Sivilprosess er reglene om saksbehandlingen i sivile saker. Sivile saker kalles også tvistesaker eller tvistemål, og loven om rettergangen i sivile saker heter tvisteloven. Reglene om saksbehandlingen i straffesaker kalles straffeprosess og følger straffeprosessloven. Hele artikkelen