Summa appellabilis, ankesum, den formuesverdi som et tvistemål må dreie seg om for at saken gjennom anke skal kunne bringes inn for en høyere rett. Tidligere gjaldt det ulike krav for henholdsvis anke til lagmannsretten og Høyesterett, jfr. tvistemålsloven av 13. august 1915 nr. 6 §§ 356 og 357. Etter den nye tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 29-13 er ankesumsgrensen for anke til lagmannsretten 125.000 kroner. For anke til Høyesterett gjelder ikke lenger noen bestemt ankesum. Det vil i stedet avhenge av sakens prinsipielle betydning om den får samtykke til behandling der, jf. § 30-4. Jfr. sivilprosess.