Tidligere i sivilprosessen saksøkerens første fremstilling av saken for retten. Dette innlegget kalles nå innledningsforedrag.