Prosessfullmakt, fullmakt til å opptre for en annen under rettergang. En prosessfullmektig som ikke er advokat, må fremlegge skriftlig fullmakt i retten hvis ikke parten er til stede og bekrefter fullmaktsforholdet.