Prosessfullmektig, person som opptrer som fullmektig for en part i en rettssak, som fører saken for en part; normalt en advokat.