Rettsutgreiing, sakstype for jordskifteretten, jf. jordskifteloven § 88a. Eiendomsforhold og bruksrettsforhold klarlegges i realsameier og andre områder med rettslig grunnet sambruk og områder med reindrift i samiske reinbeiteområder. Tvister/uenigheter avgjøres ved dom. Ved enighet fattes rettsfastsettende vedtak eller inngås rettsforlik. Dom og rettsfastsettende vedtak kan ankes til lagmannsrett. Rettsforlik kan ikke ankes.