Oppfriskning, rettsmiddel som kan brukes ved fristforsømmelser som har ledet til en fraværsavgjørelse i sivile rettssaker. Det skilles mellom fristoversittelse og møtefravær. En praktisk type fristoversittelse som kan lede til en fraværsavgjørelse, er at parten påanker en avgjørelse for sent, se anke - sivile saker. Den part som har fravær i saken, kan senest innen en måned fremsette begjæring om oppfriskning overfor den domstol som har avsagt fraværsavgjørelsen. De nærmere vilkårene for oppfriskning fremgår av tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 16-12. Jfr. sivilprosess og uteblivelse.