Sakskostnader, (jus), i sivilprosessen betegnelse på de kostnadene som pådras ved gjennomføringen av en rettssak. Det gjelder utgifter til retten (rettsgebyr), utgifter til bistand fra advokat eller annen prosessfullmektig, utgifter til vitner og sakkyndige og ev. andre utgifter parten har med rettssaken, som reise og opphold på rettsstedet. Tvisteloven av 13. juni 2005 nr. 90 kapittel 20 gir detaljerte regler om når en part kan kreve dekket sine sakskostnader av motparten. Hovedregelen er at den part som vinner saken har krav på å få dekket sine nødvendige sakskostnader av den tapende part, men det gjelder en del unntak og modifikasjoner fra dette.