesdal 5 883 887 Agder
4228 Sirdal 1 810 1 373 Agder
1101 Eigersund 14 860 387 Rogaland
1103 Stavanger 144 699 257 Rogaland
1106 Haugesund 37 444 68 Rogaland
1108 Sandnes 81 305 944 Rogaland
1111 Sokndal 3 281 267 Rogaland
1112 Lund 3 178 354 Rogaland
1114 Bjerkreim 2 789 577 Rogaland
1119 19 296 248 Rogaland
1120 Klepp 20 163 102 Rogaland
1121 Time 19 353 171 Rogaland
1122 Gjesdal 12 131 558 Rogaland
1124 Sola 27 568 69 Rogaland
1127 Randaberg 11 454 24 Rogaland
1130 Strand 13 268 236 Rogaland
1133 Hjelmeland 2 534 948 Rogaland
1134 Suldal 3 784 1 583 Rogaland
1135 Sauda 4 525 508 Rogaland
1144 Kvitsøy 523 6 Rogaland
1145 Bokn 855 45 Rogaland
1146 Tysvær 11 283 400 Rogaland
1149 Karmøy 42 541 220 Rogaland
1151 Utsira 188 6 Rogaland
1160 Vindafjord 8 775 599 Rogaland
4601 Bergen 286 930 445 Vestland
4602 Kinn 17 131 763 Vestland
4611 Etne 4 043 691 Vestland
4612 Sveio 5 775 224 Vestland
4613 Bømlo 12 061 235 Vestland
4614 Stord 18 919 137 Vestland
4615 Fitjar 3 117 134 Vestland
4616 Tysnes 2 883 245 Vestland
4617 Kvinnherad 13 017 1 043 Vestland
4618 Ullensvang 10 881 2 964 Vestland
4619 Eidfjord 937 1 389 Vestland
4620 Ulvik 1 051 663 Vestland
4621 Voss 15 875 1 958 Vestland
4622 Kvam 8 497 580 Vestland
4623 Samnanger 2 501 257 Vestland
4624 Bjørnafjorden 25 213 487 Vestland
4625 Austevoll 5 283 114 Vestland
4626 Øygarden 39 032 300 Vestland
4627 Askøy 29 816 94 Vestland
4628 Vaksdal 3 867 682 Vestland
4629 Modalen 378 379 Vestland
4630 Osterøy 8 131 244 Vestland
4631 Alver 29 593 651 Vestland
4632 Austrheim 2 889 57 Vestland
4633 Fedje 502 9 Vestland
4634 Masfjorden 1 629 509 Vestland
4635 Gulen 2 230 577 Vestland
4636 Solund 768 219 Vestland
4637 Hyllestad 1 290 248 Vestland
4638 Høyanger 3 965 928 Vestland
4639 Vik 2 560 795 Vestland
4640 Sogndal 12 097 1 229 Vestland
4641 Aurland 1 766 1 376 Vestland
4642 Lærdal 2 117 1 275 Vestland
4643 Årdal 5 204 930 Vestland
4644 Luster 5 246 2 597 Vestland
4645 Askvoll 2 951 313 Vestland
4646 Fjaler 2 901 390 Vestland
4647 Sunnfjord 22 116 2 065 Vestland
4648 Bremanger 3 521 786 Vestland
4649 Stad 9 527 695 Vestland
4650 Gloppen 5 875 963 Vestland
4651 Stryn 7 207 1 326 Vestland
1505 Kristiansund 24 013 86 Møre og Romsdal
1506 Molde 32 002 1 435 Møre og Romsdal
1507 Ålesund 67 114 607 Møre og Romsdal
1511 Vanylven 3 045 365 Møre og Romsdal
1514 Sande 2 422 90 Møre og Romsdal
1515 Herøy 8 765 118 Møre og Romsdal
1516 Ulstein 8 557 95 Møre og Romsdal
1517 Hareid 5 126 77 Møre og Romsdal
1520 Ørsta 10 833 650 Møre og Romsdal
1525 Stranda 4 467 845 Møre og Romsdal
1528 Sykkylven 7 558 329 Møre og Romsdal
1531 Sula 9 547 57 Møre og Romsdal
1532 Giske 8 597 40 Møre og Romsdal
1535 Vestnes 6 936 399 Møre og Romsdal
1539 Rauma 7 019 1 390 Møre og Romsdal
1547 Aukra 3 518 61 Møre og Romsdal
1554 Averøy 5 828 173 Møre og Romsdal
1557 Gjemnes 2 669 371 Møre og Romsdal
1560 Tingvoll 2 960 322 Møre og Romsdal
1563 Sunndal 6 932 1 648 Møre og Romsdal
1566 Surnadal 5 849 1 315 Møre og Romsdal
1573 Smøla 2 120 261 Møre og Romsdal
1576 Aure 3 384 622 Møre og Romsdal
1577 Volda 10 809 834 Møre og Romsdal
1578 Fjord 2 491 1 144 Møre og Romsdal
1579 Hustadvika 13 287 508 Møre og Romsdal
5001 Trondheim 210 496 497 Trøndelag
5006 Steinkjer 24 004 1 937 Trøndelag
5007 Namsos 15 001 1 998 Trøndelag
5014 Frøya 5 265 230 Trøndelag
5020 Osen 904 370 Trøndelag
5021 Oppdal 7 066 2 201 Trøndelag
5022 Rennebu 2 443 924 Trøndelag
5025 Røros 5 572 1 756 Trøndelag
5026 Holtålen 1 953 1 170 Trøndelag
5027 Midtre Gauldal 6 120 1 803 Trøndelag
5028 Melhus 17 123 653 Trøndelag
5029 Skaun 8 360 213 Trøndelag
5031 Malvik 14 425 162 Trøndelag
5032 Selbu 4 090 1 140 Trøndelag
5033 Tydal 750 1 217 Trøndelag
5034 Meråker 2 399 1 188 Trøndelag
5035 Stjørdal 24 287 913 Trøndelag
5036 Frosta 2 608 74 Trøndelag
5037 Levanger 20 171 610 Trøndelag
5038 Verdal 14 955 1 475 Trøndelag
5041 Snåsa 2 033 2 146 Trøndelag
5042 Lierne 1 309 2 630 Trøndelag
5043 Røyrvik 441 1 330 Trøndelag
5044 Namsskogan 818 1 353 Trøndelag
5045 Grong 2 287 1 095 Trøndelag
5046 Høylandet 1 193 703 Trøndelag
5047 Overhalla 3 817 689 Trøndelag
5049 Flatanger 1 101 434 Trøndelag
5052 Leka 570 108 Trøndelag
5053 Inderøy 6 794 351 Trøndelag
5054 Indre Fosen 9 899 1 030 Trøndelag
5055 Heim 5 884 980 Trøndelag
5056 Hitra 5 156 715 Trøndelag
5057 Ørland 10 371 429 Trøndelag
5058 Åfjord 4 252 1 251 Trøndelag
5059 Orkland 18 502 1 818 Trøndelag
5060 Nærøysund 9 732 1 286 Trøndelag
5061 Rindal 1 980 612 Trøndelag
1804 Bodø 52 803 1 311 Nordland
1806 Narvik 21 530 3 195 Nordland
1811 Bindal 1 406 1 192 Nordland
1812 Sømna 1 981 192 Nordland
1813 Brønnøy 7 777 999 Nordland
1815 Vega 1 175 163 Nordland
1816 Vevelstad 462 516 Nordland
1818 Herøy 1 825 64 Nordland
1820 Alstahaug 7 333 187 Nordland
1822 Leirfjord 2 257 451 Nordland
1824 Vefsn 13 233 1 838 Nordland
1825 Grane 1 461 1 881 Nordland
1826 Hattfjelldal 1 273 2 411 Nordland
1827 Dønna 1 369 186 Nordland
1828 Nesna 1 698 181 Nordland
1832 Hemnes 4 420 1 430 Nordland
1833 Rana 26 092 4 203 Nordland
1834 Lurøy 1 869 258 Nordland
1835 Træna 450 16 Nordland
1836 Rødøy 1 153 686 Nordland
1837 Meløy 6 214 798 Nordland
1838 Gildeskål 1 894 622 Nordland
1839 Beiarn 1 012 1 179 Nordland
1840 Saltdal 4 617 2 084 Nordland
1841 Fauske 9 603 1 108 Nordland
1845 Sørfold 1 869 1 472 Nordland
1848 Steigen 2 591 964 Nordland
1851 Lødingen 1 976 508 Nordland
1853 Evenes 1 334 241 Nordland
1856 Røst 469 10 Nordland
1857 Værøy 678 19 Nordland
1859 Flakstad 1 216 169 Nordland
1860 Vestvågøy 11 566 407 Nordland
1865 Vågan 9 724 460 Nordland
1866 Hadsel 8 107 551 Nordland
1867 2 565 235 Nordland
1868 Øksnes 4 458 311 Nordland
1870 Sortland 10 468 697 Nordland
1871 Andøy 4 572 617 Nordland
1874 Moskenes 982 110 Nordland
1875 Hamarøy 2 708 1 838 Nordland
5401 Tromsø 77 544 2 472 Troms og Finnmark
5402 Harstad 24 804 428 Troms og Finnmark
5403 Alta 21 144 3 653 Troms og Finnmark
5404 Vardø 1 897 586 Troms og Finnmark
5405 Vadsø 5 568 1 234 Troms og Finnmark
5406 Hammerfest 11 274 2 558 Troms og Finnmark
5411 Kvæfjord 2 789 497 Troms og Finnmark
5412 Tjeldsund 4 201 775 Troms og Finnmark
5413 Ibestad 1 289 234 Troms og Finnmark
5414 Gratangen 1 070 306 Troms og Finnmark
5415 Lavangen 970 296 Troms og Finnmark
5416 Bardu 3 993 2 514 Troms og Finnmark
5417 Salangen 2 087 438 Troms og Finnmark
5418 Målselv 6 599 3 203 Troms og Finnmark
5419 Sørreisa 3 414 347 Troms og Finnmark
5420 Dyrøy 1 068 277 Troms og Finnmark
5421 Senja 14 738 1 861 Troms og Finnmark
5422 Balsfjord 5 576 1 440 Troms og Finnmark
5423 Karlsøy 2 179 1 051 Troms og Finnmark
5424 Lyngen 2 729 795 Troms og Finnmark
5425 Storfjord 1 836 1 477 Troms og Finnmark
5426 Kåfjord 2 012 950 Troms og Finnmark
5427 Skjervøy 2 804 465 Troms og Finnmark
5428 Nordreisa 4 746 3 335 Troms og Finnmark
5429 Kvænangen 1 159 2 008 Troms og Finnmark
5430 Kautokeino 2 877 8 969 Troms og Finnmark
5432 Loppa 859 671 Troms og Finnmark
5433 Hasvik 964 534 Troms og Finnmark
5434 Måsøy 1 162 1 068 Troms og Finnmark
5435 Nordkapp 2 947 892 Troms og Finnmark
5436 Porsanger 3 904 4 639 Troms og Finnmark
5437 Karasjok 2 584 5 210 Troms og Finnmark
5438 Lebesby 1 221 3 232 Troms og Finnmark
5439 Gamvik 1 057 1 355 Troms og Finnmark
5440 Berlevåg 906 1 083 Troms og Finnmark
5441 Tana 2 821 3 833 Troms og Finnmark
5442 Nesseby 854 1 366 Troms og Finnmark
5443 Båtsfjord 2 165 1 416 Troms og Finnmark
5444 Sør-Varanger 9 925 3 459 Troms og Finnmark

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg